Levekår for barn i asylsøkerfasen

En ny rapport fra NTNU Samfunnsforskning med bakgrunn i stortingsmeldingen Barn på flukt har undersøkt barns levekår i asylmottak. Et sentralt funn i rapporten er at det viktigste for asylsøkerbarna er å ha en så normal hverdag som mulig. Barnehage og skole kan være en viktig normaliserende faktor i asylbarns liv.

Anbefalinger for barn under seks år
Barnehagen blir løftet fram som et viktig tilbud til barn i asylmottak, fordi de er i en sårbar situasjon. Barnehage gir barn et pusterom fra mottaket, det gir barna språklig stimulering, og det gir foreldrene avlastning. De minste barna har pr. i dag kun 3 timer barnebasetilbud hver dag, eller tilsvarende tilbud i barnehage, mens 4- og 5-åringer får dekket barnehageplass av UDI. Rapporten anbefaler:

 • Refusjonsordning for barnehageplass til barn i asylsøkerfasen utvides til å gjelde alle barn over 2 år
 • Økt fokus på barn i asylsøkerfasen med særskilte behov (psykiske helseproblemer, funksjonsnedsettelser, lærevansker)
 • Økonomisk støtte til bruk av tolk på foreldremøter og foreldresamtaler
 • Anbefalinger for barn i skolealder
  Skoletilbudet for barn og unge i asylmottak varierer både når det gjelder struktur, omfang og innhold. Rapporten anbefaler:

 • Større vekt på tospråklig undervisning og morsmålsopplæring
 • Større grad av individuell tilpasning fordi barna har svært ulik skolebakgrunn
 • Mer fleksible ordninger. Elever som ikke har rett til ordinær grunnskole bør får tilbud om voksenopplæring til de er kvalifisert for opptak i videregående skole
 • Anledning til å hospitere i ordinære klasser i videregående for elever med rett til videregående opplæring som kommer midt i skoleåret
 • Lengeværende asylsøkere bør ha fortsatt rett til videregående opplæring, uavhengig av oppholdsstatus

Les rapporten

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord