Høyland ungdomsskole

Høyland ungdomsskole ligger i Sandnes kommune i Rogaland. Det er en sentrumsnær skole med 340 elever og 50 ansatte. Høyland ungdomsskole er en flerkulturell skole med elever som har bakgrunn i over 20 ulike land.

Vi har hatt ansvaret for kommunens innføringstilbud for nyankomne elever i ungdomsskolealder siden høsten 2012.

Ved Høyland har vi et faglig forankret arbeid for å fremme toleranse, inkludering, samarbeid og respekt. Lesson Study, DEMBRA, 2 Adresser, FlexID, Jentesnakk og Trivselslederprogrammet er alle eksempler på noen av de praktiske tiltakene som er et ledd i skolens systematiske arbeid for å realisere likeverd og inkludering.
 
 

Benjaminprisen 2017

Benjaminprisen for 2017 gikk til Høyland ungdomsskole. Vi fikk prisen for vårt langsiktige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. I juryens begrunnelse trekkes det blant annet fram at «skolens satsing er preget av en nyskapende tilnærming som kombinerer integrering av minoritetselever med holdningsskapende arbeid rettet mot majoritetselever.»
 

Flexid

Høyland ungdomsskole startet Flexid-kurs høsten 2013. Siden den gang har skolen hatt 4 grupper av ca. 14 elever som har fullført kurset. Disse kursene fokuserer på svært mange aktuelle temaer som kan bidra til å øke forståelsen og toleransen ved å leve i et flerkulturelt samfunn. Det å ha en annen etnisk eller religiøs tilhørighet enn majoriteten er for mange svært utfordrende, da de ofte strever med å bli akseptert med en «både og»-identitet.
 

Dembra

Høyland er ellers først ut i Rogaland med å satse på DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme). Dembra handler om holdninger, forebygging og inkludering. I inneværende skoleår vil Høyland jobbe systematisk med oppgaver, diskusjoner og tiltak knyttet til Dembra. Noen sentrale emner i Dembra: Hvilke fordommer har du og jeg? og Hvordan kan vi være bevisst våre fordommer?
 

Samarbeid og varierte arbeidsmåter

På Høyland ungdomsskole arbeider vi målbevisst med å variere arbeidsmåter på ungdomstrinnet der tilpasset opplæring, vurdering for læring, klasseledelse, kollegaobservasjon/hospitering, og fokus på lesing i alle fag er prioriterte satsingsområder. Samarbeidstiden internt på skolen blir brukt til å legge til rette for og utveksle erfaringer, slik at elevene vil få oppleve at arbeidsmåtene blir enda mer praktiske og varierte i en relevant og utfordrende undervisning.

Lesson Study

Vi benytter metoden Lesson Study der målet er å forbedre elevenes læring. Lesson Study er lærernes samarbeidslæring satt i system. Ved å bruke Lesson Study-metoden, kan vi bli bedre til å planlegge og gjennomføre undervisningen. Samtidig retter vi fokus (gjennom observasjon av hverandre) på hvordan elevene responderer på vår undervisning. Samarbeid mellom lærere er ekstra viktig i arbeidet med flerspråklige elever.

Les mer

Lenke til skolens hjemmeside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord