Thora Storm videregående skole, Trondheim

Thora Storm vgsThora Storm videregående skole er en sammenslåing av tidligere Adolf Øiens og Gerhard Schøning videregående skole. I februar 2015 flytter skolen inn i nye lokaler som skal romme 850 elever fordelt på syv utdanningsprogram (fire studiespesialiserende og tre yrkesfaglige) og et innføringstilbud. På Thora Storm videregående skole er det flerkulturelle feltet en naturlig del av det pedagogiske arbeidet, og skolen setter fokus på elevenes læringsutbytte, elevmedvirkning og danning. Skolen arbeider konstant med utvikling og forbedring av opplæringstilbudet til flerkulturelle elever. I 2014 har skolen innført en ny modell for klassesammensetning og timeplan på Vg1.

Innføringstilbud
Thora Storm videregående skole har lange tradisjoner med opplæring av flerkulturelle elever, og ulike modeller er prøvd ut opp gjennom årene. I dag har skolen et innføringstilbud hvor elevene går i egen klasse i alle timer. I tillegg har de et studiespesialiseringstilbud for minoritetsspråklige (STM). Her går elevene på Vg1 i egen klasse (nytt i 2014), mens elevene på Vg2 og Vg3 veksler mellom å være i egen klasse og i klasse med elever med norsk som morsmål. Elevene fra STM-tilbudet opplever at de lærer mye av å være sammen med elever med norsk som morsmål samtidig som de har et godt felleskap i STM-klassen. På Vg1 følger de den ordinære undervisningen i matematikk og fremmedspråk, men får tilpasset undervisning i egen klasse i resten av fellesfagene samt forsterket norsk og engelsk. Tidligere fulgte elevene på Vg1 den ordinære undervisningen i alle fag bortsett fra norsk og engelsk. Grunnen til omleggingen var at elevene ikke fikk nødvendig tilpasset opplæring i geografi, samfunnsfag og naturfag i de vanlige klassene. Den nye modellen fører til en mykere overgang til ordinær klasse. På Vg2 skal de minoritetsspråklige elevene ha flere programfag i det ordinære tilbudet før de blir fordelt i de øvrige studiespesialiserende klassene på Vg3.

Innføringstilbudet er et såkalt år null. Elevene bruker ikke av retten sin til videregående opplæring og begynner på Vg1 året etter. Ved behov kan skolen anbefale en elev to år i innføringsklassen. Studiespesialisering for minoritetsspråklige er et treårig tilbud hvor elevene har muligheten til å søke et ekstra år basert på et vedtak om særskilt språkopplæring. De fleste elevene fullfører løpet på tre år. Både elevene i innføringsklassen og studiespesialisering for minoritetsspråklige kartlegges med normerte kartleggingsprøver (engelsk, norsk og matematikk) og migratest (norsk og engelsk) når de begynner på skolen. Du kan lese mer om forskjellene mellom innføringsklassen og STM-tilbudet her. Hovedfokuset for det pedagogiske arbeidet med flerkulturelle elever i disse klassene er læringsutbytte og tilpasning til norsk skolesystem og opplæring.

Trivsel og skolemiljø
Thora Storm vgs. har hatt samarbeid både med Amathea, Ungdomsenheten og SMISO om gutte- og jentegrupper for elevene i innføringsklassen. Dette har vært fantastiske tilbud som har bidratt til god trivsel på skolen. Skolen har fått informasjon om elevene, både faglig og ikke-faglig, som de ikke ville fått tilgang til uten den uformelle samhandlingen og tryggheten i disse gruppene. Dette skoleåret har det vært organisert guttegruppe utenom skoletiden. Thora Storm vgs. er også en praksisarena for barnevernspedagogstudenter fra HIST som etablerer kontakt med elevene og fungerer som både rollemodeller og trygge voksne.
På individnivå ser skolen viktigheten av et godt samarbeid med andre instanser som krisesentre, kommunens INN-program, kontaktpersoner og eventuelle institusjoner. Skolens fagleder for skolemiljø og elevdemokrati sørger for mangfold i skolens miljøgruppe og at elevene opplever en god skolestart gjennom en tre dagers «Aktiv skolestart».

Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning

Thora Storm har en rådgiver med spesielt ansvar for minoritetsspråklige elever, og som har særlig kjennskap til regelverket rundt og utfordringene som møter disse elevene. I samarbeid med kontaktlærerne og ledelsen arbeider skolen med å bygge opp gode relasjoner mellom skole og hjem, samt å drive systematisk karriereveiledning for å realitetsorientere og informere om det norske skolesystemet og veien videre på og etter videregående. I innføringsklassen starter rådgiver karriereveiledningen allerede i september. Materiell fra www.utdanning.no sine sider for utdanningsvalg brukes som et utgangspunkt, og de drar på besøk til ulike skoler og utdanningsprogram i Trondheim. Som i alle fag arbeider de mye med begreper og ord relatert til videregående opplæring og høyere utdanning. De bruker materiell på elevenes morsmål, samt bilder og PowerPoint for å gjøre elevene i stand til å gjøre et informert valg av Vg1. Mange vet for eksempel ikke at yrkesfag kan lede til en utdanning på universitet og høyskole. En del yrker har i tillegg en annen status i Norge enn i elevenes hjemland. Via egne foreldremøter for innføringsklassen og elevene på studiespesialisering for minoritetsspråklige arbeides det med å kommunisere tydelig strukturene i det norske skolesystemet fra ungdomsskole til videregående og til høyere utdanning.

Skolen besøker ungdomsskolene i byen for å fortelle om tilbudene sine og forskjellene mellom ulike utdanningsprogram. Her deler de også ut materiell på flere språk fra www.vilbli.no og svarer på spørsmål fra foreldre og elever via tolker. Hovedfokuset for karriereveiledning og rådgivning i det flerkulturelle feltet er å gjøre elevene i stand til å ta egne valg og bli bevisst sine muligheter i forbindelse med utdanning og karrierevalg i det norske samfunn. For rådgivere og veiledere som vil lese mer om karriereveiledning av minoritetsspråklige elever, anbefales IMDIs veileder.

Hvis du vil høre mer om skolens tilbud eller hvordan de arbeider, ta kontakt via vår hjemmeside.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord