Høvik skole

HøvikHøvik skole er fortsatt i vekst, og skoleåret 2016 – 2017 er vi nesten 810 elever og 115 ansatte. Vi har en stor SFO, med ca. 280 barn innmeldt dette skoleåret. Ca. 30 av årets elever går i Velkomstklassene. Dette er klasser for hele Lier kommune med elever som er nyankomne til Norge.

Etter 6 år i drift har vi fortsatt en flott skole. Vi har fylt opp alle rom og bufferarealer innenfor skolens vegger, og kommunen har vedtatt at vi skal bruke Stoppen skole til de ekstra klasserom vi vil behøve i årene framover. Dette skoleåret er det velkomstklassene som skal være på Stoppen.

Organisering av skoledagen

Nytt av året er at vi organiserer friminuttene litt annerledes på barnetrinnet. For at elevene skal ha bedre tilgang til lekeområdet og lærerne bedre oversikt, har vi ulike friminutt for 1.-3. trinn og 4.- 7. trinn. Da er gruppene delt nokså likt. Vi håper dette skal være et positivt bidrag.

Mobilfri skole

Vi er en mobilfri skole, med mobiler som oppbevares på mobilhotell i skoletiden på 6.-10. trinn. Det har gitt positivt utslag på elevmiljøet, noe som også var vårt hovedmål med ordningen.

Læringsledelse

Å være på jakt etter stadige forbedringer innebærer å anerkjenne det som er godt, men samtidig søke etter det som er bedre.

Høvik skole har høye forventninger til elever og lærere. Vårt mål er at våre elever skal lære ut over det som er forventet. Vi følger godt med på det som skjer på skolefronten, og vi er opptatt av hvilke kompetanser våre elever trenger i framtiden.
Dette skoleåret skal vi, sammen med Sylling, Tranby og Lierbyen, inn i UDIRs store satsing på ungdomstrinnet. For oss gjelder denne satsingen hele skolen.

Målet de neste årene er at elevene utvikler en dypere forståelse av det de lærer innenfor fag og på tvers av fag. Dybdelæring vil bidra til at elevene behersker sentrale deler i fagene bedre, og lettere kan overføre læring fra ett fag til ett annet. Skolen vil koble dette opp mot matematikk og grunnleggende ferdighet regning.

1.- 2.klasse er med i prosjektet Two teachers hvor de jobber med Språkløyper der læring av ord og begreper er i fokus.

Læringsledelse i Lier kommune vil være grunnmuren og stillaset vårt i dette arbeidet.

Særskilt språkopplæring

Elever med annet morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt språkopplæring inntil de har tilstrekkelig kunnskap i norsk til å følge den vanlige opplæringa i skolen. Om nødvendig har de også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Lier kommune har vedtatt at alle elever som har vedtak på særskilt språkopplæring skal følge fagplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Velkomstklassene

Høvik skole har ansvaret for alle nyankomne elever i Lier kommune.
Skoleåret 2016-2017 har velkomstklassene klasserom på Stoppen, men har full tilhørighet til Høvik, og har friminutt og spesialrom på Høvik. Ledelsen, undervisningsinspektøren og lærerne har sine arbeidsplasser på Høvik som før.
Elevene får et tilbud om å gå hos oss inntil de har oppnådd grunnleggende kunnskaper i muntlig og skriftlig norsk. Etter 1-2 år overføres de til nærskolen.
Det tar tid å lære seg et nytt språk, forskningen sier mellom 5-7 år. Derfor har vi fokus på elevenes språkutvikling, og det er et naturlig samtaleemne på utviklingssamtalen.
Velkomstklassene er delt inn i tre grupper, VK 1-4 som har elever fra 1.-4.klasse, VK 5-7 med elever fra 5.-7. klasse og VK 8-10 med elever fra 8.-10 klasse.
Lærerne som underviser i velkomstklassene underviser i alle tre gruppene etter behov. Behovet oppstår gjennom året når nye elever kommer til.
I kroppsøving i VK 8-10 og Kunst & Håndverk VK 5-7 er elevene sammen med tilsvarende klassetrinn i ordinærklasser. I tillegg er enkeltelever fra Velkomstklassene inne i ordinærklasser i ulike fag.

Samarbeid med tospråklige lærere

De tospråklige lærerne underviser rundt om på de ulike skolene i kommunen, men Høvik skole har personalansvaret for dem. De er i tillegg til undervisning tilgjengelig for samtaler/møter ved behov og på skole-hjem-samtaler.

Tidlig innsats

Skolen har som målsetting å tilpasse opplæringen ut fra den enkelte elevs forutsetninger.
Høvik skole har et ressursteam som følger opp og hjelper elever og lærere med elever som strever. Teamet samarbeider tett med ledelse og PPT.

Leksehjelp

Lier kommune gir leksehjelp på 5. – 8. trinn.
Velkomstklassene har tilbud om leksehjelp for 2. – 10. trinn.
Vi oppfordrer de foresatte til å oppmuntre elevene til å delta på leksehjelpen.

Se skolens hjemmeside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord