Namsos opplæringssenter

NamsosGrunnskoleopplæring
Målgruppa for dette undervisningstilbudet er unge voksne som trenger grunnskole før de begynner på videregående skole. En forsøker å sikre kvaliteten i dette gjennom et samarbeid med vår lokale naboskole (Namsos ungdomsskole) og den aktuelle videregående skolen (Olav Duun videregående skole).

Kartlegging
Før elevene starter på grunnskole for voksne, blir de kartlagt. I denne kartleggingen inngår det også tester i fagene matematikk, engelsk og norsk. Ut fra kartleggingen vurderer vi hva elevene kan fra før, hva de må lære og hvor lang tid dette vil ta for å gjennomføre grunnskole for voksne.

Grunnskoleløpet
Elevene bruker ett til tre år på å fullføre undervisningsløpet. For de elevene som bruker tre år, vil det første året bestå av norsk med basisfag. Undervisningen i det andre og tredje året følger Kunnskapsløftets kompetansemål i fem fag. Vårt mål er å gi elevene en relevant undervisning på det nivået de er når de starter, og at de har de nødvendige kunnskapene, holdningene og ferdighetene som kreves i ordinær videregående skole, når de slutter. Undervisningen for elevene er nå på 26 timer i uka.

Andre tilbud
Elevene får god digital kompetanse gjennom bruk av It`s learning og andre moderne digitale undervisningsverktøy. Utdanningsvalg er også vektlagt. Dessuten ser en det som viktig å gi elevene god studieteknikk og arbeidsvaner gjennom å holde et markert læringstrykk i undervisningen. Skolen har også tilsatt en språkassistent som hjelper til i møte med språklige og kulturelle barrierer. Gjennom et samarbeid med PPT forsøker en å fange opp de elevene som har utfordringer.

Her finner du Namsos Opplæringssenters nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord