Vesleparken barnehage

Vesleparken

Vesleparken barnehage ligger sentralt i Brumunddal. Barnehagen er en to-avdelings barnehage med en utvidet småbarnsavdeling (1-3) og en avdeling for store barn (3-6).

Vesleparken er en flerkulturell barnehage der det flerkulturelle perspektivet er en naturlig del av det daglige pedagogiske arbeidet i barnehagen, og er innfelt i årsplanen.

I vår barnehage er vi opptatt av å skape rom for forskjellighet, og at alle skal føle seg som en verdifull del av fellesskapet. Dette er vårt ansvar, og samarbeidet og dialogen med foreldrene blir vesentlig i forhold til dette. Vi som ansatte må hele tiden være gode rollemodeller for barna og foreldrene, ha mot til å stille spørsmål og være tydelige og ærlige.

Vi har hele tiden fokus på dialog – holdninger & verdier – informasjon – kunnskap og forståelse i møte med barn og foreldre. Vi følger opp planer, informasjon og beskjeder muntlig med foreldrene der det trengs. All informasjon og alle planer støttes i tillegg av bilder. Fokus i 2014/2015 var spesielt på tilknytning og hvordan vi jobber med det i barnehagen. Vi bruker praksisfortellinger som bakgrunn for refleksjon og diskusjon i personalgruppa.

Satsingsområde

Lek med fokus på voksenrollen, er et av våre satsningsområder. Lek er livsutfoldelse og glede, samtiden er leken barnas viktigste læringsarena. Derfor er det viktig at alle barn får ta del i lek, og at de som trenger det får støtte til å delta i lek. Med fokus på lek ønsker vi å fremme barnas lekekompetanse/sosiale kompetanse, samt språklige ferdigheter. Dette henger tett sammen i hverdagen i barnehagen, og da trenger barna voksne som er aktivt deltagende, gode støttespillere og som gir dem felles opplevelser.

Prosjekter i vår barnehage

Fylkesprosjekt om foreldresamarbeid
I 2014 og deler av 2013 har vi hatt fokus på minoritetsforeldres deltagelse i demokratiske prosesser i barnehagen.
Barnehagen har deltatt i fylkesprosjekt sammen med Fagerlund skole i Ringsaker kommune og en skole og en barnehage i Hamar kommune; «Du er en betydningsfull samarbeidspartner for barnehagen og skolen». Forskning viser at foreldre med minoritetsbakgrunn er lite representert i formelle råd og utvalg i norske skoler og barnehager. Målet er å finne gode løsninger for bedre deltagelse, noe som igjen vil styrke barnets situasjon i barnehagen og skolen. Prosjektet ble avsluttet mai 2014. Erfaringene og kunnskap barnehagen fikk gjennom prosjektet tar vi med oss i det videre arbeidet i egen enhet.

Taterprosjekt
Gjennom et prosjekt i 2011/2012 har personalet i Vesleparken barnehage fått større innsikt i og kompetanse på taternes kultur. Dette var et samarbeid med Taternes Landsforening, NAFO, DMMH og Glomdalsmuseet. Fokus på taternes kultur ligger nå inne som en fast del av årsplanen i barnehagen, lagt til en uke i november hvert år.
Les mer om taterprosjektet her.

 

Se barnehagens nettside her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord