Bodø voksenopplæring

Bodø voksenopplæring

Innføring til grunnskole
Ved Bodø voksenopplæring ( BVO) er Innføringstilbud til grunnskole nå fast etablert. Dette kurset dekker kompetansemålene for 7. trinn. Elevene blir pr i dag ikke tatt inn etter opplæringsloven, men har det som et norskkurs med forsterkning av grunnskolefag. Dette tilbudet går over et halvt år (vårsemester). Å gi elevene et halvt år med fagopplæring før inntak på ordinært grunnskoleløp ser vi ruster elevene bedre til å mestre fagene.

Etablering av ny avdeling for enslig mindreårige i mottak
30.september 2015 åpnet BVO i samarbeid med Bankgata ungdomsskole Opplæringssenter for enslige mindreårige. På grunn av plassmangel i BVO`s lokaler har Bankgata ungdomsskole, som også er mottaksskole, stilt lokaler til disposisjon. Alle de 40 mindreårige er tatt inn på Grunnskole §4A-1 på «Innføringstilbud» . Elevene har hatt fulltidstilbud med hovedfokus på norsk, men har også startet med de andre grunnskolefagene. Det har vært prioritert å også tilby noe kroppsøving og mat & helse. Ressursmessig er det tilsatt 3 pedagoger på fulltid og tospråklige lærere og språkassistenter på deltid. I tillegg er det tilsatt en miljøarbeider. Gruppene er delt inn etter språkferdigheter.

Grunnskole 1 og 2
For Grunnskole 1 og 2 tilbyr BVO fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. IKT inngår som grunnleggende ferdighet i alle fag. Fra høsten 2015 benytter BVO seg av tilbudene som blir gitt i «Den kulturelle skolesekken» for u-trinn i fagene samfunnsfag og norsk. I tillegg deltar Grunnskole 2 på lik linje med ordinære grunnskoleelever i kommunen på et 2-dagers undervisningsopplegg i Newton-senteret der praktisk tilnærming til mange av kompetansemålene i naturfag i Kunnskapsløftet blir ivaretatt.

Organisering
Lokalene våre gir oss mulighet til å tenke litt annerledes rundt organisering. For at lærerne skal kunne tenke fleksibel organisering har vi plassert grunnskolen i et stort undervisningsrom med foldevegg. I praksis så betyr det at de i utgangspunktet har undervisning etter sin fagplan for år 1 eller år 2, men at muligheten for å åpne opp foldeveggen og jobbe sammen er tilstede. Begge undervisningsrommene er utstyrt med smartboard og pc til hver enkelt elev.

Lesing i alle fag og Samtalevenner
Lesing i alle fag gjennomføres i begge grunnskoleklassene. Det vil blant annet si at det jobbes mye med før-forståelse og ulike lesestrategier. Dette er også med på å styrke begrepsforståelsen. I norskfaget fokuseres det mye på forskjellen mellom å lese fagtekst og skjønnlitterær tekst. Grunnskoleklassene benytter seg av skolens «Samtalevenner». Dette er pensjonerte lærere og andre egnede personer som kommer en gang i uka og samtaler med elevene i små grupper. De får opplyst tema fra lærerne for å ha et utgangspunkt for samtalene. Dette har vært svært vellykket og elevene har fått en utvidet muntlig-arena.

Fagsamarbeid i Nettverk nord
Høsten 2015 møttes for første gang norsklærere fra 6 voksenopplæringer i Nordland og Troms i Tromsø til en fagdag der de jobbet med norskfaget. Dette opplevdes av lærerne som en svært konstruktiv dag der de fikk dele erfaringer og tanker om norskfaget. Planen er å la lærere fra de andre fagene få møtes til erfaringsutveksling/utvikling i semestrene som kommer.

Utdanningsvalg
Fra høsten 2014 innførte BVO faget Utdanningsvalg. Grunnskoleklassene har en time i uka som brukes til dette faget der de jobber med boka «Min framtid». Med innføring av dette faget får vi knyttet et systematisk arbeid rundt de vanskelige utdanningsvalgene elevene står overfor. BVO har som mål å få alle elevene i både Grunnskole 1 og 2 ut i arbeidsuke i vinterferien. Vinterferien 2015 var alle deltakere på Grunnskole 2 i arbeidsuke.

Realkompetansevurdering
BVO utvikler opplegget rundt realkompetansevurdering for hver år, og føler at vi har et godt system som fungerer pr i dag.

Her finner du skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord