Malakoff videregående skole, Moss

malakoff bilde hjemmside nafoMalakoff videregående skole har som visjon å være best på mestring, miljø og mangfold og skolens kjerneverdier er respekt, tillit, engasjement, åpenhet og endringsvilje.
Skolen fikk Dronning Sonjas skolepris i 2011 for å ha utviklet et omfattende opplærings- og støtteprogram for en mangfoldig ungdomsgruppe.

 

 

 

 

 

 

Synliggjøring
Målet for fokusarbeidet er å gjøre minoritetsspråklige elever synlige i skolemiljøet.

Skolen har i lang tid hatt innføringsklasse for minoritetsspråklige elever, men vil fra høsten 2017 starte et tilbud om kombinasjonsløp for 16- 20 åringer.
Ca 50 minoritetsspråklige elever ved skolen får tilbud om særskilt norskopplæring i skoletida. Elevene følger læreplanen i norsk for elever i vg skole med kort botid og blir vurdert etter denne planen. Skolen prøver å skaffe tospråklige lærere, men lykkes ikke hvert år med dette. De ulike språkene er synliggjort i fellesarealene på skolen, for eksempel er skolens verdier oversatt til flere språk.

Mangfold
Mangfoldige Malakoff er den årlige kulturfesten som arrangeres av og for alle elever ved skolen i februar. På festen feirer vi mangfoldet ved skolen med utstillinger, foredrag, samtaler, aktiviteter, dans og musikk. Rammen er elevenes interesser og flerkulturelle bakgrunner.
Samarbeid
Nettverksbygging er sentralt i fokusarbeidet vårt. Vi har erfaringer med språkhomogene foreldremøter, og vi har jevnlige samarbeidsmøter med boliger for mindreårige flyktninger og andre som tar imot flyktninger i kommunene. I tillegg deltar vi i og initierer kontaktmøter i forbindelse med overganger og fagnettverk i regionen. Det er mange brikker i det flerkulturelle arbeidet på Malakoff videregående skole. Vi har et særlig fokus på informasjonsflyten mellom ledelse, lærere for tospråklig fagopplæring, kontaktlærere og fag- og fellesfagslærere. På denne måten ønsker vi at elever med kort botid skal få en god tilpasset opplæring.

Oasen
En stor og mangfoldig skole som Malakoff videregående skole har bruk for ulike læringsarenaer. På Oasen/biblioteket tilrettelegges opplæring og elevene følges opp faglig og sosialt. Malakoff vg skole har i mange år gitt tilbud om jente- og guttegrupper.

Forebyggende arbeid
Malakoff videregående skole er sertifisert som helsefremmende skole i Østfold og skolen har egne handlingsplaner i rusforebyggende arbeid og om mobbing, vold og rasisme. Vi følger IMDIs rutiner for å forebygge tvangsekteskap.
Lenke til skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord