Årsaker til frafall i vgo

En ny avhandling fra Sverige viser at unge med utenlandsk bakgrunn har behov for strukturert støtte for å klare seg gjennom videregående opplæring. Michael Lindblad har intervjuet unge med utenlandsk bakgrunn som ikke har fullført videregående.

Strukturert støtte hjelper unge gjennom utdanningen

En ny avhandling fra Sverige viser at unge med utenlandsk bakgrunn har behov for strukturert støtte for å klare seg gjennom videregående opplæring. Michael Lindblad fra Universitetet i Umeå har intervjuet unge med utenlandsk, hovedsakelig ikke-europeisk, bakgrunn som ikke har fullført videregående. Målet med intervjuene var å avdekke hva som har ført til at ungdommene ikke har gjennomført utdanningen, hva som skjer med dem etter skolen og hvilke fremtidsplaner de har. Lindblad peker også på flere tiltak som kan hjelpe unge med å fullføre skolen og finne riktig karrierevei.

Familiesituasjonen kan være avgjørende

I avhandlingen pekes det på flere årsaker til at de unge ikke hadde fullført utdanningen. De unges familiesituasjon spilte for mange en stor rolle. Flere av de unge voksne som deltok i studien, jobbet etter skolen for å kunne bidra til familiens økonomi. Dette førte til at enkelte ikke hadde nok tid til å bruke på skolearbeidet. En del av intervjudeltakerne hadde også en krevende familiesituasjon som gjorde skolehverdagen vanskelig, men dette ble i liten grad avdekket eller tatt hensyn til av skolen.

Utenforskap og diskriminering

Ungdommene opplevde at de ble plassert i kategorien «innvandrer», selv om noen av dem var født og oppvokst i Sverige. Å bli plassert i denne kategorien brakte med seg en følelse av utenforskap, og det gjorde at de unge opplevde at de hadde færre muligheter på skolen og i arbeidslivet. I intervjuene fortalte mange at de hadde møtt rasisme og diskriminering i hverdagen, også på skolen. Noen opplevde skolens personale som diskriminerende, og ungdommene ble ofte utpekt som et «problem» på skolen. Dette resulterte i at flere byttet skole eller sluttet på skolen.

Behov for strukturert hjelp og karriereveiledning

Ifølge Lindberg kunne mange av ungdommene klart seg gjennom utdanningen om de hadde fått strukturert hjelp. De hadde behov for oppmuntring, leksehjelp og hjelp med å strukturere studiene sine. De unge voksne hadde også behov for å få strukturert karriereveiledning for å få de nødvendige kunnskapene for å velge riktig vei etter skolen. Siden mange av deres foreldre hadde lite kjennskap til det svenske utdanningssystemet og arbeidsmarkedet, var behovet for karriereveiledning enda større. Lindblad konkluderer med at relativt små grep kan gjøre at mange vil ha bedre muligheter for å klare seg gjennom utdanningen.

Les hele avhandlingen her:

”De förstod aldrig min historia”. Unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete, Michael Lindblad, 2016

Les mer om frafall i videregående opplæring i Norge:

Frafall i videregående opplæring – en kunnskapsoversikt: Rapport fra Kunnskapssenter for utdanning, 2015