Godalen videregående skole

Godalen vgs har to forskjellige typer tilbud for de som skal begynne å lære norsk.

Innføringskurs i norsk

Godalen videregående skole har i mange år hatt egne tilbud for ungdom med annet morsmål enn norsk som har rett til videregående opplæring i Norge. Man må ha vitnemål fra ungdomsskole eller tilsvarende og ha gyldig oppholdstillatelse for å bli tatt i betraktning til disse klassene. Vi har tre innføringsklasser med 12-17 elever i hver. De organiseres etter nivå og elevene bytter klasse etter hvert som de utvikler seg. Elevene har mellom 12-20 timer norsk i uka samt matte, naturfag, engelsk, gym og samfunnsfag, til sammen 35 timer per uke.

Målet med innføringsklassene er å forberede elevene for ordinær videregående opplæring ved å gi dem norskkunnskaper så tett opp mot nivå B1 som mulig (etter den europeiske språkstandarden), slik at de har forutsetning for å fullføre det programområdet de velger seg. Elevene blir testet med Migranorsk-test tre ganger i året, og når de oppnår nivå B1, søkes de inn i de ordinære tilbudene i fylket, eller de får anledning å hospitere på aktuelle programområder der det er mulig.

Kombinasjonsklasser

Kombinasjonsklassene består av elever som trenger ytterligere grunnskole utover det de allerede har deltatt på i kommunal regi. I kombinasjonsklassene benyttes ordinære læreplaner for 7.-10. trinn, men i starten brukes også læreplan i grunnleggende norsk for den elevgruppen som har behov for dette.

Godalen vgs. samarbeider med Johannes Læringssenter om tilbudet, norsklærerne er ansatt ved Johannes Læringssenter, mens de øvrige faglærere er ansatt på Godalen vgs. Kombinasjonsklassene er et toårig pilotprosjekt som kan bidra til at det opprettes tilbud ved andre fylkeskommunale skoler gjennom samarbeid med kommunale regionale læringssentre og lokale kommunale kompetansesentre i Rogaland.

Team

Innføringsklassene samarbeider i ett team og kombinasjonsklassene i et annet team. En gang per måned er det fagmøter hvor norsklærerne fra begge tilbudene møtes og diskuterer opplæring i norskfaget. Øvrige lærere samarbeider med andre aktuelle faglærere innen faget sitt.

I starten av skoleåret er det avklaringssamtaler mellom lærere og nye elever for å bedre kunne tilrettelegge opplæringen for den enkelte.

Skolen har ansatt en minoritetsrådgiver i 70% stilling som primært skal jobbe opp mot disse klassene, men også for å bedre forståelsen og den positive holdningen blant skolens øvrige ansatte. I tillegg har vi ansatt en flerspråklig assistent som skal bistå med faglige utfordringer, sosialpedagogiske saker og være en link inn mot skolens miljøkoordinator som jobber for skolemiljøutvikling og trivsel.

Gå til skolens nettside her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord