Nyhetssaker arkiv

Kunstfag og nyankomne elever

Deltakelse og mestring er sentralt for alle elever. I praktiske og estetiske fag kan nyankomne minoritetsspråklige elever delta og mestre selv med begrensede norskferdigheter.

Aktuelle filmer om klima på flere språk

Klimafilm.no består av filmer og tilhørende ressurser med oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klima. Filmene er dubbet på kurmandji, sorani, arabisk og somali og engelsk, og det finnes oppgaver til filmene på hver av disse språkene.

Å lære matematikk på et nytt språk

På youtube finner man nå en del korte og nyttige filmer om å lære matematikk på et nytt språk. Videoene kan være til stor hjelp for matte-lærere som har elever med andre morsmål enn norsk.

Opplæring og aktiviteter for asylsøkere

Drevsjø statlige asylmottak bidrar til å skape en bedre ventetid ved å involvere asylsøkere i lokalmiljøet gjennom barnehage, skole, frivillighetssentralen, lag og organisasjoner.