Hvordan lykkes med tospråklig fagopplæring?

Opplæringslova §2-8 og §3-12 sier at elever med annet morsmål enn norsk og samisk «om nødvendig har rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar». I Sverige har flerspråklige elever rett til morsmålsundervisning gjennom hele grunnskolen. I tillegg kan elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av undervisningen få støtte blant annet i form av studiehandledning (tospråklig fagopplæring) på morsmålet.

Svensk film og veiledning om studiehandledning
Det svenske Skolverket har laget filmen «Hva innebærer studiehandledning på modersmålet?» der ulike former for tospråklig fagopplæring diskuteres, samt forutsetninger som er viktige for å lykkes. I tillegg har Skolverket laget en veiledning om tospråklig opplæring.

Tid, sted og fag
I denne filmen får vi blant annet møte to lærere som snakker om hvordan de arbeider med tospråklig fagopplæring og utveksler erfaringer om hvordan de best kan støtte sine elever. Blant annet reflekterer de over når det er hensiktsmessig å støtte eleven i forkant av felles undervisning, når det fungerer godt å gi elevene tospråklig fagopplæring i etterkant og når det er er lurt å gi tospråklig fagopplæring parallelt med at klassen undervises i emnet.

Kartlegging, planlegging og samarbeid
I filmen får vi også se hvordan faglærer og tospråklig lærer samarbeider om å tilrettelegge opplæringen for en nyankommet elev. Avslutningsvis oppsummeres det hvilke punkter som er viktige for at tospråklig fagopplæring blir mest mulig vellykket. Det dreier seg om rektors ansvar for tilrettelegging, kompetanse om flerspråklighet, faglærers engasjement, kartlegging av elevenes skolegang og forkunnskaper og felles planlegging med utgangspunkt i elevenes behov.

Se den svenske filmen om tospråklig fagopplæring

Flerspråklige verb – ressurs på tolv språk

NAFO er stolte av å kunne presentere Flerspråklige verb, en nettressurs som fokuserer på verbinnlæring. Flerspråklige verb inneholder filmer, lydfiler og tekster med ulike verb i presens og preteritum. Nettressursen gir mulighet til å bli kjent med og sammenligne verb på norsk og ulike språk og er tilgjengelig på 12 språk.

Flerspråklige verb har en vid målgruppe, fra barn i barnehage til voksne i voksenopplæringen. Verbene er delt inn i kategoriene barnehage, skole, undervisning og kroppsøving. Vi håper dere får nytte av dette i barnehager og skoler!

Lenke til Flerspråklige verb

Fra musikk til språk

I Bergen har barnehagene tatt i bruk musikk i arbeid med barns språkutvikling. Gjennom prosjektet Fra musikk til språk har Bergen kommunes barnehageansatte fått opplæring og trening i å arbeide med musikk for å stimulere barnas språkutvikling. Prosjektet som er initiert og finansiert av Bergen kommune er nå inne i sitt tredje år.

Målet med prosjektet

Marianne M. Boge, seksjonsleder for barnehage i Bergen sier til tidsskriftet «Første Steg» at kommunen med dette prosjektet har ønsket å gi barnehagene flere perspektiver og metoder i arbeid med barn som skal lære seg et nytt språk. Hun viser til stipendiat Nora B. Kulset fra Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim, som mener at musikken gjør språkinnlæringen både lettere, raskere og artigere. Musikk stimulerer ulike sanser hos barnet, blant annet setter det fokus på rytmen i språket.

Sang skaper fellesskap
Musikk skaper et fellesskap på tvers av alder, norskkunnskaper og etnisitet. Sang og musikk er et godt verktøy i arbeidet med å lære minoritetsspråklige barn norsk, men musikk er noe langt mer enn bare et verktøy. Det handler også om fellesskap og glede og tilhørighet til barnegruppa. I sang og musikklek kan alle delta selv om de ikke har gode norskspråklige ferdigheter- ofte synger barn med i sangene lenge før de bruker norske ord, og før de forstår meningen med de norske ordene. I følge Boge viser praksisfortellinger fra ulike barnehager at enkeltbarn og barn i gruppe har blomstret gjennom deltagelse i musikkprosjektet- Barn som har vært beskjedne og sky, har kommet mer med sier hun.

Les artikkelen i Første Steg

Arbeid med musikk i Marken barnehage, NAFOs fokusbarnehage

Boksøk.no presenterer bøker for barn og unge

Leser søker bok er ei foreining som jobbar for at alle skal kunne finne gode bøker. Dei driv blant anna nettsida Boksøk.no. Her syner dei fram hundrevis av bøker som er lette og gode å lese. I desse dagar er basen med bøker utvida til også å gjelde bøker for barn og unge. Det vert lanseringsfest for nye Boksøk.no den 20. januar på Litteraturhuset i Oslo.

Tospråklige bøker og lettleste bøker
Dette er ei flott nettside for alle som ynskjer å finne bøker med tekster som er lette å lese. Her fins mange bøker som kan vere fine å lese for barn, unge og vaksne som held på å lære seg norsk. Det fins også nokre tospråklege bøker på nettsida. Vi håper mange finn vegen til bøker som gir glede. Les meir om Boksøk.no her.

Mosaik – helsefremmende kulturtilbud

Mosaik var et treårig utviklingsprosjekt (2010–2013) som satte søkelys på kulturelle virkemiddel, musikk og musikkterapi i arbeidet med helse og integrering for asylsøkere og flyktninger i Sogn og Fjordane. Prosjektet var et samarbeid mellom fylkeskommunen, flere mottak og barneskoler og introduksjonsprogrammet for flyktninger ved Norsksenteret i Førde. Ansvarlig for prosjektet var Fylkessenter for Musikkterapi.

Prosjektet var delt opp i tre delprosjekt: Mosaik på Mottak, Mosaik i introduksjonsprogrammet og Mosaik på barneskole.

Mosaik på mottak
Gjennom ukentlige musikk-grupper på asylmottaket økte aktiviteten og sosialiseringa på mottaket og i lokalsamfunnet. Det ble lagt vekt på hvordan man kan bruke musikkterapi for å arbeide med stressmestring for beboere på mottak.

Mosaik i introduksjonsprogrammet
Fylkeskommunen samarbeidet med Norsksenteret i Førde om musikkgrupper som en del av tilbudet i introduksjonsprogrammet. Det ble også samarbeidet om å søke midler fra Imdi til prosjektet Mangfald i fritid, med fokus på integrering av bosatte flyktninger i fritidsaktiviteter.

Mosaik på barneskole
Delprosjektet «Musikkterapi for innvandrerbarn på barneskolen» har personlig og sosial mestring som hovedfokus. Selv om barna har ulik bakgrunn, har de til felles at de har reist fra landet sitt og skal tilpasse seg et nytt land, med andre sosiale normer og kulturelle verdier. Musikken er noe en kan samles om, og utvikle felles forståelse for – selv om en ikke deler samme språk og har ulik kulturell og sosial referansebakgrunn.

Det åpne rommet
Under prosjektperioden har man jobbet med «Det åpne rommet» på Førde barneskule. Det har vært ønske om flere møteplasser for bedre integrering på skolen, både for barn og voksne. Et av tiltakene har vært å arrangere kulturkafé på skolen der elevene underholder og der det serveres mat fra mange land som foreldrene har laget.

Mosaik festforestilling
Et annet tiltak er en stor festforestilling før sommerferien, der mangfoldet feires gjennom tekster, dans, kor og musikk. Begge disse tiltakene videreføres av Førde barneskule etter prosjektperioden. Les mer om hvordan de jobber på Førde barneskule

Gratis kulturskole
Det ble også tilbudt gratis kulturskoleplass for denne elevgruppa i prosjektperioden, og flere elever benyttet seg av tilbudet. Det har vært viktig for kulturskolen å kunne støtte seg på kompetansen ved Fylkessenter for musikkterapi for å gjennomføre tilbudet.

Musikkterapi som psykososial støtte
Musikkterapi som psykososial støtte i norskgruppene for nyankomne elever har vært en viktig del av prosjektet. Musikkterapi er en arena for uttrykk og kreativitet, skaper positive sosiale opplevelser og konstellasjoner mellom elevene og gir mulighet for opplevelse av mestring. Musikkterapi blir gitt både i grupper og individuelt, med videodokumentasjon og logg til kontaktlærerne.

Helseorientert lavterskeltilbud
Dette prosjektet videreføres i og med at Kaja Elise Enge har fått stipendiatstilling på Høgskulen i Volda 2014-2018 med følgende forskningsprosjekt: Musikkterapi som psykososial støtte for asylsøkende barn. I artikkelen Musikkterapigrupper med asylsøkar- og flyktningborn på ein barneskule – eit helseorientert lavterskeltilbod? belyser hun utfordringer asylsøker- og flyktningbarn lever med og hvordan musikkterapi kan være en støtte i deres livssituasjon. Les artikkelen her

Rapport MOSAIK 2011-2012
Rapport MOSAIK 2012-2013

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord