Veiledningshefte har kommet på mange språk

Veiledningsheftet, Barn i flerspråklige familier, er nå publisert på NAFOs hjemmeside på 13 språk i tillegg til norsk.

Spørsmål om barns flerspråklige utvikling

Veilederen tar for seg 10 ulike spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling. Dette kan være spørsmål som: «Kan barn lære flere språk samtidig?» og «Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?»

Heftets målgruppe
Heftet er rettet mot foreldre og også ansatte i barnehager, skoler og på helsestasjoner. Veilederen kan være et fint utgangspunkt for samtale med foreldre om barnas flerspråklige utvikling.

Du finner veilederen på de ulike språkene under fanen Om NAFO og Publikasjoner

Debatt om flerspråklighet og morsmål

I de siste ukene har det foregått en debatt i flere aviser om tospråklige barn og elever. Aftenposten har skrevet om at 7 av 10 elever med norskpakistansk bakgrunn må ha «ekstra språkhjelp» og baserer seg blant annet på forskning gjort av spesialpedagogene Lervåg og Lervåg-Melby

Finn 5 feil i debatten
Språkforskere fra MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, skriver i sin artikkel om det de mener er feil i debatten om tospråklighet. «Basert på de siste dagers mediedebatt er det lett å få inntrykk av at tospråklighet er vanskelig, skadelig og til hinder for å lære norsk på skolen. Men det stemmer ikke», skriver artikkelforfatterne. De mener at det dukker det opp et foreldet syn på tospråklighet i denne debatten og peker på 5 åpenbare feil. Les artikkelen fra Språkforskere ved MultiLing her.

Følg debatten videre!
Tarjei Helland: Høgskolelektor, samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus 26.november
Les artikkelen, Bøhler skjønner ikke bæret

Hilde Sollid: Professor ved UiT 5.desember
Les artikkelen, Norskopplæring for minoritetselever – gammel debatt i ny kontekst

Monica Melby-Lervåg og Arne Lervåg: Professorer ved Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitet i Oslo 6.desember
Les artikkelen, Mye ideologi, lite empiri

Helene Valvatne: Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus 6. desember
Les artikkelen, Mange er nødt til å være tospråklig

Terje Lohndal, Mila Vulchanova og Tor Anders Åfarli: Institutt for språk og litteratur, NTNU 10. desember
Les artikkelen, Ulike analyser gir ulike perspektiver

Anne Golden, Pia Lane, Elizabeth Lanza, Else Ryen, Hanne Gram Simonsen og Bente Ailin Svendsen: MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo 10.desember
Les artikkelen, Bred enighet i internasjonal forskning om fordeler ved tospråklighet

Skoleledelse på flerkulturelle skoler

Torsdag 31. oktober var det faglig-pedagogisk dag på Universitetet i Oslo. Lærere og ledere fra alle nivåer fant veien til ulike forelesninger innen forskjellige fagområder.

«Vår skole er ikke så veldig flerkulturell»
Innen fagområdet var skoleledelse det særlig en forelesning som fanget oppmerksomheten til NAFOs medarbeider. Janne Thoralvsdatter Scheie la der fram sin masteroppgave med ovennevnte tittel. Hun har intervjuet skoleledere i ungdomsskolen om hvordan de ser på sin kompetanse som ledere i en flerkulturell skole. I følge Scheies undersøkelse kan det tyde på at skolens normalperspektiv ikke er flerkulturelt, men monokulturelt. En konsekvens av dette er at flerkulturelle elevers kompetanse ikke vektlegges i skolen.
Les oppgaven her

Kartleggingsprøver på nett

Kartleggingsprøver som skal måle leseferdighet på 15 forskjellige morsmål kan nå bestilles fra nettet. Språkene er albansk, arabisk, bosnisk, kurdisk badini/kurmanci, kurdisk sorani, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, tamil, thai, tyrkisk, vietnamesisk og urdu.

Bestilling
Du finner fram til kartleggingsprøvene under fanen for grunnskole, menylinje kartlegging, kartlegging på morsmål. Nederst på denne sida kan prøvene bestilles på nett. Gå inn på sida her.

Den enkelte skolen bestiller prøvene, og den tospråklige læreren veileder eleven. Det kan ta noen dager fra man bestiller før prøvene blir tilgjengelige for skolen.

Videreutdanning i norsk som andrespråk

PRISME-studiet har eksistert som videreutdanningstilbud siden 1999. I 2010/2011 ble studiet for første gang formelt vurdert av Vox. Rapporten er en evaluering av PRISME-studiet, som er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk som andrespråk.

Erfaringer
Noen av de viktigste erfaringene PRISME kan dele med andre læresteder som tilbyr videreutdanning, er at kombinasjonen av stram organisering og stor grad av egeninnsats gir gode resultater. Studiet fordrer nærhet til praksis og engasjerte studenter. I tillegg vil forpliktelse overfor arbeidsgiveren og egne elever bidra til motivasjon for å gjennomføre studiet. Studentenes tilbakemeldinger tyder på at både kvaliteten og kapasiteten i PRISME-studiet er god. Ressursene, både faglig og administrativt, later til å være hensiktsmessige med tanke på antallet studenter som blir tatt opp.
Les rapporten her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord