Vest-Lofoten videregående skole, Leknes

vest-lofoten vgsKvalifisering til videregående opplæring
Vest-Lofoten videregående skole har siden 2001 inngått avtale med Vestvågøy kommune om å tilby minoritetsspråklige ungdommer og voksne norsk med samfunnskunnskap og grunnskoleopplæring. Det er Vestvågøy kommune ved Flyktningenheten som melder elevene til oss, og som gjør vedtak om grunnskoleopplæring. Det er spesielt to grunner til at Vest-Lofoten videregående skole ønsker å gjennomføre denne undervisningen for Vestvågøy kommune: Minoritetsspråklig ungdom i alderen 16-20 år bør få opplæring der ungdom i denne alderen vanligvis får sin opplæring, og ungdom i denne aldersgruppa skal kvalifiseres og motiveres for videregående opplæring.
 
Norsk med samfunnskunnskap og grunnskoleopplæring for voksne
Vi tilbyr et treårig løp, fra et år 1 med nybegynneropplæring i norsk til et år 3 med de fem basisfagene (norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag) og formell grunnskoleopplæring for voksne som avsluttes med standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og vitnemål. Elevene kan starte opp i år 1, 2 eller 3.
• År 1: Norsk med samfunnskunnskap 19 timer/uke, matematikk 2 timer/uke, naturfag 2 timer/uke og samfunnsfag 2 timer/uke.
• År 2: Grunnleggende norskopplæring 14 timer/uke, matematikk 4 timer/uke, naturfag 2 timer/uke, samfunnsfag 2 timer/uke og engelsk 3 timer/uke.
• År 3: Norsk 6 timer/uke, matematikk 5 timer/uke, engelsk 5 timer/uke, naturfag 5 timer/uke og samfunnsfag 4 timer/uke.
Tilnærmet alle elevene i tilbudet med ungdomsrett begynner i videregående skole etter gjennomført opplæring.
 
Noen suksessfaktorer
– Tilbudet er godt forankret i skolens ledelse
– Godt kvalifiserte lærere
– Kontaktlærer for hver gruppe, og tett oppfølging av den enkelte elev
– Alle elevene får ukeplaner
– Ukentlige teammøter, og møter i skolens S-team hver 3. uke
– Godt samarbeid med Vestvågøy kommune ved flyktningeenheten
– Elevene deltar i alle skolens felles aktiviteter
– Faglig og sosialt samarbeid med andre klasser på skolen
 
Innføringsklasse I
Høsten 2014 opprettet Nordland fylkeskommune innføringsklasser for minoritetsspråklige elever i videregående skole. Målgruppa er nyankomne minoritetsspråklige elever med ungdomsrett, manglende norskkompetanse og behov for opplæring i grunnleggende norsk. Elevene må tas inn som ordinære elever ved skolen før de kan få tilbud om å delta i innføringstilbudet. Det gis undervisning i norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. Opplæringen gis etter «Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland» uten vurdering med karakterer. De vil ha fortrinn ved inntaket neste skoleår – enten på valgte utdanningsprogram eller på et nytt. For skoleåret 2017/2018 søkes det direkte til innføringsklasse i VIGO.
 
Innføringsklasse II
Skoleåret 2016/2017 opprettet vi et eget innføringstilbud/prosjekt for seks voksne minoritetsspråklige elever, uten ungdomsrett, som hadde fått plass på VG1 helse- og oppvekstfag ved skolestart. Dette er et samarbeid mellom Vest-Lofoten videregående skole, Vestvågøy kommune ved Flyktningeenheten og ulike kommunale institusjoner, fagopplæringskontoret i kommunen og karrieresenteret/studieverkstedet. Prosjektet skal gå over 4 år der deltakerne deltar som elever i skole første år og som lærlinger/lærekandidater i bedrift de tre neste årene. Inneværende skoleår er elevene på skolen to dager i uka, der de får undervisning etter ordinære læreplaner i matematikk og naturfag, og opplæring i grunnleggende norsk der det i hovedsak brukes suggestopedi som metode. Tre dager i uka er elevene i språkpraksis i bedrifter som vil være aktuelle for å tilby lærekontrakter i helsearbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget fra høsten 2017. Målsettingen er at de i løpet av 4-års perioden skal være klar for oppmelding til fagprøve.
 
Her finner du Vest-Lofoten videregående skoles hjemmeside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord