Kompetanseheving

NAFO utvikler nettbaserte kompetanseutviklingskurs for barnehage og skole. Målgruppen er barnehagepersonale og lærere i grunnskolen og videregående opplæring.

Det er lagt opp til en barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling der hele personalet deltar. Kursene vil ta for seg ulike temaer med kortere introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, miniforelesninger, fordypningsartikler, filmer og oppgaver/tips til praksis. Innholdet til kursene legges ut fortløpende.
 

Spesialist i opplæring av minoritetsspråklige elever

For å bidra til gode opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever og økt kompetanse på skolene, åpnes det nå for at skoleeiere kan søke tilskudd til lærerspesialister i opplæring av minoritetsspråklige elever. Dette er blant annet en oppfølging av tiltak 12 i Regjeringens integreringsstrategi. Les mer om funksjonen som spesialist i opplæring av minoritetsspråklige elever på Utdanningsdirektoratets nettside.

Hva er en lærerspesialist?

En lærerspesialist er en lærer som er særlig faglig oppdatert innenfor sitt felt, og som fungerer som en ressursperson i profesjonsfellesskapet og bidrar i skolens utviklingsarbeid. Formålet med funksjonen som lærerspesialist er å gi lærere mulighet til profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet.

Hvem kan bli lærerspesialist?

Lærere i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene, kan bli lærerspesialister. Det stilles krav til 30 studiepoeng i andrespråksdidaktikk/-pedagogikk og/eller flerkulturell pedagogikk eller tilsvarende realkompetanse, i tillegg til 60 studiepoeng i et relevant skolefag. Det stilles også krav om minst fem års erfaring som lærer. Lærerne kan rekrutteres fra egen skole eller fra universitets- eller høgskolesektor. Det finnes mer informasjon hos Utdanningsdirektoratet.

Hvordan søker man?

Det er skoleeier som kan søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Fristen er 12. april. På Utdanningsdirektoratets hjemmeside finner man lenke til søknadsskjema.

Bli med i NAFOs skoleeiernettverk

Representerer du skoleeier, eller er du den i din kommune som er ansvarlig for opplæringen av minoritetsspråklige elever? Da vil du sikkert ha glede av å bli med i NAFOs skoleeiernettverk.

Erfaringsdeling og informasjon

Nettverkssamlingen er et forum for erfaringsutveksling angående opplæringen av denne elevgruppa. Samlingene er en anledning til å få informasjon og kompetanse innen spørsmål som dreier seg om den flerkulturelle skolen.

Kommune og fylkeskommune

NAFO har både et kommunalt og et fylkeskommunalt skoleeiernettverk. På samlingene de siste årene har nettverkene hatt både fellestid og noe tid hver for seg.

Årets samling

I år er nettverkssamlingen 25. og 26. april på Quality Hotel Saga i Tromsø. Viktige saker som vil bli tatt opp på årets samling, er regjeringens integreringsstrategi for 2019 – 2022 «Integrering gjennom kunnskap», kompetanseheving og fagfornyelsen. Program med påmelding vil være klart i midten av februar.

Ta kontakt

Om du ønsker å bli med i skoleeiernettverket eller har spørsmål knyttet til samlingen, kan du kontakte Vigdis Glømmen: vigl@oslomet.no

Studium knytt til mangfald i skule og barnehage

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod i Noreg knytt til norsk som andrespråk og fleirkulturell kompetanse i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom.

Gå til oversikta over studietilbod her.

Du kan lese meir om vidareutdanning for tilsette i skule og barnehage på Utdanningsdirektoratets heimeside. Det er fleire studietilbod knytt til Kompetanse for kvalitet. Desse studia har søknadsfrist allereie 1. mars.

Stipend for minoritetsspråklige lærere

Utlysning av stipend for studieåret 2019/2020

Det er nå utlyst stipend til minoritetsspråklige lærere som ønsker kompetanse for å undervise i skolen. De som kan søke, er lærere som ønsker å starte opp, eller videreføre utdanning for å få godkjent formell kompetanse. Minoritetsspråklige lærere som har et annet morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk kan søke stipend. Skoleeier søker på vegne av lærerne. Les om søknadsprosessen.

Behov for lærere med tospråklig kompetanse

I regjeringens integreringsstrategi for de neste fire årene, Integrering gjennom kunnskap, heter det at regjeringen vil øke bruken av tospråklig fagopplæring. I den forbindelse er det nødvendig at det ansettes tospråklige lærere med godkjent formell kompetanse. Tospråklige lærere er en ressurs for alle elever i en flerkulturell skole og spesielt for nyankomne elever som har behov for tospråklig opplæring.

Elever med rett til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring

Ifølge Opplæringslovens § 2.8 og 3.12. har minoritetsspråklige elever rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler, om de har behov for det. Målet med den tospråklige undervisningen er at den skal bidra til en faglig progresjon mens elevene er i en norskinnlæringsfase. Det er nødvendig at skoleledere og skoleeiere har bevissthet om nytten av denne opplæringen og ansetter tospråklige lærere med kompetanse (Integrering gjennom kunnskap s. 20). Les mer om særskilt språkopplæring.

Stipendordningen bidrar til økt kompetanse

Stipendordningen bidrar til at flere minoritetsspråklige lærere får formell kompetanse for undervisning i skolen. Stipendet kan innvilges for å gjennomføre studier som kan inngå i lærerutdanning som tilfredsstiller krav for tilsetting i undervisningsstilling.
 

 • Gå til utlysning og søknadsskjema.
 • Tilbakeblikk på NAFO-konferansen 2018

  Foto: Majja Jansson fra Elvebakken videregående skole

  19. og 20. november gikk NAFO-konferansen av stabelen. Temaet for konferansen var «Mangfold i barnehage og skole». Under denne fanen var det samlet mye variert innhold, og i alt deltok eller bidro over 500 personer til årets konferanse.

  Plenumsforedrag

  Første dag av konferansen begynte med en felles del for alle deltakere. Etter at deltakerne hadde blitt ønsket velkommen, kåserte Mette Elisabeth Nergård fra grunnskolelærerutdanningen på OsloMet over tittelen «Mangfoldet som glapp». Hun delte perspektiver fra sin oppvekst i et samisk distrikt på 1960-tallet, hvor verken samiske språk eller kulturuttrykk fikk en plass på skolen. Mangfoldskompetanse og transspråking var temaet for de to påfølgende foredragene. Tony Burner fra Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMet viste hvor viktig  det er å synliggjøre og anerkjenne mangfold og ga eksempler på mangfoldskompetanse. Temaet til Joke Dewilde fra Universitetet i Oslo var blant annet transspråking som pedagogisk strategi i barnehager og skoler.

  Barnehagesesjon

  Etter lunsj delte deltakerne seg i to ulike sesjoner for skole og barnehage, som begge hadde tre innlegg. Katrine Giæver, som er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, startet barnehagedelen med et innlegg om atmosfærer i barnehagens språkarbeid. Den neste ut var Torild Marie Olsen fra Universitet i Agder som presenterte sitt doktorgradsarbeid som omhandler samtaler mellom ansatte i barnehagen og flerspråklige barn. Barnehagedelen ble avsluttet av Marcela Bustos fra OsloMet som i samarbeid med Lillian Århus Ekerhovd og Siv Anne Waage fra Fjell kommune snakket om hvordan en kan få til et godt foreldresamarbeid med foreldre som er nyankomne flyktninger.

  Skolesesjon

  På skolesesjonen handlet det om ressurser og pedagogikk i møte med flerspråklige elever i klasserommet. Kirsten Palm, fra OsloMet,  viste både hvordan flerspråklighet kan synliggjøres og brukes som ressurs i klasserommet, og hvordan den også kan ignoreres og undertrykkes. Olaf Husby holdt et innlegg om utviklingen av nettressurser ved NTNU. Han fortalte blant annet om ressursen LearnNow og hvordan prosjektet hadde vokst og nye grupper og behov kommet til. Sist ut på skoledelen var NAFOs rådgiver Hanne Haugli, som for tiden er stipendiat ved UiO. Hun holdt et innlegg om hvordan en kan drive skrivestøttende opplæring i heterogene klasserom ved hjelp av sjangerpedagogikk.

  Konferansemiddag med kulturelle innslag

  På kvelden deltok en del av deltakerne på en festmiddag med kulturelle innslag, blant annet gitarspill og Bollywood-dans.

  Språkkonferanser

  På dag to kunne deltakerne velge mellom ulike paralleller og workshops (se oversikt her), og tiden etter lunsj var satt av til språkkonferanser. Et viktig formål med NAFO-konferansen er å skape en møteplass for tospråklige lærere. Fordelt rundt omkring på OsloMet foregikk det ti ulike språkkonferanser på arabisk, dari og pashto, litauisk, kurdisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai og tigrinja.
  Her
  kan du lese om de ti språksesjonene på NAFO-konferansen.
   

 • Her kan du finne presentasjonene fra alle innleggene.
 • Her kan du se opptak av plenumsforedragene og skolesesjonen.
 • Tilbakestill glemt passord
  Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord