Lunde barneskole, Skien

Lunde barneskole er en stor flerspråklig skole i Skien med rundt 420 elever. I tillegg har vi en Velkomstklasse med ca. 40 elever. Skolen arbeider aktivt for å nå utviklingsplanens mål om å øke elevenes læringsutbytte gjennom et styrket trekantsamarbeid (kontakt- og faglærer, lærer i grunnleggende norsk og tospråkslærer) hvor alle er språklærere.

I den ordinære skolen mottar 90 elever fra alle trinn særskilt språkopplæring. Skolen har et grunnleggende norskteam (grunoteam) på tre årsverk fordelt på fire lærere. I tillegg stiller SPT, Spesialpedagogisk tjeneste, med tospråklige lærere i 15 ulike språk. Grunoteamet har god kompetanse innenfor norsk som andrespråk. Det er tett samarbeid mellom lærere i grunnleggende norsk, tospråkslærere og kontakt- og faglærere på trinnene. Skolen har ulike faggrupper. Flerkulturell faggruppe består av Velkomst- og grunnleggende norsklærere og har fokus på pedagogisk utviklingsarbeid.

Undervisning

Undervisningen organiseres i grupper og som tolærersystem i hel klasse. Undervisningen i gruppe og ordinær klasse samsvarer og følger trinnets læringsmål fra uke- og halvårsplanene. Læreplanen i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever danner grunnlag for all undervisning. Sentralt i undervisningen står begrepslæring, lese- og skriveopplæring, leseforståelse og strategier for innhenting og bearbeiding av informasjon, både muntlig og skriftlig. Målet er å øke elevenes dybdeforståelse.

Det grunnleggende norskteamet har ansvar for å arrangere Internasjonal uke og alternativ til julegudstjeneste hvert år. Vi er en FN- og SiS – skole (Skoler i samarbeid). Internasjonal uke setter fokus på FNs bærekraftmål, barns rettigheter og solidaritet med vennskapsskolen vår i Kongo Brazzaville. Et tett og godt samarbeid med tospråkslærere ved skolen vår, Redd Barna og FN-sambandet i Kristiansand, gjør at hele skolen får innblikk i oppvekstvilkår, skolegang og språk i mange ulike land verden over. Vi opplever at dette arbeidet gir hele skolen en sterk fellesskapsfølelse og er med på å styrke selvfølelsen til mange av de flerspråklige elevene.

SFO

SFO jobber med språkutvikling gjennom ulike aktiviteter, lek og begrepslæring i språkgrupper.

Hjem-skole-samarbeid

Skolen har et godt samarbeid med hjemmene. Det arrangeres eget møte for foresatte til skolestartere med et annet morsmål enn norsk. Tolker eller tospråklige lærere deltar. Dette møtet gir foresatte verdifull informasjon og mulighet for å stille spørsmål. Skolen har god praksis for bruk av tolk til utviklingssamtaler og foreldremøter. Tospråklige lærere og språkassistenter benyttes i hverdagen til kommunikasjon med foreldre.
 

Velkomstklassen

Velkomstklassen er en mottaksklasse for hele Skien kommune og er et tilbud for nyankomne elever med et annet morsmål enn norsk. Elevene har flyttet fra utlandet og er barn av arbeidsinnvandrere, flyktninger og barn av foresatt gift med en nordmann. Når de kommer til skolen vår, har de svært ulik skolebakgrunn og livserfaring. De er i alderen 7-12 år. Elevantallet varierer sterkt, bl.a. fordi klassene tar inn nye elever gjennom hele skoleåret. De fleste av elevene våre begynner å hospitere på nærskolen sin i slutten av skoleåret.
I Skien kommune plasseres 6-åringene direkte på hjemmeskolen.

Organisering

Elevene er delt inn i tre grupper avhengig av alder og skolebakgrunn. Inndelingen er foretatt på bakgrunn av intervju med foresatte og eleven, og resultater fra kartlegginger av skolefaglige ferdigheter. Les mer på skolens hjemmeside.
Elevene i Velkomstklassen har klasserom i samme bygg som Lunde barneskole. De har samme skolegård, frikvarter og deltar i skolens arrangementer (turer, markeringer, fagdager, sykkelopplæring etc.) på lik linje med andre elever.

Målsetting

Lunde barneskole er en inkluderende og flerkulturell skole med høye ambisjoner for alle elever. Felles for elevene på Velkomst er at hver enkelt kommer til skolen uten noe kjennskap, eller med svært liten kjennskap til det norske språket. Vår målsetting er derfor å gi elevene en god innføring i norsk språk, samt å gi dem mulighet til å erfare hvordan det er å være elev i norsk skole. Gjennom samarbeid med tospråklige lærere forsøker vi å bruke elevens språkressurser i undervisningen. Alle våre elever har også 5 timer matematikk ukentlig, og én time engelsk, musikk, kunst & håndverk og kroppsøving. Vi vektlegger sterkt arbeidet med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving (for hånd og på pc) og i matematikk.

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter nivå 1 og 2 ligger til grunn for vår temabaserte undervisning. I skrive- og leseopplæringen benytter våre elever seg av digitale hjelpemidler som OneNote-klassenotatbok på PC og iPad (Les og Lær HD).

Samarbeid

Velkomstklassen samarbeider med SPT (Spesialpedagogiske Tjenester) om å gi morsmålsbasert fagstøtte som tematisk knyttes til den aktuelle undervisningen i klassene. De tospråklige lærerne har i snitt 1-2 timer i uka, men arabisktalende elever (i flertall i år), får flere timer. Vi har også to arabisktalende assistenter som er i Velkomst hele dagen. Det er tett samarbeid mellom Velkomst-lærerne og tospråklige lærere når vi organiserer aktivitetene på Velkomst – alt fra elevsamtalene, turene, foreldremøtene til de hyggelige sammenkomstene i forbindelse med jul og sommeravslutning.

Ved behov samarbeider vi med skolens helsesøster, logoped og TPO-team.

Våre lærere

Det er en felles forståelse for at mottaksklassen er avgjørende for en effektiv pedagogisk og sosial integrering av våre elever i skolen og senere i samfunnet. Våre lærere er enten allmennlærere eller faglærere i norsk, med lang erfaring fra undervisning av flerspråklige elever.

Her finner du skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord