Hafslund ungdomsskole, Sarpsborg

Hafslund ungdomsskole

Hafslund ungdomsskole ble bygd i 1970. I dag framstår skolen som moderne og tidsriktig med egen kantine, eget mediatek, et auditorium og en egen black box-scene. Med ca. 380 elever, 14 klasser, egen mottaksklasse og en forsterket avdeling er det et aktivt skolemiljø øst for elva.

Verdensklassen Høsten 2007 startet Hafslund ungdomsskole en innføringsklasse for nyankomne flerspråklige elever. I Verdensklassen er det for tiden 22 elever fra mange land. De er alle så godt som nyankomne i Norge, og har ulik bakgrunn både skolemessig, kulturelt, religiøst og sosialt. Et økende antall elever har kommet uten familie til Norge.

Inkludering I løpet av tiden elevene går hos oss, er vi opptatt av å gi dem et best mulig utgangspunkt for å lykkes i Norge. Vi har hatt fokus på at hele skolen skal samarbeide om elevene i Verdensklasssen. Dette samarbeidet er avgjørende for at elevene skal få et best mulig tilpasset undervisningstilbud på Hafslund ungdomsskole, og at de skal inkluderes i skolen og på sikt i det norske samfunnet.

Språkutvikling Elevene lærer språk gjennom fag, og i alle fag arbeider vi like mye med det språklige som med det faglige innholdet. Hver uke får elevene gloser og begreper til de ulike fagene og til opplevelser i skoletiden. Dette jobber de med i Verdensklassen, med tospråklige lærere, med foreldre og på egenhånd. Elevene har svært ulik kunnskap i norsk og andre skolefag, derfor deles de i mindre grupper i de ulike fagene.

Fadderordning Elevene i Verdensklassen får kontakt med elever i ordinære klasser. Dette gjør vi ved en fadderordning. Alle elever i Verdensklassen har faddere som deltar i aktiviteter hver måned. Dette har bidratt til at våre elever har venner utover klassen, og også at en del uro, i form av fordommer og rasisme, har stilnet. Elever deltar i undervisning i klasser i fag der de kan mestre faglige og språklige utfordringer. Elevene plasseres da i klasser hvor de har faddere.

Fellesskap I 2013 startet vi som fokusskole et mer systematisk arbeid med å utvikle en flerkulturell bevissthet i personalgruppa og utarbeide rutiner for å kunne gi elevene tilhørighet og et fellesskap både til Verdensklassen og til skolens øvrige klasser. Vi forsøker å skape fellesskap gjennom sosiale arrangementer, turer, samtaler og felles oppgaver. Klassefester bruker vi som et pedagogisk virkemiddel. Verdensklassen deltar på alle skolens fellesarrangement, eksempelvis på idrettsdager, skogdag, Regnedag. Verdensklassen har samme plikter og oppgaver som andre klasser, og Verdensklassen er en naturlig del av vårt fellesskap.

Gode overganger Vi har gjennom fokusvirksomhet vært pådriver for å etablere samarbeidsrutiner når det gjelder overganger for elevene i Verdensklassen til ordinære klasser på Hafslund ungdomsskole. Dette hadde hovedfokus i perioden 2013-14. I perioden 2014-15 har vi arbeidet med å skape gode overganger fra Verdensklassen og Hafslund ungdomsskole til elevenes ordinære hjemmeskole. Aktuelle tiltak i perioden 2014-15 har vært å utvikle rutine for overføring av elever til hjemmeskole, planlegge besøksordning for enkeltelever ved overgang, arrangere informasjonsmøter med involverte skoler. Sammen har vi arbeidet for retningslinjer og rutiner som sikrer en best mulig overgang for elevene. I Verdensklassen er det elever fra 8.-til 10.trinn, og elevene på 10.trinn skal starte på videregående skole. Vi arbeider sammen med skolens rådgiver å videreutvikle rutiner når det gjelder informasjon om videregående opplæring, søknadsprosedyre og samarbeid med videregående skoler og PPT vgo. Verdensklassen deltar på utdanningsmessa, elever og foresatte deltar på foreldrekurs bl.a. med besøk på vgs. Det gjennomføres foreldremøte for elever og foresatte med skolens rådgiver og tospråklige lærere i forkant av søkeprosessen. Elevene får hjelp til å fylle ut søknaden i møtet.

Erfaringsdeling Hafslund ungdomsskole tar i mot studenter fra HiØ og elever fra videregående skoler i distriktet for praksisutplassering og erfaringsdeling. Vi tar gjerne i mot besøk slik at andre kan få et innblikk i hvordan vi arbeider med våre flerspråklige elever.

Her finner du skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord