Videregående

I den flerkulturelle skolen er språklig og kulturelt mangfold en ressurs som kan benyttes til berikelse for alle. For NAFO er det en hovedoppgave fremme inkludering og medvirke til at alle elever får likeverdig opplæring. For å sikre at alle får likeverdig opplæring, må skolen tilby elevene som trenger det særskilt språkopplæring der de får undervisning tilpasset sine behov.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for elever i den flerkulturelle skolen. Her finner du alt fra pekere til lover, forskrifter og rundskriv til eksempler på god praksis.

Sidene henvender seg til lærere, skoleledere og andre skoleansatte, samt ansatte i fylkeskommunene og andre innenfor utdanningssektoren. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet!

Se NAFO-konferansen på nett

Over 450 personer har meldt seg på NAFO-konferansen, og det er vi veldig glade for! Deler av konferansens første dag blir strømmet, så alle har mulighet til å se plenumsforedragene. Innleggene før kl. 11:45 handler om både barnehage og skole, mens de tre siste innleggene er rettet mot skole. Vi håper at personalet i barnehager og skoler har anledning til å sette av tid til å følge strømmingen. Opptakene vil også være tilgjengelig etter konferansen.

Program for strømmingen, mandag 19. november

09:00-09:30: Velkommen til NAFO-konferansen, leder Sigrun Aamodt
Velkommen til LUI og OsloMet, dekan Sarah Paulson
Kåseri: Mangfoldet som glapp, dosent Mette Elisabeth Nergård, OsloMet

09:30-10:15: Mangfoldskompetanse i teori og praksis, professor Tony Burner, USN og OsloMet

10:15-10:45: Pause

10:45-11:45: Transspråking som pedagogisk strategi, førsteamanuensis Joke Dewilde, UiO

11:45-12:45: Pause

12:45-13:30: Flerspråklige elever i det ordinære klasserommet i barneskolen – ressurser eller usynlige? førstelektor Kirsten Palm, OsloMet

13:45-14:45: Bok og nett: ressurser i andrespråksundervisningen, førsteamanuensis Olaf Husby, NTNU

15:00-15:45: Sjangerpedagogikk og andrespråksskriving, doktorstipendiat Hanne Haugli, UiO

15:45-16:00: Avslutning og oppsummering

Gå til strømmingen her.

Den europeiske språkprisen 2018

NAFO gratulerer Dahlske videregående skole

Den europeiske språkprisen blir delt ut kvart år til nyskapande prosjekt som medverkar til å fremje læring av språk. I år var det Dahlske videregående skole i Grimstad som fekk prisen for å ha arbeidt målretta for å inspirere og motivere tilsette og elevar til å utvikle tiltak og tenke nytt rundt språkopplæring.

Tar i bruk ressursane i klasserommet

Skolen legg vekt på å ta i bruk dei språklege og kulturelle ressursane i klasserommet. Eit av tiltaka er å la elevar med andre morsmål enn norsk gje medelevar minikurs i språka sine, eit anna er knytt til årleg feiring av den internasjonale språkdagen. Skolen har òg som mål å utvikle ei haldning blant elevane om at det er moro å lære språk og at språk er viktig for dei i framtida. Dei arbeider derfor aktivt for å få fleire elevar til å velje språkfag som programfag, og dei har kontakt med ungdomsskolar for at elevane skal bli interesserte i språk tidleg.

Tildelinga av Den europeiske språkprisen

Den europeiske språkprisen blir tildelt av nasjonale juryar i samhøve med felles europeiske og nasjonale kriterium. Les meir om tildelinga av Den europeiske språkprisen 2018 her.

NAFO-konferansen er fulltegnet

NAFO-konferansen 2018 arrangeres 19.-20. november på campus Pilestredet på OsloMet – Storbyuniversitetet. Målgruppen for konferansen er de som jobber innenfor barnehage- og skolesektoren, studenter og andre interesserte. Tospråklige lærere og barnehageansatte er en sentral målgruppe. Det blir et variert program med foredragsholdere både fra forsknings- og praksisfeltet. Se programmet for mer informasjon.

Mangfold i barnehage og skole

I en flerkulturell barnehage og skole er det god anledning til å benytte det språklige og kulturelle mangfoldet som er representert i gruppen. Det innebærer at mangfoldet synliggjøres og blir en naturlig del av hverdagen til barna, elevene og deltakerne. Der mangfoldet løftes fram, får alle mulighet til å identifisere seg med fellesskapet og barnehagen og skolens innhold. Men hvordan gjør man dette i praksis? På konferansen vil det være både fellesforelesninger og parallellsesjoner med temaer som belyser denne tematikken.

Påmelding

Påmeldingsfristen har nå gått ut, og konferansen er fulltegnet. Det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Se konferansen i streaming

Plenumsforedragene og foredragene rettet mot skolen fra dag 1 blir strømmet. Du kan se streamingen her.

Takk til alle som har meldt seg på! Vi ser fram til to lærerike og hyggelige dager!

Regjeringens integreringsstrategi

I lanseringen av integreringsstrategien 29.10.18 opprettholder regjeringen flere av punktene som kom fram av statsbudsjettet. Regjerningen anser norskopplæring og utdanning som redskaper for god integrering, deltakelse i arbeidsliv og hindring av utenforskap. Etter en innledning av statsministeren om viktigheten av god integrering gjorde kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner rede for hovedpunktene i regjeringens integreringsstrategi.

Deltakelse og tidlig innsats

Det er en utfordring at noen innvandrergrupper faller utenfor i arbeidslivet, og særlig er andelen sysselsatte blant enkelte innvandrerkvinner lav. Regjeringen har tro på at denne situasjonen kan endres gjennom flere utdanningsrettede tiltak. Jan Tore Sanner poengterte betydningen av å begynne innsatsen tidlig. Regjeringen mener vi nå har god erfaring med økt andel minoritetsspråklige barn i barnehagen som følge av gratis kjernetid. Derfor ønsker de å utvide tilbudet slik at det også omfatter toåringer.

Satser på kombinasjonsklasser

Frafallsprosenten blant unge som kommer sent i skoleløpet er høy, og som et tiltak for å få ned frafallet ønsker regjeringen å bidra til å øke antallet såkalte kombinasjonsklasser, hvor unge i videregåendealder får grunnskoleopplæring på en videregående skole. En lovendring i 2017 åpnet for at ungdom i alderen 16–24 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har opparbeidet seg godt nok faglig grunnlag eller som har språklige utfordringer, kan få mer grunnskoleopplæring i fylkeskommunal regi. Mange steder i landet samarbeider kommuner og fylkeskommuner, og utvikler modeller der også unge som har kort botid og ikke rett til videregående opplæring får et tilbud i kombinasjonsklasser. Les mer om kombinasjonsklassene.

Mer formell utdanning i introduksjonsprogrammet

Jan Tore Sanner snakket også om en nødvendig reformasjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger. Blant annet ønsker regjeringen mer formell utdanning inn i introduksjonsprogrammet. Dette betyr blant annet et utvidet tilbud om grunnskole for voksne. Regjeringen ønsker at flere innvandrere skal ta fagbrev slik at de har en formell kompetanse som etterspørres i norsk arbeidsliv. Derfor skal introduksjonsprogrammene i framtiden inneholde flere elementer av formell utdanning som grunnskole og kvalifiseringsfag for fagbrev.

Deltakelse i fritidsaktiviteter

Kulturminister Trine Skei Grande snakket om hverdagsintegrering og den viktige rollen blant annet lag, foreninger og frivillige har i møte med innvandrere. Et konkret tiltak som ble nevnt, var en ordning som sikrer at alle barn får delta på minst én fritidsaktivitet uavhengig av familiens økonomi. I første omgang vil de sette i gang et prosjekt med ti kommuner som skal prøve ut ordningen.

Handlingsplan mot rasisme

«Skal vi lykkes med hverdagsintegreringen, må vi også erkjenne at mange møtes av fordommer, rasisme og diskriminering. Det er ikke holdbart», uttalte Skei Grande. Regjeringen vil derfor lage en handlingsplan for å bekjempe rasisme og diskriminering.

Les hele strategien her.

Skolens bidrag for psykisk helse

Gratulerer med Verdensdagen for psykisk helse!

10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse, og vi i NAFO ønsker å markere dagen med å opplyse om et forsknings- og utviklingsprosjekt som vi ser fram til å følge med på. Prosjektet handler om hvordan skolen kan bidra til bedre psykisk helse hos unge nyankomne. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er den norske deltakeren i prosjektet.

RefugeeWellSchool

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – NKVTS deltar i et større internasjonalt forskningsprosjekt kalt RefugeeWellSchool. Målet med prosjektet er å utvikle, prøve ut og gi kunnskap om virkningen av skolebaserte forebyggende tiltak som fremmer psykisk helse og psykososialt velvære for unge med flyktning- og migrasjonsbakgrunn. Prosjektet retter seg mot unge mellom 12 og 18 år. Seks land deltar i prosjektet. I Norge vil tiltakene bli prøvd ut i løpet av 2019. Det er mulig å registrere seg for å få e-post når det legges ut funn fra prosjektet.

Vær raus

Verdensdagen for psykisk helse er en offisiell FN-dag og markeres over hele verden den 10. oktober hvert år. Verdensdagen er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. Dagen er finanisiert av Helsedirektoratet og koordinert av organisasjonen Mental helse. Tema for årets markering er «vær raus». På Verdensdagen sin hjemmeside finner du en ressursside med opplegg og tips for å markere dagen i barnehage og skole.

Vi har alle en psykisk helse

Verdensdagen skriver dette om psykisk helse på sin hjemmeside:

    «Hver enkelt av oss har en psykisk helse, og den må vi være bevisste på å ivareta. Noen psykiske lidelser er arvelige, mens mange psykiske problemer skyldes spesielle hendelser eller påvirkninger i hverdagen fra miljø – andre igjen kan skyldes en kombinasjon av disse.»
Andre ressurser
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord