Bodø kommune

Bodo_logo_Pos_orig.jpg(content) Bodø kommune er en av NAFOs fokuskommuner. Det vil si at Bodø kommune og NAFO har et gjensidig samarbeidsforhold. Bodø kommune kan nyttiggjøre seg NAFOs kompetanse og erfaring, blant annet gjennom veiledning. Bodø kommune bistår og følger opp fokusvirksomhetene i planlegging og gjennomføring av utviklingsprosjekter. Skoleeiere/barnehageeiere sørger for at fokusvirksomhetene får spredd sin kompetanse til andre skoler og barnehager i området.
 

Fokusskolene i Bodø er:
Østbyen barneskole
Bankgata ungdomsskole
Bodø voksenopplæring
 
Fokusbarnehagen i Bodø er:
Barnas Hus/regnbuen barnehage
 
Bodø videregående skole er fokusskole på fylkesnivå.
 

Samarbeid i kommunen:
• Mottaksskolene møtes i nettverk to ganger hvert skoleår. På disse møtene deltar lærere, ledelse og grunnskolekontor. Tema på møtene er utveksling av informasjon, kunnskapsdeling og presentasjoner.
• Fokusskolene, barnehagene og flyktningkontoret møtes jevnlig for å utveksle informasjon.
• Barnehagene samarbeider ved overgang mellom mottaksbarnehage og nærbarnehage.
• Skolene samarbeider ved overgang mellom mottaksskole og nærskole.
• Skolene og barnehagene samarbeider ved overgang til ulike trinn.
• Det er samarbeid mellom Bodø voksenopplæring, grunnskolene og flyktningmottaket (og barnehage ved behov).
 

Organisering av opplæringstilbudet for flerspråklige elever
Det er utarbeidet et eget rutinehefte for mottak og opplæring av flerspråklige elever. Elever på 1. og 2. trinn starter direkte på sin nærskole, der de etter kartlegging får enten særskilt språkopplæring eller følger den ordinære opplæringsplanen for sitt trinn. Fra 3. trinn kan foreldrene velge å la sitt barn gå på mottaksstilbudet på mottaksskolene Hunstad, Rønvik eller Østbyen skole. Bankgata er mottaksskole for elever som tilhører ungdomstrinnet.
 

Organisering av barnehagetilbudet for flerspråklige barn
Regnbuen er mottaksbarnehage for nyankomne flyktninger. I barnehagen står omsorg, språk og sosial kompetanse særdeles i fokus. Språkopplæring foregår gjennom hele dagen i alle situasjoner i språkgrupper, lekegrupper og én til én. Vi bruker Straks ABC, 123, Snakkepakken, materialer fra Inped og en mengde eget materiale. Vi jobber aktivt ved å høre, se, røre og gjøre. Vi har også utviklet en systematisert hjelpeliste til språkopplæringen. For Barnas Hus gjelder mye av det samme, dog ikke like omfattende som i Regnbuen. Språket er i fokus, og språkgrupper, eventuelt ekstra språktrening, blir iverksatt etter behov, Tiltaksplaner for enkeltbarn eller grupper utarbeides også etter behov.
 
Gå til Bodø kommunes hjemmeside.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord