Barn og unge med flyktningbakgrunn

Barn og unge med flyktningbakgrunn

Det kan være vanskelig for pedagoger og lærere å forstå omfanget, dybden og alvoret i de påkjenningene barn utsettes for i krig og på flukt. Derfor er det viktig å skaffe seg relevant kunnskap om hvilke konsekvenser barns opplevelser kan få, og hva man kan gjøre i barnehagen og skolen for å tilrettelegge for lek og læring i et trygt og motiverende psykososialt miljø. Gjennom fire artikler presenterer Læringsmiljøsentret forskning og mulig tiltak. Under følger noen punkter fra artiklene.

Fokus på pedagogens og lærerens rolle

Forskning (Meyer DeMott, 2007) viser at skolen og barnehagen spiller en avgjørende rolle i flyktningers liv, både i et her og nå-perspektiv og i et langsiktig perspektiv. Dermed vil lærere og pedagoger stå overfor viktige, ansvarsfulle og svært spennende oppgaver når de nå møter barn og unge med flyktningbakgrunn. Det handler om å få muligheten til å lære, trives og få en normalisert hverdag i sitt nye lokalmiljø.

Hva er viktig å vite?

Barn vil ha forskjellige opplevelser, og samme opplevelse kan virke ulikt på barn. Det som virker skremmende og traumatiserende for et barn, kan et annet barn klare å lagre som et vanlig minne. Alle som har flyktet er ikke nødvendigvis traumatisert. Likevel kan ulike hendelser bidra til at tilliten til voksne svekkes og må bygges opp på nytt. Det betyr at barn og unge vil ofte vil trenge støtte til å bygge opp tillit til andre mennesker. Det samme gjelder evnen til å føle glede og sorg, til det å knytte vennskap og andre gode relasjoner, samt evnen til å leke og å lære.

Forberedelse i fellesskap

Den enkelte pedagog og lærer besitter omfattende kompetanse gjennom sin utdanning og profesjonserfaring. Dermed finnes allerede mye kompetanse som er relevant og nyttig også i møte med flyktningbarn. Når den enkelte skole eller barnehage skal ta imot flyktningbarn, kan det derfor være lurt å starte med å reflektere over personalets samlede kompetanse og hvilke styrker og muligheter som allerede finnes i den enkelte institusjon.

Ikke terapi – men trygge rammer og god støtte

Det er viktig at barnehagen og skolen har klart for seg at det ikke er deres oppgave å drive terapi. Barnehagen og skolen kan og skal imidlertid være med på å gi trygge rammer og god støtte, slik at barnet etter hvert klarer å sette ord på vanskelige og følelsesladede situasjonsminner. Her vil etablering av en god relasjon til barnet/eleven være av stor betydning. Andre tiltak i dette arbeidet kan være å legge til rette for at barn og unge får uttrykke seg gjennom musikk, dans, rollespill, tegning eller maling. Dette kan være en god måte å bearbeide vonde opplevelser på.

Les alle artiklene på Læringsmiljøsentrets hjemmeside.