Halsen skole, Stjørdal

Halsen skole
Halsen skole er en av Nord-Trøndelags største barneskoler med tre klasser per trinn og ligger i Stjørdal kommune. Skolen har rundt 20 % minoritetsspråklige elever fordelt på mange språk. De største språkgruppene på skolen er somalisk, arabisk, thai og polsk.
 
 
 
 
Mottak av nyankomne elever
Alle nyankomne elever i Stjørdal kommune inviteres til inntakssamtale på Halsen skole sammen med foresatte og tolk. NAFO har laget en film som viser et eksempel på en slik inntakssamtale.
Les mer og se filmen «Inntakssamtale – nyankomne elevers første møte med skolen».

Innføringsklasse
Alle nyankomne elever i kommunen går i skolens innføringsklasse. Der er de i cirka 3/4 av undervisningsuka, og der undervises det i grunnleggende norsk, grunnleggende matematikk, enkel engelsk, samfunnsfag og naturfag. Resten av uka går disse elevene i ordinær klasse der de får undervisning i praktisk-estetiske fag, samt engelsk for de som har nytte av det. Elever i innføringsklassen har derfor to klassetilhørigheter og to kontaktlærere.

Grunnleggende norsk på hvert trinn
Norskundervisningen på skolen er organisert slik at det er fire norskgrupper på hvert trinn, hvor det i den ene gruppen undervises etter læreplan i grunnleggende norsk.

Tospråklige lærere
Skolen har fokus på en helhetlig opplæring og mye av arbeidet er inspirert av boka «Den felleskulturelle skolen» av An-Magritt Hauge. Per dags dato har skolen syv morsmålslærere, men det jobbes hele tiden med å få flere språk dekket.

Trekantsamarbeid
Et godt samarbeid mellom tospråklige lærere, kontaktlærer og norsklærer er viktig. På alle trinn lages det temabaserte ordlister foran hver periode både på elevenes morsmål og på norsk. Det jobbes med ordlista i forkant av hver periode, slik at elevene har bedre forutsetninger for å forstå. Faglærerne blir også trukket inn i dette arbeidet. Enkelte trinn praktiserer også engelske gloseprøver der glosene står både på engelsk, norsk og for eksempel somalisk.

Aktiviteter
I 2015 har vi hatt økt fokus på aktiviteter som foregår etter skoletid. Vi ser at de minoritetselevene som deltar i aktiviteter etter skolen, kommer mye raskere inn i det sosiale miljøet sammen med andre elever og lærer norsk bedre og raskere. En naturlig samarbeidspartner for oss er for eksempel det lokale idrettslaget.

Jubileum
I dette skoleåret har vi feiret 60 års jubileum med en storslått jubileumsforestilling som het «Halsen mot nye høyder». Alle trinn bidro med egne innslag, og skolens flerspråklighet ble synliggjort på en fin og naturlig måte. Blant annet dramatiserte lærerne en egen versjon av «Bukkene Bruse» på flere språk, der morsmålslærerne deltok aktivt. Det ble også ønsket velkommen på alle skolens språk og et trinn hadde laget en rap der flere språk ble brukt. Skolens visjon er Halsen- en skole for alle, og det bar forestillingen preg av.

Kompetanse
Flere av de tospråklige lærerne har vært på innføringskurs i Trondheim og er blitt skolerte til å bruke verktøyet FLORO og på den måten bidra i førstelinjetjenesten ved utredning av flerspråklige elever. Kontaktperson og faglig leder for minoritetsspråklige elever er Kristin Leirfall.

Les mer
Gå til skolens nettside.

Se plan for organisering av undervisning for minoritetsspråklige elever i Stjørdal.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord