Barnehage virker

Fafo og Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en rapport om evaluering av forsøket med gratis kjernetid i barnehage. Rapporten er laget på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Flere barn med innvandrerbakgrunn i barnehagene
Evalueringen viser at forsøket med gratis kjernetid har lyktes med å rekruttere flere barn med innvandrerbakgrunn til barnehagen. Barnehagebruken blant 4- og 5-åringer med innvandrerbakgrunn i forsøksområdene har økt med om lag 15 prosent, og i dag går de aller fleste av disse i barnehage.

Rapporten peker på at tilbudet om kjernetid har effekt på skoleresultatene til barn med innvandrerbakgrunn, målt på kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.- og 2. trinn. Effekten er sterkere for jenter enn for gutter, samt sterkere for barn av mødre som ikke er i jobb.

Les mer om undersøkelsen på regjeringens nettside her
Les rapporten her

Forskning om barns språk og språkmiljø i barnehagen

Rapporten er laget av Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. For å støtte barnehagene i arbeidet med språk og språkmiljø, ønsket Utdanningsdirektoratet en synteserapport over skandinavisk forskning på barns språk og barnehagens språkmiljø i perioden 2006–2012.
 

Rapporten skal gi grunnlag for å svare på disse problemstillingene:

1. Hva viser forskning om arbeid med språk og språkmiljø i skandinaviske barnehager?
2. Er det ulike perspektiver på hvordan arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen kan og bør tilrettelegges?
3. Hvilke føringer og anbefalinger gis for arbeid med språk og språkarbeid i barnehagen?
 

Hovedfunn i rapporten

  • Lek innebærer språklig samhandling og forhandlinger, barn må kunne språk for å delta aktivt i lek samtidig som barn lærer språk gjennom lek.
  • Barnehagelærere bør være bevisst sin rolle og læringsmulighetene som ligger i hverdagssamtaler.
  • Barnehagelærere bør ha kunnskap om hva som må til for å involvere barn i ulike aldre på en god måte. Lesing er positivt for utviklingen av språkferdigheter generelt, og for barn med annet morsmål sine norskferdigheter.
  • Digitale verktøy involverer språkbruk, kan heve språklig bevissthet og er godt egnet i flerspråklige barnegrupper. Ved bruk av digitale verktøy kan det oppstå konkurranse blant barna over den digitale enheten, dette må personalet lede på en god måte.
  • Barnehagens arbeid med språkstimulering for flerspråklige barn bør være balansert mellom uformelle og mer formelle/planlagte språklæringssituasjoner.
  • Det er uenighet i forskningen om hvorvidt man bør kartlegge alle, noen eller ingen barn i barnehagen for språklige ferdigheter

Les også: For mye ja- og nei-spørsmål i barnehagen

Andrespråkslæring i barnehagen

I sitt doktorgradsarbeid har Gunhild Tomter Alstad (UiO) analysert barnehagen som språkarena. Hun har sett på tre barnehagelæreres praksis når de skal lære barn et nytt språk. Alstad understreker at barna ikke lærer andrespråk bare ved at de går i barnehage. Barnehagen må legge til rette for språklæring, og dette forutsetter gode fagkunnskaper og metodisk bevissthet hos barnehagelærerne.

Språklæring i alle aktiviteter og lek
Alstad hevder at det er behov for systematisk språkarbeid i barnehagen, men at dette ikke nødvendigvis trenger å være planlagte, voksenstyrte aktiviteter. Språklæringen bør integreres i alle barnehagens aktiviteter og i lek.

Les artikkelen «Myte at barnehagebarn lærer nytt språk automatisk»

Forskning.no skriver også om Alstads forskning, og lenker videre til flere interessante artikler. Blant annet at språkkompetansen til minoritetsspråklige ansatte i barnehagene bør utnyttes mer.

Les artikkelen «Språk brukes ikke som ressurs i barnehagene»

NAFOs ressurser for PPT

NAFO kan bistå PP-tjenesten med veiledning, kurs og materiell for kartlegging og utredning som vil kunne gi økt kompetanse i flerspråklighet og flerkulturell forståelse. NAFOs egne nettsider for PPT er nå forbedret og utvidet med fire undersider:

Fagstoff
PPT-sidene er utvidet med blant annet en ressursside. Der finner man korte presentasjoner av fagartikler, bøker og lenke til informasjon om PPT på 15 språk.

Modell for utredning
Utredning bør ikke bare ta for seg spesifikke kognitive ferdigheter og prosessering, men også kontekst og samspill. Liv Bøyesen har utviklet en modell for utredning av flerspråklige elever som ser på helheten.

Oversikt over materiell
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har fire nasjonale sentre samarbeidet om å lage oversikter over aktuelt kartleggings- og støttemateriell for barn og unge. NAFOs oversikt viser materiell som er utviklet for flerspråklige barn og elever.

FLORO
På sidene presenteres også utredningsmateriellet FLORO, utviklet på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Det skal bidra til å kunne si noe om minoritetsspråklige elevers språklige ferdigheter og mulige behov for hjelp ut fra retten til spesialundervisning. Prøvene er utarbeidet for PP-rådgivere, spesialpedagoger og tospråklige lærere. NAFO tilbyr kurs for førstelinjetjenesten og tospråklige lærere i bruk av FLORO.

Her finner du lenke til NAFOs PPT-sider

Evaluering av tilskuddsordning for barnehage

Evaluering av tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder»

Rambøll Management har evaluert tilskuddsordningen med bakgrunn i at antall minoritetsspråklige barn i barnehagene har økt med 145 prosent fra 2006 til 2013, mens tilskuddssatsen har gått ned med 46 prosent. I tillegg har nå nesten alle kommuner minoritetsspråklige barn i førskolealder og mottar derfor midler fra ordningen.

Rambølls evaluering har spesielt hatt fokus på tre områder:

  • Utforming – overordnede prinsipper som ligger til grunn for tilskuddsordningen
  • Forvaltning – hvordan forvaltes ordningen på de ulike forvaltningsnivåene
  • Måloppnåelse – i hvilken grad og på hvilken måte nås målsettingene for ordningen

Du kan lese mer om rapporten og laste den ned her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord