Undervisningsopplegg, nasjonale minoriteter

 

NAFO har, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, utarbeidet nettressurser om nasjonale minoriteter. Her finner du undervisningsopplegg for barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Oppleggene for barnetrinn og mellomtrinn er knyttet til fagene kunst og håndverk, musikk, mat og helse, samfunnsfag og norsk, og for ungdomstrinn; samfunnsfag, KRLE og norsk.
­

Hva er en nasjonal minoritet?

Norge undertegnet i 1995 Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvener/norskfinner, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet 2014).

Utdanningsdirektoratet har laget et informasjonsmateriell om de nasjonale minoritetene. Det gir en kortfattet innføring i historie, språk og levesett til hver av de nasjonale minoritetene. Se Utdanningsdirektoratets materiell her.

Forankring

Oppleggene er forankret i Kunnskapsløftet i den generelle delen av læreplanen.

Utdanningen må […] formidle kunnskap om andre kulturer og utnytte de muligheter til berikelse som minoritetsgrupper og nordmenn med annen kulturell bakgrunn gir. Viten om andre folk gir egne og andres verdier en sjanse til å prøves. Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett (Utdanningsdirektoratet, Generell del av læreplanen, s.4)

Vi vil videre peke på formålene om

  • å kjenne og pleie nasjonal arv og lokale tradisjonar for å bevare eigenart og særdrag – og ope møte andre kulturar for å kunne gledast av mangfaldet i menneskelege ytringsformer og lære av kontrastar
  • å skape medvit om korleis vår tid og vår kvardag er bestemt av tidlegare generasjonars val – og om dei føringar vi legg for kommande generasjonar (Utdanningsdirektoratet, Generell del av læreplanen, s.22)

Videre er oppgavene knyttet til kompetansemål. Disse er tydeliggjort i oppslagene til hvert av oppleggene.

Inkluderende fellesskap

Oppleggene om nasjonale minoriteter skal tilpasses elevgruppa og lokalmiljøet og ta utgangspunkt i den enkelte elevens bakgrunn, forutsetninger og behov.

Dersom det er elever i klassen med bakgrunn i en av de nasjonale minoritetene, må læreren ha kjennskap til elevens og familiens eget forhold til dette. Noen ønsker ikke fokus på at de tilhører en minoritet, andre vil gjerne fortelle om det. Mange er stolte over å ha bakgrunn i minoriteten, men kan være forsiktige med å vise sin identitet utad. Det kan være viktig å være klar over at det kan være elever i klassen fra de nasjonale minoritetene uten at du som lærer vet det.

Majoritetssamfunnets betraktninger kan være med på å opprettholde et fastlåst bilde av minoriteten. Det er viktig å være oppmerksom på at variasjoner innenfor en og samme minoritetsgruppe er like stor som ellers i majoritetsbefolkningen, og at det er ulike måter å se både historie og nåtid på. Det er derfor viktig at læreren har en dialog med eleven og foreldrene om innholdet i opplegget. Det kan være lurt å tenke gjennom hvordan elever og foreldre kan gi innspill til oppleggene uten å fortelle om sin bakgrunn. Læreren kan f.eks. åpne for mulighet til å gi innspill anonymt eller direkte gjennom informasjon til foreldre og elever i ukeplanene.

En del av de foreslåtte oppleggene er knyttet til historiske forhold. Det er viktig at læreren tydeliggjør historien om de nasjonale minoritetene som del av en felles norsk historie. Videre er det vesentlig å fokusere på at historien endrer seg, og at nåsituasjonen ser annerledes ut for alle, også de nasjonale minoritetene.

På Utdanningsdirektoratetes nettsider kan du lese mer om hva det er lurt å tenke over dersom du har elever fra nasjonale minoriteter. Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter.

Hvis skolen ligger i nærheten av områder hvor nasjonale minoriteter har tilknytning, kan dette styrke oppleggene og gi en ekstra mulighet for fordypning i temaet. Skolen kan invitere lokale ressurspersoner med særlig kunnskap om de ulike nasjonale minoritetenes kultur og historie til å fortelle om tradisjoner og levemåter før og nå. Det kan også være aktuelt å besøke museer som har utstillinger og informasjon om de ulike nasjonale minoritetene.

Oversikt over aktuelle museer og samlinger:
Jødisk museum i Oslo
Jødisk museum i Trondheim
Norsk Skogfinsk Museum på Finnskogen
Varanger museum – Ruija Kvenmuseum, Vadsø
Glomdalsmuseet i Elverum – utstilling om romanifolket/tatere
Halden historiske samlinger – informasjon om romanifolket/tatere
Haugalandsmuseene – informasjon om romanifolket/tatere ved kysten
HL-senteret: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Informasjon om rom og jødene.
Oslo bymuseum. Arkiv om flere av de nasjonale minoritetene.

 

Undervisningsoppleggene inneholder forslag til oppgaver for elevene om hver av de nasjonale minoritetene. Noen av oppleggene har mer overordne temaer. Velg undervisningsopplegg for barnetrinnet og mellomtrinnet eller ungdomstrinnet.

Barnetrinn og mellomtrinn

Undervisningsoppleggene for barnetrinn og mellomtrinn finner du på nettstedet Min stemme.

Her er det samlet ressurser og oppgaver til hver av de nasjonale minoritetene. I tillegg er det laget oppgaver og ressurser som gjelder nasjonale minoriteter generelt. Undervisningsressursene er relatert til fagene kunst og håndverk, musikk, mat og helse, samfunnsfag og norsk.

Filmer

For hver av de fem minoritetene er det laget en liten filmsnutt som du kan se sammen med elevene. Filmene tar utgangspunkt i historie og tradisjoner knyttet til den enkelte minoriteten. De kan være et godt utgangspunkt for samtaler med barna. Vi har laget spørsmål som læreren kan benytte til dette, både før og etter at klassen har sett filmen.

Hvordan finne undervisningsressursene?

Gå til opplegg og ressurser på Min stemme ved å klikke på bildet Nasjonale minoriteter. Du får da fram nytt bilde Nasjonale minoriteter, fem animasjonsfilmer for hver av de nasjonale minoritetene samt enkeltopplegg om nasjonale minoriteter generelt. Under hvert av oppslagene finner du relaterte oppgaver og ressurser.

Du kan også søke øverst på Min stemme-sida på trinn, fag og tema.

Gå til Min stemme her.

Ungdomstrinn

NAFO har utarbeidet et eget nettsted for undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter med ressurser og oppgaver for ungdomstrinn og videregående opplæring. Formålet med nettressursen er å bidra til å spre kunnskap om Norges nasjonale minoriteter. De nasjonale minoritetene er en del av Norges historie. Ved å lære om de nasjonale minoritetenes historie i Norge, får elevene mulighet til å trekke paralleller til samfunnet i dag og diskutere hva vi kan lære av historien.

Filmer

For å gjøre ressursen aktuell for ungdom i dag, har vi knyttet undervisningsopplegg og oppgaver til temaene identitet, diskriminering og typisk norsk?. Under disse temaene ligger det filmer der ungdom fra de nasjonale minoritetene snakker om temaene ut fra et nåtidsperspektiv. Men de trekker også fram eksempler fra historien.

Kildemateriale

Nettressursen legger i stor grad opp til at elevene skal bli kjent med de nasjonale minoritetene gjennom ulike typer kildemateriale. Under temaet dypdykk i arkiv har vi samlet undervisningsopplegg der elevene skal finne fram og bruke historiske kilder.

Tilknytning til fag

Det er laget ett eller flere opplegg for hver av minoritetene for både ungdomsskole og videregående. Flere av oppleggene for ungdomsskole egner seg godt til tverrfaglig arbeid i fagene samfunnsfag, norsk og KRLE, eller de kan benyttes i ett av disse fagene.

Til læreren

Vi anbefaler at du først går til Til læreren i venstremenyen. Der kan du lese mer om nettressursen og om bakgrunnsstoff om oppleggene. Her kan du også søke i opplegg knyttet til trinn, tema, fag eller kompetansemål.

For hvert av oppleggene finner du en «Til læreren-knapp» øverst i høyre hjørne.

Gå til nettstedet nasjonaleminoriteter.hioa.no.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord