Nyankomne i barnehage og grunnopplæring

Nyankomne barn og unge er en uensartet gruppe. De har forskjellig bakgrunn, både sosialt og faglig, og de har kommet til landet i ulik alder og av ulike grunner. NAFO har en egen fane om nyankomne, med gode råd og mange eksempler fra barnehager, skoler, kommuner og fylker.

Førskolealder
Nyankomne barn og foreldre har ofte behov for ekstra tilrettelegging i møte med barnehagen. Dette er familier som nylig har kommet til Norge og som har liten eller ingen kjennskap til norsk barnehage og til det norske språket. Nyankomne 0-6 inneholder råd til og eksempler fra barnehager og kommuner, samt lenke til arbeidsmåter i flerkulturelle barnehager.

Grunnskolealder
Nyankomne elever og foreldre trenger både tilpasset opplæring og tilpasset informasjon når de kommer til grunnskolen, fordi de har lite kjennskap til norsk skole og norsk språk. Nyankomne 6-16 gir mange eksempler på innføringstilbud og mottaksrutiner samt råd til skoler og kommuner.

Ungdommer over 16 år
Minoritetsspråklige som kommer til Norge i ungdomsalder kan ha rett til enten videregående opplæring eller grunnskoleopplæring for voksne. Nyankomne 16-24 viser mange eksempler på organisering av opplæringstilbud for ungdommer med kort botid og godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune i overgangen fra grunnskole til videregående skole.

Barn og unge asylsøkere
Barn og unge asylsøkere er en svært sammensatt gruppe som kan ha mye usikkerhet i sin livssituasjon. Barnehage og skole kan representere en stabiliserende og viktig faktor i barnas liv. Les mer om barn og unge asylsøkere, se presentasjoner fra kurs og en oversikt over informasjons- og veiledningsmateriell.

Tiltak for integrering
Mange skoler, kommuner og frivillige gjør mye bra når de tar imot nyankomne barn og unge. Vi har samlet en del gode eksempler under overskriftene Fritid, Frivillighet, Opplæring og Kommuner. Se eksempler på tiltak for integrering.

Digitale billedbøker på Tema Morsmål

Tema Morsmål og Fortellerhuset samarbeider om å presentere lydfiler av tospråklige fortellinger på nettsidene. Hver fortelling fortelles samtidig på to språk. Kunstneren, Svetlana Voronkova, har illustrert en av disse fortellingene. Resultatet har blitt digitale billedbøker av fortellingen om Hatteselgeren.
 

Boka, Hatteselgeren, på fem språk
Barn med tamil, persisk, somali, urdu og norsk som morsmål kan nå få lytte til fortellingen på sitt morsmål og samtidig glede seg over Svetlanas fargerike illustrasjoner. Å høre fortellinger på to språk samtidig kan bidra til å styrke barns flerspråklige utvikling og øke deres språklige bevissthet. Klikk på bildene for å se og lytte på billedbøkene. Se fortellingen her.

Hva vil det si å være «norsk» i dagens barnehager?

Barnehageforum har kommet med et eget temanummer i Barnehagefolk som omhandler mangfold og antirasisme, og hva det vil si å være norsk i dagens barnehager (Barnehageforum 2013/3).

Forskere og barnehagelærere skriver om ulike perspektiver som belyser mange perspektiver i dagens mangfoldige barnehager. NAFO har bidratt med en artikkel om språklig og kulturelt mangfold sett i lys av nasjonale føringer og praktiske konsekvenser. Les mer her

To av NAFOs fokusbarnehager bidrar også med artikler. Lena Salamonsen fra Gjøvik barnehage skriver om inkluderende foreldresamarbeid og hvordan de bygger gode relasjoner til foreldrene med hjemmebesøk. Les mer her.

Berit Aasen fra Bikuben barnehage i Sunndal skriver om hvordan de voksne i barnehagen møter tospråklige barn og hvor viktig det er å utforske språk og opplevelser sammen med barna. Les mer her.

Bikuben barnehage har også skrevet en tekst om å gi ordene innhold og hvordan barnehagen kan bidra i flerspråklige barns begrepsutvikling. Les mer her.

Barnehagefolk blir utgitt av barnehageforum

Videreutdanning i norsk som andrespråk

PRISME-studiet har eksistert som videreutdanningstilbud siden 1999. I 2010/2011 ble studiet for første gang formelt vurdert av Vox. Rapporten er en evaluering av PRISME-studiet, som er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk som andrespråk.

Erfaringer
Noen av de viktigste erfaringene PRISME kan dele med andre læresteder som tilbyr videreutdanning, er at kombinasjonen av stram organisering og stor grad av egeninnsats gir gode resultater. Studiet fordrer nærhet til praksis og engasjerte studenter. I tillegg vil forpliktelse overfor arbeidsgiveren og egne elever bidra til motivasjon for å gjennomføre studiet. Studentenes tilbakemeldinger tyder på at både kvaliteten og kapasiteten i PRISME-studiet er god. Ressursene, både faglig og administrativt, later til å være hensiktsmessige med tanke på antallet studenter som blir tatt opp.
Les rapporten her

Tema Morsmål – barnehage

Tema Morsmål formidler egne læringsressurser for barnehager på tolv ulike språk. På alle språksidene er det en egen barnehagemeny med blant annet sanger, rim & regler og lydfiler fra bøker.

I hovedmenyen finnes ulike ressurser som kan inspirere barnehager i sitt flerspråklige arbeid, for eksempel filmer som synliggjør barnehagers arbeid, andre aktuelle nettressurser, eller aktuell faglitteratur.

Tospråklige fortellinger
På nettsidene finner du også fire nye tospråklige fortellinger: «Ansa og Bansa» er en fortelling fra Pakistan, «De ubudne gjestene» kommer fra Iran, «Hatteselgeren» er fra Sri Lanka og fortellingen om «Heksa Degdeer» har bakgrunn fra Somalia. Hver fortelling fortelles på to språk samtidig, det vil si enten på persisk og norsk, somali og norsk, tamil og norsk eller urdu og norsk. Fortellingene er produsert av Fortellerhuset.

Her finner du Tema Morsmål – barnehage.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord