Fagfeltet

Det flerkulturelle pedagogiske arbeidsområdet handler om tiltak i barnehage og skole som ivaretar de behovene minoritetsbarn, elever og foreldre har når det pedagogiske tilbudet skal tilrettelegges. Dette omfatter blant annet temaer som organisering, planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsaktiviteter på alle nivåer. For eksempel er de særskilte læreplanene for språklige minoritetselever en sentral del av dette feltet.
Læreplan i grunnleggende norsk
Læreplan i morsmål
 
I tillegg handler dette fagområdet om utvikling av flerkulturelle fellesskap i barnehage og skole, og hvordan benytte språklig og kulturelt mangfold som ressurser i dette arbeidet. Her står implementering av flerkulturelle perspektiver i all ordinær aktivitet i barnehagen og skolen sentralt.

Vi vil vite mer om tospråklig fagopplæring!

Har du elever som får tospråklig fagopplæring etter § 2-8 (grunnskole) eller § 3-12 (vgo), men er ikke selv tospråklig lærer? Da håper vi du vil svare på et kort spørreskjema.

Mer informasjon om tospråklig fagopplæring

Hensikten med spørreskjemaet er å få mer informasjon om tospråklig fagopplæring i norsk skole. I juni 2018 sendte NAFO ut et spørreskjema til tospråklige lærere, og skjemaet vi sender ut nå, er en oppfølging av den undersøkelsen. Nå ønsker vi å høre fra lærere som ikke selv er tospråklige lærere, men som har elever som får tospråklig fagopplæring.
 

Studium knytt til mangfald i skule og barnehage

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod i Noreg knytt til norsk som andrespråk og fleirkulturell kompetanse i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom.

Gå til oversikta over studietilbod her.

Du kan lese meir om vidareutdanning for tilsette i skule og barnehage på Utdanningsdirektoratets heimeside. Det er fleire studietilbod knytt til Kompetanse for kvalitet. Desse studia har søknadsfrist allereie 1. mars.

16 år med Benjaminprisen

Siden 2002 er Benjaminprisen tildelt skoler som arbeider aktivt for å motarbeide rasisme. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet nå gitt ut bok om de 16 skolene som har fått prisen. Boka er fritt tilgjengelig på nett.

Gode eksempler og konkrete forslag

Som Kunnskapsministeren skriver i forordet, er denne publikasjonen et viktig bidrag til å løfte fram de gode eksemplene og gi konkrete forslag til hvordan vi kan styrke innsatsen mot rasisme. Skolene presenterer her sin praksis og erfaringer. Tekstene fra de ulike bidragsyterne peker på hva de har lyktes best med, og samtidig forteller de også om hvilke fallgruver som bør unngås.

Materiell til bruk i skolen

I heftet finner man også pedagogisk materiell til bruk i skolen fra 4. trinn til VG3. Materiellet kan brukes til å ta opp temaer som rasisme, hatefulle ytringer og diskriminering. Det er et ønske at dette kan inspirere til å løfte fram viktige samtaler i klasserommet.
 

 • Gå til boka 16 år med Benjaminprisen – Forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering i skolen
 • Stipend for minoritetsspråklige lærere

  Utlysning av stipend for studieåret 2019/2020

  Det er nå utlyst stipend til minoritetsspråklige lærere som ønsker kompetanse for å undervise i skolen. De som kan søke, er lærere som ønsker å starte opp, eller videreføre utdanning for å få godkjent formell kompetanse. Minoritetsspråklige lærere som har et annet morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk kan søke stipend. Skoleeier søker på vegne av lærerne. Les om søknadsprosessen.

  Behov for lærere med tospråklig kompetanse

  I regjeringens integreringsstrategi for de neste fire årene, Integrering gjennom kunnskap, heter det at regjeringen vil øke bruken av tospråklig fagopplæring. I den forbindelse er det nødvendig at det ansettes tospråklige lærere med godkjent formell kompetanse. Tospråklige lærere er en ressurs for alle elever i en flerkulturell skole og spesielt for nyankomne elever som har behov for tospråklig opplæring.

  Elever med rett til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring

  Ifølge Opplæringslovens § 2.8 og 3.12. har minoritetsspråklige elever rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler, om de har behov for det. Målet med den tospråklige undervisningen er at den skal bidra til en faglig progresjon mens elevene er i en norskinnlæringsfase. Det er nødvendig at skoleledere og skoleeiere har bevissthet om nytten av denne opplæringen og ansetter tospråklige lærere med kompetanse (Integrering gjennom kunnskap s. 20). Les mer om særskilt språkopplæring.

  Stipendordningen bidrar til økt kompetanse

  Stipendordningen bidrar til at flere minoritetsspråklige lærere får formell kompetanse for undervisning i skolen. Stipendet kan innvilges for å gjennomføre studier som kan inngå i lærerutdanning som tilfredsstiller krav for tilsetting i undervisningsstilling.
   

 • Gå til utlysning og søknadsskjema.
 • Fabelaktig formidling i norsk som andrespråk

  Vi gratulerer vår tidligere kollega Tone Evensen som er tildelt Kopinors pris for fabelaktig formidling. Prisen går til en norsklærer som inspirerer og motiverer andre, og som har vært med på å utvikle faget videre. Dette er første gang prisen går til en lærer i norsk som andrespråk.

  Bred erfaring som norsklærer

  Evensen har arbeidet med ungdomsskoleelever, asylsøkere, voksne innvandrere og barn og unge med særskilte behov. Hun jobber nå som norsklærer på Voksenpedagogisk senter i Ringsaker. Gjennom sin blogg Glimt fra et flerspråklig klasserom deler hun sitt engasjement for feltet og inspirerer andre lærere.

  Bruker skjønnlitteratur

  Evensen jobber med heterogene klasser med sprik i språklige og faglige ferdigheter. For å tilpasse opplæringen til den mangfoldige elevgruppen bruker hun ofte skjønnlitterære tekster. Gjennom lesing av tekstutdrag på norsk og morsmål, høytlesning, illustrasjoner, bearbeiding av tekstene, samskriving og varierte muntlige aktiviteter får alle elevene mulighet til å delta aktivt.

  Skaper møteplasser

  Det er viktig for Evensen å skape arenaer hvor ungdommer i mottaksklasser møter elever i ordinære klasser. Det har hun lagt til rette for gjennom et prosjekt hvor mottaksklassen samarbeidet med en ordinær klasse om å lage to animasjonsfilmer basert på eventyr. Elevene valgte selv eventyrene, leste inn fortellingene og laget illustrasjonene. Se filmene og les mer om prosjektet på Tema Morsmål.

  Kreativitet og mestring

  Kreative prosjekter med fortellinger, film, musikk, tegning, maling og animasjon skaper gode muligheter for samhandling og mestringsfølelse. Evensen legger vekt på at alle elevene skal få vist fram sin kompetanse og føle mestring i skolehverdagen, blant annet gjennom bruk av morsmål og kreative uttrykk i klasserommet.

  Les intervju med Evensen og juryens begrunnelse på Fabelaktig formidling.

  Tilbakestill glemt passord
  Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord