Bikuben barnehage legges ned

En av NAFOs fokusbarnehager

Bikuben barnehage er i ferd med å bli historie. Det krever oppmerksomhet. NAFO har kjent barnehagen siden 2007, da de ble invitert inn i vårt nasjonale kompetanseutviklingsprogram for barnehagesektoren. De utmerket seg som en faglig spennende barnehage. Barnehagen ble i 2012 fokusbarnehage for NAFO og har holdt en rekke kurs og foredrag både i eget fylke og i kommuner rundt om i landet. De har også tatt imot studiebesøk fra andre barnehager.

NAFO takker Bikuben barnehage for et langt og godt samarbeid!

En del av Sunndal asylmottak

Bikuben barnehage er en del av Sunndal asylmottak og gir et heldagstilbud til ca. 20 barn fra 1 – 6 år, som alle er beboere på mottaket. Barnehagen er kanskje den eneste i sitt slag i landet. Nå har hele mottaket fått melding om nedleggelse fra 1. februar.

Aktivt samarbeid med foreldrene

Barnehagen er et populært «fristed» for barn og foreldre. Barna får leke og danne vennskap under trygge rammer. Foreldrene får delta på norskundervisning, introduksjonsprogram og andre aktiviteter – i visshet om at barna deres er i trygge hender”, sier Berit Aasen, styrer av barnehagen.

De er opptatt av at barna og skal få oppleve et inkluderende, flerspråklig miljø i hverdagen. Foreldre er aktivt deltagende i dette arbeidet, blant annet gjennom å bidra med oversette av bøker og fortellinger, ordlister og lignende på barnas ulike morsmål.

De fleste av oss som jobber i barnehagen har vært ansatt her siden vi startet opp. Vi ser at barn og foreldre er i en veldig sårbar situasjon. Fokuset vårt er å gi barna en god hverdag og gode barndomsopplevelser. Familiene har ofte en vanskelig historie bak seg, samtidig som de lever i en utfordrende ventesituasjon. Det er en psykisk belastende livssituasjon”, forteller Berit Aasen.

Sunndal mottak – en hjørnestein i kommunen

Hun forteller videre at Sunndal kommune har drevet mottak i nesten 30 år – et mottak som i dag har plass til 230 beboere. Sunndal kommune driver et godt tverrfaglig integreringsarbeid. På landsbasis er de kjent for å ha utviklet Sunndalsmodellen – som handler om at alle nyankomne innvandrere skal kvalifisere seg gjennom grunnutdanning eller videregående opplæring som en del av introduksjonsordningen. I Sunndal er tallet som går over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram på godt over 80%.

For Sunndal kommune, med sine 7.160 innbyggere, førere en nedleggelse av mottaket til at en hjørnestein i samfunnet blir borte. Rundt 50 arbeidsplasser går tapt, kompetanse og kvalitet som er bygd opp rundt det å drive mottak, undervisning og barnehage for våre brukere blir borte. Sunndal som en god integreringskommune blir svekket”, sier Berit Aasen.

Lokalt engasjement mot nedleggelse

Politikere og folk i lokalsamfunnet har engasjert seg sterkt for om mulig å unngå nedleggelse. Både innlegg i lokalaviser og egne arrangement vitner om et stort engasjement.

Her kan du lese ordførerens appell ved arrangementet «Gje meg handa di, ven» i Sunndal søndag 8. oktober

Her er flere artikler skrevet av eller om Bikuben barnehage
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord