Ny veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen

Språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen!

Rammeplanen sier at personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte at flerspråklige barn bruker sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/ samiskspråklige kompetanse.

På bakgrunn av dette har NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet veilederen Språklig mangfold- en berikelse for alle barn i barnehagen! Veilederen løfter fram og konkretiserer hvordan personalet i barnehagen kan arbeide for at det skal bli et levende flerspråklig miljø i barnehagen.

Aktiviteter, refleksjonsspørsmål og videre lesing

I veilederen finnes forslag til aktiviteter personalet kan gjøre sammen med barna. Vi har laget refleksjonsspørsmål som personalet kan samtale om, på bakgrunn av sine ulike erfaringer i møte med barn og foreldre. Det finnes også tips til videre fordypning, enten til nettbaserte ressurser eller annen faglitteratur.
 
Vi håper veilederen vil inspirere til arbeidet med språklig mangfold i barnehagen.

Last ned veilederen:

Språklig mangfold- en berikelse for alle barn i barnehagen! (pdf)

NAFO på nye OsloMet

NAFO er nå en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved det nye universitetet OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

Løsrevet fra Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har styrt den faglige virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) siden oppstarten i 2004, mens Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt ansvaret for administrativ tilrettelegging. Fra og med 1. januar 2018 ble også det faglige ansvaret for senteret overført til Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet – storbyuniversitetet), og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) overtok ansvaret. Overføringen skjedde etter en beslutning fra Kunnskapsdepartementet om at ansvaret for de ti nasjonale sentrene skulle overføres til ulike universiteter og høgskoler.

Positivt å bli en del av et sterkt fagmiljø

NAFOs leder Sigrun Aamodt ser på det som svært positivt å bli en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Hun ser gode muligheter for faglig samarbeid og utveksling mellom NAFO og de ulike instituttene ved LUI. NAFO håper å kunne bidra til å styrke fakultetets fagmiljøer innen flerkulturell opplæring og ønsker å bidra til at kompetanseutviklingstiltak for barnehager og skoler er praksisrettede og relevante. NAFO er i god dialog med LUI om arbeidsoppgaver framover, men det er fremdeles en del som er uavklart.

Fortsatt tett på praksisfeltet

NAFO skal fremdeles arbeide med å fremme tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne, og å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner. Fag- og forskningsformidling og bistand til praksisfeltet vil fortsatt stå sentralt i dette arbeidet, og NAFO vil fortsette å holde kurs, arrangere konferanser og gi veiledning til barnehagemyndighet, skoleeiere og ansatte i barnehager, skole og PPT.

Tospråklig fagopplæring og nettressurser

NAFO vil fortsette med å utvikle og formidle flerspråklige nettressurser, og nettstedene Tema Morsmål og Skolekassa blir videreført. Prosjektet Fleksibel opplæring blir også videreført. Gjennom dette prosjektet får 120 elever rundt omkring i Norge tospråklig fagopplæring på nett av våre fire nettlærere i arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag.

Stipendordning og tilskudd til læremidler

Hvert år lyses det ut stipend til minoritetsspråklige lærere for utdanning som gir formell kompetanse for undervisning i skolen. Nytt i år er at Utdanningsdirektoratet forvalter stipendet, mens NAFO bistår med råd og innstiller søkere. I tillegg vil NAFO fortsatt være kontakt ved spørsmål angående stipendordningen. Les mer om stipendordningen.

NAFO er også fagansvarlig for Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning for læremidler og materiell til minoritetsspråklige barn og elever i barnehage, grunnskole og videregående skole.

NAFO på nye OsloMet – Storbyuniversitetet

12. januar 2018 vedtok Kongen i Statsråd at Høgskolen i Oslo og Akershus har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Denne endringen vil føre med seg endringer for hele institusjonen som det er for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt. NAFO vil imidlertid holde sine lesere fortløpende oppdatert om eventuelle endringer som vil få konsekvenser for våre samarbeidspartnere.

Les også:

Fakultet LUI overtar ansvaret for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (www.hioa.no)

Konferanse om overganger i barnehagen

Åtte av de nasjonale sentrene har gått sammen for å lage en barnehagekonferanse med fokus på trygge og gode overganger for barn. Den nye rammeplanen for barnehagen vektlegger at barnehager skal jobbe aktivt for å sikre trygge og gode overganger for barn.

Temaer

Konferansen «Sammenheng – for barnets beste» tar for seg overgangene barnehagebarn møter, for eksempel når de begynner i barnehagen og skifter mellom avdelinger, og sammenhengen i barnehagens faglige innhold når barnet starter på skolen.Barnehagekonferanse vil ha parallelle sesjoner som fokuserer på utforskning og kreativitet, mangfold og inkludering, overgang barnehage – skole og yngst og eldst i barnehagen

Målgrupper

Konferansen retter seg både mot ansatte i barnehage og skole, barnehagemyndighet og skoleeiere.

Informasjon om sted, påmelding og pris

Bodø
7. mars kl. 9 – 15.45 i Stormen Konserthus.
Påmeldingsfristen er 15. februar. Deltakeravgiften er kr 500,-.

Program

Program for konferansen (pdf)

Meld deg på barnehagekonferansen nå!

Nasjonale sentre som arrangør

Det er åtte nasjonale sentre som samarbeider om å arrangere konferansen. Disse er:

  • Fremmedspråksenteret
  • Lesesenteret
  • Læringsmiljøsenteret
  • Matematikksenteret
  • Naturfagsenteret
  • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
  • Nasjonalt senter for kunst og kultur
  • Skrivesenteret

Konferansen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Les også

Kartlegging av flerspråklige barns ordforråd

Ny doktorgrad om ordforråd hos flerspråklige barn

Pernille Hansen har disputert ved Universitetet i Oslo med avhandlingen “In the beginning was the word A study of monolingual and bilingual children’s lexicons“. Hun peker på at det er nødvendig å se på alle språk barnet kan for å få et riktig bilde av ordforrådet. Når man bare kartlegger ett av språkene, ofte majoritetsspråket, er det risiko for at barnet feildiagnostiseres med språkvansker, eller at språkvansker ikke avdekkes.

Barns ordtilegnelse i ulike språk

Hansen påpeker at ordenes egenskaper knyttet til form, bruksmønster og betydning påvirker i hvilken alder barnet lærer dem. Ord med samme betydning kan derfor læres i ulik alder for ulike språk. Om ordet er høyfrekvent eller lavfrekvent i språket, om det er langt eller kort, vil for eksempel påvirke dette.

Kartleggingsverktøy

Gjennom arbeidet har Hansen i samarbeid med forskere i 20 land utviklet et kartleggingsverktøy som kartlegger ordforrådet hos flerspråklige 4 – 6 åringer. Dette verktøyet, “Cross-linguistic Lexical Tasks” tar høyde for språklige og kulturelle forskjeller i barns ordforråd, og skal gi sammenliknbare resultater på tvers av språk og landegrenser. Verktøyet er tilgjengelig for bruk i forskningprosjekter. Det kreves mer utprøving og forskning før det kan markedsføres.

Lenker

Les avhandlingen: In the beginning was the word A study of monolingual and bilingual children’s lexicons

Nytt verktøy kan avdekke barns språkvansker på flere språk, Barnehage.no

Cross-linguistic Lexical Tasks

 

 

 

 

Bikuben barnehage legges ned

En av NAFOs fokusbarnehager

Bikuben barnehage er i ferd med å bli historie. Det krever oppmerksomhet. NAFO har kjent barnehagen siden 2007, da de ble invitert inn i vårt nasjonale kompetanseutviklingsprogram for barnehagesektoren. De utmerket seg som en faglig spennende barnehage. Barnehagen ble i 2012 fokusbarnehage for NAFO og har holdt en rekke kurs og foredrag både i eget fylke og i kommuner rundt om i landet. De har også tatt imot studiebesøk fra andre barnehager.

NAFO takker Bikuben barnehage for et langt og godt samarbeid!

En del av Sunndal asylmottak

Bikuben barnehage er en del av Sunndal asylmottak og gir et heldagstilbud til ca. 20 barn fra 1 – 6 år, som alle er beboere på mottaket. Barnehagen er kanskje den eneste i sitt slag i landet. Nå har hele mottaket fått melding om nedleggelse fra 1. februar.

Aktivt samarbeid med foreldrene

Barnehagen er et populært «fristed» for barn og foreldre. Barna får leke og danne vennskap under trygge rammer. Foreldrene får delta på norskundervisning, introduksjonsprogram og andre aktiviteter – i visshet om at barna deres er i trygge hender”, sier Berit Aasen, styrer av barnehagen.

De er opptatt av at barna og skal få oppleve et inkluderende, flerspråklig miljø i hverdagen. Foreldre er aktivt deltagende i dette arbeidet, blant annet gjennom å bidra med oversette av bøker og fortellinger, ordlister og lignende på barnas ulike morsmål.

De fleste av oss som jobber i barnehagen har vært ansatt her siden vi startet opp. Vi ser at barn og foreldre er i en veldig sårbar situasjon. Fokuset vårt er å gi barna en god hverdag og gode barndomsopplevelser. Familiene har ofte en vanskelig historie bak seg, samtidig som de lever i en utfordrende ventesituasjon. Det er en psykisk belastende livssituasjon”, forteller Berit Aasen.

Sunndal mottak – en hjørnestein i kommunen

Hun forteller videre at Sunndal kommune har drevet mottak i nesten 30 år – et mottak som i dag har plass til 230 beboere. Sunndal kommune driver et godt tverrfaglig integreringsarbeid. På landsbasis er de kjent for å ha utviklet Sunndalsmodellen – som handler om at alle nyankomne innvandrere skal kvalifisere seg gjennom grunnutdanning eller videregående opplæring som en del av introduksjonsordningen. I Sunndal er tallet som går over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram på godt over 80%.

For Sunndal kommune, med sine 7.160 innbyggere, førere en nedleggelse av mottaket til at en hjørnestein i samfunnet blir borte. Rundt 50 arbeidsplasser går tapt, kompetanse og kvalitet som er bygd opp rundt det å drive mottak, undervisning og barnehage for våre brukere blir borte. Sunndal som en god integreringskommune blir svekket”, sier Berit Aasen.

Lokalt engasjement mot nedleggelse

Politikere og folk i lokalsamfunnet har engasjert seg sterkt for om mulig å unngå nedleggelse. Både innlegg i lokalaviser og egne arrangement vitner om et stort engasjement.

Her kan du lese ordførerens appell ved arrangementet «Gje meg handa di, ven» i Sunndal søndag 8. oktober

Her er flere artikler skrevet av eller om Bikuben barnehage
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord