Arendal voksenopplæring

ArendalArendal voksenopplæring (AVO) har siden 2012 vært lokalisert i nye og moderne lokaler i Sørlandet kunnskapshavn, og disponerer et velutstyrt bibliotek, datarom og språkstudio.

Grunnskoleopplæring for voksne
AVO tilbyr et tilrettelagt opplæringstilbud for deltakere med rettigheter etter opplæringslovens § 4A-1. Grunnskoleopplæringen for voksne gis på på ulike nivåer. Det gis grunnskoleopplæring på barnetrinnets nivå parallelt med norskopplæringen for elever med liten skolebakgrunn. Den eksamensrettede grunnskoleopplæringen er tredelt: mellomtrinnet (GR1) og ungdomstrinnet (GR2 og 3). I tillegg har vi egne grunnskoleklasser for nyankomne enslige mindreårige asylsøkere og mindreårige mellom 15 og 18 år.

Grunnskolegrupper for ungdom
Gruppe 2 og 3 er våre klasser på ungdomstrinnet. Det gis opplæring i de fem basisfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag). For å fremme bedre integrering og overgang til videregående opplæring, har gruppene på ungdomstrinnet tidligere vært lokalisert på Arendal videregående skole. F.o.m. høsten 2015 innleder AVO et nytt samarbeid med videregående skole – denne gangen med Sam Eyde videregående skole som er fylkets største. Elevene i eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne deltar på kommunens hospiteringsopplegg i vgs/ på kommunale minimesser (utd.valg), har karriereveiledningsprosjekt og individuell karriereveiledning i forbindelse med søknad til videregående skole.

Enslige mindreårige asylsøkere
Høsten 2015 ble det opprettet 2 ulike asylmottak i Tvedestrand og Arendal kommune med til sammen plasser til 80 enslige mindreårige asylsøkere mellom15-18 år. De mottar alle et fulltids grunnskoletilbud ved Arendal voksenopplæring.

Norskavdelingen
Skolen tilbyr både intensiv norskopplæring og ressursmobilisering for innvandrere med høyere utdanning, skolerettet løp for deltakere med liten skolebakgrunn samt praksisnær kvalifisering for deltakere som har overgang til arbeid som sitt overordnede integreringsmål. AVO har et tett samarbeid med ulike virksomheter både i privat, offentlig og frivillig sektor. Skolen har deltatt i en rekke nasjonale og europeiske utviklingsprosjekter, og har drevet med nybrottsarbeid innen flere ulike felt, bl.a. bruk av iPad og morsmålsstøttere i alfa-opplæring.

Integrering
Arendal voksenopplæring er en flerkulturell skole og det preger det pedagogiske arbeidet på flere ulike måter, både når det gjelder valg av opplæringsmetoder og temaer. Arendal voksenopplæring er også en sentral aktør på integreringsfeltet i Arendal kommune, og jobber aktivt for å synliggjøre innvandrernes medbrakte kompetanse og ressurser gjennom ulike arrangementer, nettverksbygging og i media.

Mer om alle tilbud finner du på våre nettsider

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord