Kompetanseheving

NAFO utvikler nettbaserte kompetanseutviklingskurs for barnehage og skole. Målgruppen er barnehagepersonale og lærere i grunnskolen og videregående opplæring.

Det er lagt opp til en barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling der hele personalet deltar. Kursene vil ta for seg ulike temaer med kortere introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, miniforelesninger, fordypningsartikler, filmer og oppgaver/tips til praksis. Innholdet til kursene legges ut fortløpende.
 

Ressursar til uttaleundervisning

NAFO har samla ressursar som kan vere til hjelp i arbeid med uttale. Nokre av ressursane kan elevar og deltakarar arbeide med på eiga hand, andre kan vere til inspirasjon og nytte for lærarar.

Fokus på uttale

Uttaleundervisning spelar ofte ei mindre rolle enn grammatikk- og ordforrådsundervisning i andrespråksklasserommet (Husby 2015), og undervisninga dreiar seg ofte om uttale av enkeltlydar. Men forskarar argumenterer for at det er grunn til å ha eit større fokus på aspekt som trykkplassering, prosodi og intonasjon (Husby og Kløve 1998; Harnæs 2008). Øvingar som dramatisering og rollespel kan nyttast for å fokusere på desse aspekta. I denne filmen kan ein sjå eit eksempel frå Sverige der nyankomne elevar i ungdomsskulen arbeider med uttale gjennom drama:

Samanlikning av språk

Å samanlikne lydinventaret i morsmålet og norsk kan vere bevisstgjerande for både innlæraren og læraren. Læraren kan hente informasjon om morsmålet til elevane frå kontrastive analysar, som kan hjelpe til å forstå kva ein bør prioritere å bruke tid på i uttaleundervisninga. Elevane/deltakarane bør få hjelp til å sjå fellestrekk og ulikskap i lydinventara ved å samanlikne språka. Ein kan sjå eit enkelt døme på dette på barnetrinnet i denne filmen:

Digitale ressursar
  • Uttale.no er ein ressursbank for elevar og lærarar med videoar, PowerPoint til bruk i klasserommet, diktatar og kvissar. Sida er laga av Cecilie S. Knudsen som er universitetslektor i norsk for utlendingar ved NTNU.
  • Multisensorisk uttaleundervisning presenterer ein metode for uttaleundervisning, utarbeidt av norsklektor Snorre Karkkonen Svensson, med informasjon om norsk uttale og forslag til aktivitetar i klasserommet.
  • Programmet CALST (Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor) lar elevane/deltakarane øve uttale av ord og uttrykk på åtte norske dialektar med oppgåver tilpassa morsmålsbakgrunn. Programmet er utvikla ved NTNU.
  • Appen Norwegian Pronunciation byggjer på same teknologi som CALST og er også utvikla ved NTNU. Appen har uttaleøvingar tilpassa morsmålsbakgrunn. Den kan lastas ned for iPhone og Android.
  • Videoførelesningar med førsteamanuensis ved NTNU Olaf Husby om mellom anna uttaleundervisning og trykk, lengde og tonelag
Litteratur

Harnæs, L. A. (2008). Uttale og uttaleopplæring i norsk som andrespråk. I E. Selj & E. Ryen (Red.), Med språklige minoriteter i klassen (2. utg). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Husby, O. (2015). Andrespråk og uttale. I K. M. Eide (Red.), Norsk andrespråkssyntaks. Oslo: Novus forlag.

Husby, O. & Kløve, M. H. (1998). Andrespråksfonologi. Teori og metode. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Meld deg på samling i skoleeiernettverket

Program
I år møtes kommunale og fylkeskommunale skoleeiere i Tromsø!

Påmeldingen er klar

NAFOs nettverkssamling for skoleeiere holdes på Quality Hotel Saga 25. og 26. april. Nå er det klart for påmelding.

Kommune og fylkeskommune

Representerer du skoleeier, eller er du den i din kommune eller fylkeskommune som er ansvarlig for opplæringen av minoritetsspråklige elever? Da vil du sikkert ha glede av å delta på samlingen i NAFOs skoleeiernettverk. Nettverkssamlingen er et forum både for å få informasjon, kompetanse og erfaringsutveksling.

Meld deg på

Påmeldingsfristen er 5. april. Det er begrenset antall plasser, så det er fint å være raskt ute med påmeldingen. Gå til påmeldingsskjema og program.

Ta kontakt

Har du spørsmål om skoleeiernettverket eller årets samling i Tromsø, ta kontakt med Dag Fjæstad (fylkeskommunalt nettverk): dafj[at]oslomet.no eller Vigdis Glømmen (kommunalt nettverk): vigl[at]oslomet.no

Spesialist i opplæring av minoritetsspråklige elever

For å bidra til gode opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever og økt kompetanse på skolene, åpnes det nå for at skoleeiere kan søke tilskudd til lærerspesialister i opplæring av minoritetsspråklige elever. Dette er blant annet en oppfølging av tiltak 12 i Regjeringens integreringsstrategi. Les mer om funksjonen som spesialist i opplæring av minoritetsspråklige elever på Utdanningsdirektoratets nettside.

Hva er en lærerspesialist?

En lærerspesialist er en lærer som er særlig faglig oppdatert innenfor sitt felt, og som fungerer som en ressursperson i profesjonsfellesskapet og bidrar i skolens utviklingsarbeid. Formålet med funksjonen som lærerspesialist er å gi lærere mulighet til profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet.

Hvem kan bli lærerspesialist?

Lærere i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene, kan bli lærerspesialister. Det stilles krav til 30 studiepoeng i andrespråksdidaktikk/-pedagogikk og/eller flerkulturell pedagogikk eller tilsvarende realkompetanse, i tillegg til 60 studiepoeng i et relevant skolefag. Det stilles også krav om minst fem års erfaring som lærer. Lærerne kan rekrutteres fra egen skole eller fra universitets- eller høgskolesektor. Det finnes mer informasjon hos Utdanningsdirektoratet.

Hvordan søker man?

Det er skoleeier som kan søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Fristen er 12. april. På Utdanningsdirektoratets hjemmeside finner man lenke til søknadsskjema.

Studium knytt til mangfald i skule og barnehage

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod i Noreg knytt til norsk som andrespråk og fleirkulturell kompetanse i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom.

Gå til oversikta over studietilbod her.

Du kan lese meir om vidareutdanning for tilsette i skule og barnehage på Utdanningsdirektoratets heimeside. Det er fleire studietilbod knytt til Kompetanse for kvalitet. Desse studia har søknadsfrist allereie 1. mars.

Stipend for minoritetsspråklige lærere

Utlysning av stipend for studieåret 2019/2020

Det er nå utlyst stipend til minoritetsspråklige lærere som ønsker kompetanse for å undervise i skolen. De som kan søke, er lærere som ønsker å starte opp, eller videreføre utdanning for å få godkjent formell kompetanse. Minoritetsspråklige lærere som har et annet morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk kan søke stipend. Skoleeier søker på vegne av lærerne. Les om søknadsprosessen.

Behov for lærere med tospråklig kompetanse

I regjeringens integreringsstrategi for de neste fire årene, Integrering gjennom kunnskap, heter det at regjeringen vil øke bruken av tospråklig fagopplæring. I den forbindelse er det nødvendig at det ansettes tospråklige lærere med godkjent formell kompetanse. Tospråklige lærere er en ressurs for alle elever i en flerkulturell skole og spesielt for nyankomne elever som har behov for tospråklig opplæring.

Elever med rett til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring

Ifølge Opplæringslovens § 2.8 og 3.12. har minoritetsspråklige elever rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler, om de har behov for det. Målet med den tospråklige undervisningen er at den skal bidra til en faglig progresjon mens elevene er i en norskinnlæringsfase. Det er nødvendig at skoleledere og skoleeiere har bevissthet om nytten av denne opplæringen og ansetter tospråklige lærere med kompetanse (Integrering gjennom kunnskap s. 20). Les mer om særskilt språkopplæring.

Stipendordningen bidrar til økt kompetanse

Stipendordningen bidrar til at flere minoritetsspråklige lærere får formell kompetanse for undervisning i skolen. Stipendet kan innvilges for å gjennomføre studier som kan inngå i lærerutdanning som tilfredsstiller krav for tilsetting i undervisningsstilling.
 

  • Gå til utlysning og søknadsskjema.
  • Tilbakestill glemt passord
    Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord