Flerspråklige verb – ressurs på tolv språk

NAFO er stolte av å kunne presentere Flerspråklige verb, en nettressurs som fokuserer på verbinnlæring. Flerspråklige verb inneholder filmer, lydfiler og tekster med ulike verb i presens og preteritum. Nettressursen gir mulighet til å bli kjent med og sammenligne verb på norsk og ulike språk og er tilgjengelig på 12 språk.

Flerspråklige verb har en vid målgruppe, fra barn i barnehage til voksne i voksenopplæringen. Verbene er delt inn i kategoriene barnehage, skole, undervisning og kroppsøving. Vi håper dere får nytte av dette i barnehager og skoler!

Lenke til Flerspråklige verb

Førde internasjonale kor

Førde internasjonale kor er eit lågterskelkor der alle stemmer er velkomne. Koret vart starta opp for å skape ein møteplass og ein lett tilgjengeleg arena for kulturdeltaking i Førde, og er eit samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Førde kommune, Førde Røde Kors og KIA Førde. Musikkterapeut Jorunn Bakke Nydal frå fylkeskommunen leiar det internasjonale koret.

Arena for inkludering, musikkoppleving og samhald
Dette året har vel 80 menneske vore innom øvingane i bystyresalen i Førde sitt nye rådhus. Kor er ein av få arenaer der ein kan delta uavhengig av dugleik i norsk, bakgrunn, kompetanse og alder. Førde internasjonale kor har vorte ein møtestad der innvandrarar, flyktningar og asylsøkjarar treffer nordmenn i eit musikalsk fellesskap, med sosialt samvær over ein kaffekopp etterpå, der kontakt og venskap oppstår.

Digital fortelling
Korsong er ei kjelde til musikalske opplevingar, meistring, fellesskap, utvikling, glede og varme. Gjennom ein digital forteljing i form av korte videoar har studentar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane avd. helsefag jobba tett med fleire av medlemmane i koret og satt saman deira eigne forteljingar om opplevinga rundt det å delta i koret.
Digital fortelling om Førde internasjonale kor

Samarbeid om musikk, kultur, helse og inkludering
8. mai vil Førde Internasjonale kor synge taket av Førdehuset for å markere frigjeringsdagen og den Internasjonale Røde Kors-dagen. Les om samarbeid om musikk, kultur, helse og inkludering på nettsidene til Sogn og Fjordane fylkeskommune

Boksøk.no presenterer bøker for barn og unge

Leser søker bok er ei foreining som jobbar for at alle skal kunne finne gode bøker. Dei driv blant anna nettsida Boksøk.no. Her syner dei fram hundrevis av bøker som er lette og gode å lese. I desse dagar er basen med bøker utvida til også å gjelde bøker for barn og unge. Det vert lanseringsfest for nye Boksøk.no den 20. januar på Litteraturhuset i Oslo.

Tospråklige bøker og lettleste bøker
Dette er ei flott nettside for alle som ynskjer å finne bøker med tekster som er lette å lese. Her fins mange bøker som kan vere fine å lese for barn, unge og vaksne som held på å lære seg norsk. Det fins også nokre tospråklege bøker på nettsida. Vi håper mange finn vegen til bøker som gir glede. Les meir om Boksøk.no her.

Kulturskolen er drivkraft i inkluderingsarbeid

Kulturskolen i Ås har gjort et stort arbeid de siste årene for å løfte fram mangfoldet i kommunen og skape felles arenaer for alle innbyggere. De har igangsatt samarbeid med både lokale og nasjonale aktører slik at det nå er mange internasjonale kulturtilbud på Ås. I 2012 ble de utnevnt som fyrtårn på området «Faglig bredde» av Norsk kulturskoleråd.

Ås internasjonale kultursenter
Kulturskolen i Ås etablerte for noen år siden et ressurssenter for det flerkulturelle miljøet i kommunen. Ås internasjonale kultursenter jobber med informasjon og tilrettelegging av kulturtilbud for innvandrere i kommunen. Det er et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolen, asylmottaket, voksenopplæringen, skolene, NAV og frivillige organisasjoner.

Tilbud til barn, unge og familier
Ressurssenteret har tilbud for barn og ungdom opp til 25 år og åpne tilbud for hele familien. Ås internasjonale kultursenter arrangerer flere større faste kulturdager i løpet av året, i tillegg til aktiviteter over tid – som åpne verksteder, egne elevplasser og arbeid inn i skole og barnehage. Et eksempel er at senteret har installert en spesialtilpasset «musikkbinge» på asylmottaket hvor Ås Internasjonale band øver hver uke, og som brukes som en av aktivitetsarenaene i kommunen.

Internasjonal kulturuke for deltakere i voksenopplæringa
Internasjonal kulturuke er et tilbud til deltakere i voksenopplæringa. En uke hvert år byttes norsktimer ut med kulturaktiviteter på Kulturskolen. Dette gir felles opplevelser og mye moro uavhengig av norskferdigheter eller bakgrunn. Uka har blitt gjennomført i tre år, og har gitt gode erfaringer. Den bidrar også til å rekruttere minoritetsspråklige barn til kulturskolen og øke mangfoldet der.

Les mer om Ås internasjonale kultursenter, Barnas verdensdag, Internasjonal festdag, Fargerike Ås og Ås internasjonale kvinnegruppe

Vellykket integrering av innvandrere

Agderforskning ønsker å få fram mer kunnskap om hva som gir vellykket integrering av innvandrere og flyktninger. Pilotstudier i to Agder-kommuner viser at det arbeides veldig forskjellig med integrering.

Integrering av innvandrere er ikke en kontorjobb
Lærerne i Arendal voksenopplæring opplever at det er lite flyt i tjenesteapparatet rundt de nyankomne. Dermed blir det lærerne, som i utgangspunktet skal ha ansvaret for undervisningen, som får knutepunktfunksjonen mellom innvandrerne og tjenestene. Denne funksjonen kan til tider nærmest bli altoppslukende.

Samfunnsengasjement og likemenn
De ansatte ved flyktningkontoret i Lindesnes arbeider aktivt med å involvere den norske lokalbefolkningen og allerede bosatte flyktninger i arbeidet med å ta i mot og inkludere nyankomne flyktninger. Lindesnes kommune har bevisst valgt å bosette flyktninger fra en bestemt nasjonalitet, fordi de har opparbeidet kunnskap om denne gruppen, og fordi nyankomne flyktninger på denne måten ofte møter godt integrerte landsmenn og -kvinner når de kommer til lokalsamfunnet.

Les mer her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord