Grunnlagsdokumenter

Her finner du offentlige dokumenter og styringsdokumenter som omhandler flerspråklige og flerkulturelle perspektiver knyttet til barn og foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og barnehagens ansvar og rolle.

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022

Tematiske satsingsområder for strategien er:

  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet
  • Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
  • Språk og kommunikasjon barnehagens verdigrunnlag

Les mer om kompetansestrategi – barnehage her

Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Tematiske satsingsområder for strategien er:

  • Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon
  • Danning og kulturelt mangfold
  • Et godt språkmiljø for alle barn
  • Barn med særskilte behov
Meld. St. 19 (2015–2016): Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen

Meldingen sier at barnehagetilbudet fortsatt skal bygge på den nordiske tradisjonen med et helhetlig læringssyn og en integrert barnehage for alle under skolepliktig alder, og at det skal være rom for ulike eiere og ulike barnehageprofiler. Samtidig er det viktig at barnehagens innhold videreutvikles for å møte en ny tid. Meldingen er primært konsentrert om barnehagens innhold og oppgaver, og den omfatter regjeringens forslag til overordnede føringer for ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som skal tre i kraft fra høsten 2017. Les meldingen her

Meld. St. 24 (2012-2013): Framtidens barnehage

Denne stortingsmeldingen peker på at en god kvalitetsbarnehage kan gi alle barn like muligheter og bidra til å utjevne sosial ulikhet. Regjeringen er opptatt av å nå alle førskolebarn, blant annet for å sikre at de behersker norsk så godt som mulig ved skolestart. Meldingen framhever at et barn som får mulighet til å videreutvikle førstespråket samtidig som det lærer et nytt språk, vil få støtte til en god utvikling av andrespråket. Dette er viktig for identitetsutviklingen og har stor betydning for barnets læring. Se særlig kapittel 7; Personalets kompetanse og kapittel 8; Barnehagens innhold. Les meldingen her.

Meld.St. 6 (2012-2013): En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap

Innvandring har bidratt til at Norge har fått en mer mangfoldig befolkning. Denne meldingen til Stortinget handler om muligheter og utfordringer som følger med å være et land og samfunn med innvandring. Meldingen presenterer prinsipper og rammer for framtidens politikk for mangfold og fellesskap, og gir en helhetlig framstilling av regjeringens integreringspolitikk. Barnehage er særlig omtalt i kapittel 4; Barnehage og utdanning. Les meldingen her.

NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Østbergutvalgets rapport foreslår tiltak for bedre opplæring av flerspråklige barn, unge og voksne. Barnehageer særlig omtalt i kapittel 7. Les mer her

St. meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen

Denne meldingen peker på at ”språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver” og at regjeringen har som mål at ”alle barn bør beherske norsk før de begynner på skolen”. Det understrekes at barnehagen må kunne tilby barna et rikt språkmiljø slik at de kan utvikle språkene sine på en god måte. Et rikt språkmiljø forutsetter at personalet har god kompetanse innen språk og flerspråklighet, og kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for god språkutvikling for alle barn. Ett av hovedmålene i St.meld. nr. 41er at ”alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap”. Les meldingen her.

St. meld. nr. 23 (2007-2008) Språk bygger broer

Denne meldingen ser på utfordringer og tiltak for å styrke språkopplæringen i et livslagt perspektiv. Meldingen legger til grunn en helhetlig språkpolitikk ”med vekt på norskspråklig og flerspråklig mangfold, nordisk språkfellesskap og allsidig fremmedspråklig kompetanse” (ibid:7). Les meldingen her

St. meld. nr. 16 (2006-2007) … og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring

Meldingen understreker betydningen av barnehagen som tiltak for å utjevne sosial ulikhet i samfunnet. Hovedmålet i meldingen er at alle barn skal få et godt grunnlag for livslang læring. Les meldingen her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord