Styringsdokumenter

På denne siden vil du finne sentrale føringer for videregående opplæring. Under finnes henvisninger til Opplæringsloven med forskrift, læreplaner og viktige rundskriv som omhandler minoritetsspråklige elevers opplæringssituasjon.
 

Opplæringsloven
Her finner du LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova). Kapittel 2 omhandler særlig grunnskoleopplæring. Les mer

 

Forskrift til opplæringsloven
Her finner du FOR 2006-06-23 nr 724: Forskrift til opplæringslova.

 

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan, og den kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Elever som følger planen får ikke vurdering med karakter. Det er utarbeidet kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen. Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne. Les mer

 

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter
Læreplan i morsmål for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert plan, og den kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Elever som følger planen får ikke vurdering med karakter. Læreplanen er en nivåbasert overgangsplan som kan nyttes til elevene kan følge opplæring etter ordinær læreplan i norsk. Les mer

 

Læreplaner i Kunnskapsløftet
Her finner du læreplanene i Kunnskapsløftet. Fra skoleåret 2013/2014 er læreplanene i engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag endret. Læreplanene er revidert for å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene, og for å gjøre det lettere for lærere å legge til rette for god progresjon i utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele opplæringsløpet. Les mer

 

Udir-1-2010 Individuell vurdering
Rundskrivet inneholder bl a merknader til § 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål i forskriften til opplæringsloven. Paragraf 3-22 første ledd gir elever som har hatt rett til særskilt språkopplæring på. 8., 9. eller 10. årstrinn eller på Vg1, Vg2 eller Vg3, rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Les mer

 

Udir-7-2009 Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom
Dette rundskrivet avklarer spørsmål rundt rett til inntak til videregående opplæring og de rettighetene minoritetsspråklig ungdom har i videregående opplæring, men det er utgått fordi regelverket om inntak og om innføringstilbud er endret. Les mer

 

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord