Foredrag – flerspråklighet i barnehagen

 

På denne siden kan dere se to foredrag om temaet Flerspråklighet i barnehagen. Det ene foredraget handler om Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen. Det andre tematiserer Arbeid med flere språk i barnehagen.
 

Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen
Førsteamanuensis emerita Else Ryen og professor Hanne Gram Simonsen, begge MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo
 
Foredraget tar utgangspunkt i myter som finnes om flerspråklighet. Foredragsholderne påpeker at seiglivede myter om språk er en stor hindring for en god språkutvikling for flerspråklige barn.

Hva sier forskningen, og hvordan kan barnehagen legge til rette for å støtte flerspråklige barns språktilegnelse?

 

Artikkel: Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter. Else Ryen og Hanne Gram Simonsen

Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter
Av Else Ryen og Hanne Gram Simonsen
Universitetet i Oslo

Artikkelen er bygd opp rundt ni myter knyttet til hvordan det er å vokse opp med flere språk.  Mytene dreier seg både om at bruk av morsmålet kan virke hemmende på barns norskspråklige utvikling, at barn begynner å snakke sent hvis de må forholde seg til mer enn ett språk, og at barn er språkforvirret hvis de har elementer av mer enn ett språk i én og samme ytring. Vanlige myter er også knyttet til utvikling av begreper og ordforråd og til hvor godt man må kunne et språk for at en kan kalle seg flerspråklig. En seiglivet myte er at når et barn har språkvansker, bør barnet ikke ha en flerspråklig oppvekst. I artikkelen imøtegår vi mytene på bakgrunn av faglige vurderinger og med referanser til både norsk og internasjonal forskning fra slutten av 1970-tallet og fram til i dag.

Artikkelen er publisert i NOA norsk som andrespråk. Årgang 30 · 1-2/2015 195-217. Novus forlag.
Les artikkelen her.

 
 

Arbeid med flere språk i barnehagen
Førsteamanuensis Gunhild Tomter Alstad, Høgskolen i Hedmark
 
I foredraget vil du bli presentert for ulike måter å arbeide med flerspråklighet på, og hvordan vi kan se dette i lys av mål og rammer for arbeidet.

Foredragsholderen har hentet eksempler fra forskning på barnehager. I alle barnehagene brukes norsk som fellesspråk, og barnehagene gir rom for flerspråklig på ulike måter.

 

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord