Haugjordet ungdomsskole

Haugjordet skoleHaugjordet ungdomsskole er en stor ungdomsskole som ligger i Ski kommune syd for Oslo. Skolen har ca 510 elever på 8-10 trinn og en innføringsklasse som vi er veldig stolte av.

Flerkulturelt arbeid
Skolen har en egen komité som arbeider med internasjonale spørsmål og liker å vise fram det flerkulturelle ved skolen. 30. oktober arrangeres en internasjonal dag med mat og kulturelle innslag fra årets land knyttet til operasjon dagsverk. Det er dessuten mange flerspråklige lærere ved skolen. Skolen tilbyr også Internasjonalt samarbeid som et av sine valgfag.

Mottak av nye elever
Skolen har gode rutiner for mottak av nye elever uansett når de skulle komme i løpet av året. Familien får tilbud om en oppstartsamtale der de kan fortelle om elevens bakgrunn, om skolegang og om språk som eleven snakker. I tillegg får familien en grundig innføring i hva tilbudet består i og hvordan rutinene ved skolen er. Metoder i opplæringen, timeplaner og arbeidsplaner blir gjennomgått. Foreldresamarbeidet fortsetter ved å følge de ordinære rutinene for utviklingssamtaler ved skolen, gjerne med tolk, og ved å ha løpende kontakt med familien når det er noe som må diskuteres.

Innføringsklassen
Innføringsklassen ved Haugjordet ungdomsskole har eksistert i fem år. I denne klassen gis det norskopplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk til nyankomne elever med eller uten skolebakgrunn fra hjemlandet. Nybegynneropplæringen tar hensyn til elevenes språkutvikling og varer i ca ett år, i noen tilfeller inntil to år, med trinnvis overføring til ordinær klasse. Tilbudet i innføringsklassen er nært knyttet til det ordinære tilbudet ved skolen. Det vil si at elevene deltar i flere fag allerede fra første dag: i matematikk, i musikk, i kunst og håndverk, i svømming og i mat og helse. I tillegg blir elevene med i andre fag ut fra interesse og forutsetninger: i spansk, i fransk, i engelsk, i valgfag, i samfunnsfag og i elevrådet. I år har vi faktisk til og med en elev fra innføringsklassen i elevrådsstyret. Dessuten deltar elevene i skolens felles arrangementer gjennom skoleåret. Lærerne i innføringsklassen underviser også i andre fag ved skolen, og klassen har en tospråklig assistent. Elevene kommer fra hele kommunen og overføres til bostedsskolen etter endt opphold i innføringsklassen.

Metoder og rutiner i innføringsklassen
Elevens opplæring blir diskutert på jevnlige teammøter med lærere og assistenter, samt en fra ledelsen flere ganger i semesteret. Teammøtet blir også brukt til å diskutere organisering og metoder i opplæringen, samt behov for spesiell tilrettelegging for enkeltelever. Det er ofte nødvendig med omorganisering av opplæringen når det kommer nye elever i en allerede etablert gruppe. Dette tas det også hensyn til på teammøter. Dessuten vies det mye tid til å diskutere undervisningsopplegg og læremateriale, samt det sosiale aspektet ved opplæringen og også integrering i nærmiljøet og skolen.

Undervisningen
Opplæringstilbudet veksler mellom å undervise elevene i samlet gruppe og individuelt. Samtalen og innholdsforståelse er plattformen i all læringen. Dernest kommer arbeid med lyder, med å utvikle forståelse for grammatikken som et redskap og systematisk arbeid med ordforråd og læringsstrategier. Elevene leser læreboktekster, eventyr og begynner tidlig å lese aviser og skjønnlitterære bøker. De ser nyheter – Supernytt på Tv – for å lære ord og om det som rører seg i samfunnet, og de ser serier på NRK super. De jobber jevnlig med prosessorientert, selvstendig skriving og med skriftlige lærebokoppgaver.

Læringsstrategier
Elevene i innføringsklassen bruker ulike strategier for å tilegne seg det nye språket i en nybegynnerfase som ordbok, Ipad med raskt tilgang til bilder og oversetterverktøy, de hjelper hverandre, de får hjelp av tospråklige lærere og assistenter og de får hjelp av lærere som bruker fransk, spansk, engelsk og arabisk som kommunikasjonsspråk. På denne måten kommer de raskt i gang med læringen og får god forklaring på spørsmål om kultur og sosiale forhold.

Lenke til skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord