Flerspråklig arbeid

Arbeid med flerspråklighet i barnehagen kan være en berikelse for hele barnegruppen. Barn som har andre morsmål enn norsk, vil også ha mulighet til å bruke sitt morsmål og samtidig utvikle den norskspråklige kompetansen.

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk (Rammeplanen 2017).

På denne siden finner du tips og ideer til hvordan barnehagen kan arbeide med flere språk i barnehagen.

 

Voksne i møte med barn

Hei-plakater på flere språk

Si hei til barn, elever, foreldre, besteforeldre, tanter eller onkler på flere språk i løp av dagen. NAFO har laget en plakat med hei på flere språk. Vi har også skrevet det slik det uttales.


Hei-plakat blå
Hei-plakat grønn
Hei-plakat gul

Veiledningshefte: Språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen!

NAFO har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen med forslag til aktiviteter, refleksjonsspørsmål og tips til videre fordypning.

Last ned veiledningsheftet:
«Språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen!» (pdf)

Veiledningshefte: Måltid som en pedagogisk arena

For å inspirere barnehagar i måltidsarbeidet har NAFO, saman med sju av dei andre nasjonale sentera, utvikla eit hefte som viser korleis ulike fagområde kan integrerast i måltidet.
Last ned veiledningsheftet:
Måltid som en pedagogisk arena

Plakater til å skrive ut og henge opp

gull3Det å kunne snakke flere språk er en rikdom for de flerspråklige barna, men at det brukes flere språk i barnehagen er en ressurs også for de barna som snakker bare ett språk. Alle kan profittere på at barnehagen har tilgang på flere språk. Når barn oppdager at det finnes et utall av måter å uttrykke det samme på, vil det ofte gjøre dem nysgjerrige og gi inspirasjon og motivasjon til å lære mer. En slik interesse er et godt utgangspunkt for videre språklig utforsking og språklæring.

Barnehagen kan jobbe med dette på mange måter. Her finner du fire dekorative plakater i A3-format med noen tips til hvordan.

Hent ned plakatene på bokmål her:
Plakat bokmål 1
Plakat bokmål 2
Plakat bokmål 3
Plakat bokmål 4

Hent ned plakatene på nynorsk her:
Plakat nynorsk 1
Plakat nynorsk 2
Plakat nynorsk 3
Plakat nynorsk 4

Plakat – fyll inn verb på flere språk
NAFO tilbyr en plakat av barn i ulike aktiviteter, hvor det kan fylles inn verb som beskriver lek og aktivitet på ulike språk.
Plakat uten tekst
Plakat somali
Plakat bokmål

Sangen Haba haba med ny vri: Elvetun barnehages HEI-sang

Elvetun bhg ill. til hei-sangI Elvetun barnehage har de skrevet om sangen, Haba haba med «hei» på alle språkene som snakkes i barnehagen.

Barnehagen har laget et eget kor som består av skolestartere. Koret å opptrer på ulike arrangementer der de blant annet synger denne sangen. Barnehagepersonalet forteller at barna viser glede og stolthet når «hei» på deres språk blir sunget. Det var viktig for barnehagen å synliggjøre det språklige mangfoldet, og de syntes det var fint å involvere foreldrene for å kunne få til å lage sangen.

I barnehagen synger de HEI- sangen hele året gjennom på de ulike avdelingene. Den er veldig populær, og barna synger og traller på sangen jevnt og trutt. Sangen er lett å lære siden det er en «herme-sang».

Last ned «Hei-sang fra Elvetun barnehage» .

Ressurshefte: Flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte barnehageNAFO har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, utgitt et ressurshefte om flerspråklig arbeid i barnehagen. Heftet er et resultat av NAFOs kompetansetiltaksprosjekt i barnehagene 2005-2010. Barnehager og kommuner som deltok i prosjektet, har bidratt til å utvikle gode arbeidsmåter for flerspråklig arbeid i barnehagen, både med og uten tospråklig assistanse.

Ressursheftet omtaler disse arbeidsmåtene og belyser teoretiske perspektiver på flerspråklig arbeid. Målgruppen for ressursheftet er ansatte i barnehager og andre som er tilknyttet arbeid med språkutvikling for flerspråklige barn i barnehagealder. Ressursheftet er distribuert til alle landets barnehager, kommuner og fylkesmenn, og til høgskoler og universiteter som utdanner barnehagelærere.

Last ned

Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen.
Resource guide multilingual work in kindergartens.

Informasjonshefte: Barn i flerspråklige familier

Barn-i-flerspraaklige-familier-bilde_largeInformasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling. I tillegg er heftet rettet mot ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner, og det kan brukes som et utgangspunkt for samtale med foreldrene om barnas flerspråklige utvikling. Heftet finnes på en rekke språk i tillegg til bokmål og nynorsk. På noen språk finnes det også som lydfiler.

I tillegg til å rette seg mot foreldre, er heftet svære aktuelt for ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner. Det kan være et fint utgangspunkt for samtale mellom foreldre og ansatte om barnas flerspråklige utvikling.

Se heftet «Barn i flerspråklige familier».

Voksne i møte med tospråklige barn. Bikuben barnehage

Bikuben bhg mark i en barnehåndHer kan du lese en artikkel skrevet av Berit Aasen, styrer i Bikuben barnehage i Sunndal kommune. Artikkelen viser hvordan voksne kan bidra til å hemme eller fremme barns språklige initiativ i kommunikasjonen. Hvordan kan vi få til en dialog med barna, framfor en monolog? Artikkelen er hentet fra tidsskriftet Barnehagefolk (Barnehageforum 2013/3)

Les artikkelen «Voksne i møtet med tospråklige barn».

Morsmålsstøttende arbeid. Bikuben barnehage

Jente leserI Bikuben barnehage har personalet blitt mer bevisst på at barnas ulike morsmål skal høres og sees i barnehagen. Det har ført til at barna praktiserer og viser mer iver og stolthet over morsmålet sitt enn tidligere.

Les mer om arbeidet her.

Film: Flerspråklighet som ressurs i mottaksbarnehagen. Johannes Læringssenter

Johannes. Jente klapperHer kan du se en film om hvordan det flerspråklige miljøet i barnehagen fremheves som en ressurs, blant både foreldre, ansatte og barn. Oppleggene i barnehagen bidrar til at barna kan få benytte sin utfoldelsestrang og utforskerglede, blant annet ved å leke og oppholde seg mye ute.

 

Les mer om flerspråklighet som ressurs i mottaksbarnehage og se filmen her.

Arbeid med bøker og fortellinger

Flerspråklige fortellinger. Tips og ideer til å komme i gang

Veilederkorps for barnehage ved Johannes læringssenter, basen for flerspråklige assistenter og den profesjonelle fortelleren Marianne Stenerud har laget film og idéhefte med tips og ideer for å ta i bruk flerspråklige fortellinger.

Veilederkorpset hadde et ønske om å synliggjøre ulike morsmål i barnehagen og gi anerkjennelse for fortellinger fra ulike steder i verden. Når barnehagen bruker flerspråklige fortellinger, vil noen barn få bekreftelse gjennom noe de gjenkjenner, mens andre blir kjent med nye fortellinger og får mulighet til å utvide sitt eget perspektiv.
Johannes. Hvordan arbeide med. FilmenFilm
Klikk på bildet for å komme til filmen fra Johannes læringssenter om å bruke flerspråklige fortellinger.

Idéhefte
Last ned idéheftet fra Johannes læringssenter med tips og ideer til å ta i bruk flerspråklige fortellinger her..
Tema morsmål. Flerspråklige fortellingerFlerspråklige fortellinger
Klikk på bildet for å komme til Tema Morsmål: Flerspråklige fortellinger.

Tospråklige barnebøker på norsk og andre språk

Den lille røde høna
NAFO har laget en liste over tospråklige bøker og bøker på norsk som finnes på andre språk.

Se oversikten over barnebøker på flere språk her.

Sanger, bøker og fortellinger på flere språk. Tema Morsmål

Tema mmVoksen_og_gutt_p_sykkel Tema Morsmål er en nettside med ressurser for barnehage og skole på 15 språk. På den enkelte språkside finner du en barnehagemeny. Den er delt inn i disse kategoriene: Sanger og musikk, Rim og regler, Bøker og fortellinger, Bibliotek.

Menyen er tospråklig. Ved å klikke på menypunktene som står på de ulike morsmålene, kommer norsk tekst fram.

Les mer om Tema morsmål her.

I hovedmenyen finner du sanger og fortellinger på andre språk enn på de 15 språksidene. Gå til sangene og fortellingene her.

Det finnes en egen ressurs med flerspråklige fortellinger, både som lydfiler, bildebøker og filmer.

Gå til flerspråklige fortellinger her.

Film: Samarbeid mellom barnehage og bibliotek. Belset barnehage

Capture
Flerspråklige bøker gir anledning til at personalet kan formidle historier og fortellinger på ulike språk i barnehagen. Litteratur på barnas morsmål vil bidra til at barna gis mulighet til å utvikle morsmålet sitt, og samtidig få bekreftelse på egen språklige identitet. Bøker på barnas morsmål i barnehagen kan også være berikende for foreldrene slik at du kan bli inspirert til å lese for barna hjemme. Her kan du se en film fra Belset barnehage i Bærum kommune, der barnehagen samarbeider med biblioteket om utlån av bøker, og der foreldrene har mulighet til å låne med seg bøker på egne morsmål hjem.

Se filmen «Samarbeid mellom barnehage og bibliotek».

Habeen wanaagsan Guuleed. Eit leseprosjekt i Ytre Tasta barnehage

HabeenWanaagsanGuuleedOverskrifta er somali og betyr God natt, Albert Åberg. Denne boka av Gunilla Bergström er ei av bøkene som Ytre Tasta barnehage, ein ressursbarnehage for fleirspråklege, har lese denne hausten i eit leseprosjekt i samarbeid med Lesesenteret.
Leseprosjektet har hatt som mål å involvere heimen i større grad i lesinga. Den same boka, men i forskjellige språklege utgåver, har blitt lese både heime og i barnehagen.

Les om prosjektet på Lesesenterets barnehageside.

Film: Lesevenner. Åsen skole og Solheim barnehage

LesevennerFire ganger i året er elever fra 4. trinn ved Åsen skole på besøk i Solheim barnehage og leser for barnehagebarna på ulike morsmål. Tiltaket har blant annet som mål å lette overgangen mellom barnehage og skole og å ivareta og styrke det flerkulturelle perspektivet i barnehagen og skolen. Tiltaket bidrar til å styrke skolebarnas leseferdigheter og evne til muntlig fortelling og styrker både barnehagebarnas og skoleelevenes interesse for å lese.

Se filmen «Lesevenner».

Eventyrposer på ulike språk

eventyrpose sluDet flerspråklige bibliotek låner ut eventyrposer på ulike språk. I posene finnes tospråklige bøker og konkreter som kan brukes i formidlingen av historiene og lydbøker på CD på ulike språk.

Les mer om «Eventyrposer».

Repetert lesing. Om arbeidet med boka, Mopp og Mikko elskar dyr

mopp-og-mikko-elskar-dyrPå nettsidene til Lesesenteret kan du lese om hvordan Ølensjøen FUS barnehage har jobbet systematisk og på varierte måter med boka «Mopp og Mikko elskar dyr». Opplegget ivaretar særlig at barn som er i ferd med å tilegne seg norsk får mulighet til å høre og benytte ord og uttrykk fra boka på mange måter og i flere sammenhenger. Barnehagen sier blant annet dette om arbeidet med boka:

Me har lese boka mange gonger. Den repeterte lesinga har gjort det mogleg å arbeide med boka på ulike måtar, og med ulike metodar. Me har blant anna:

  • brukt konkretar. Tidleg fann me fram ein traktor med hengar, og dei leikedyra som er med i boka, og brukte dette i leseaktivitetane.
  • dramatisert innhaldet. Barna kledde seg ut som fleire av dyra, og me har leika innhaldet saman med dei.
  • sunge ulike dyresongar, med og utan rørsler.
  • teikna og malt dyra som Mopp og Mikko jaktar på, og hengt bilda på veggen.
  • fokusert på dyra, eit om gongen, i eigne samlingar, for å utvikle og utvide forståinga av omgrepa ytterlegare.
  • laga Mopp og Mikko-dokker, som heile vegen har vore flittig brukt i leseaktivitetane, og som samtalepartnarar for barna.

Les mer om hvordan barnehagen arbeidet med boka på Lesesenterets hjemmeside.

Arbeid med ord og begreper

Lage ordbok til bruk i barnehagen. Kleppe friluftsbarnehage

Klepp. Lag en ordbokKleppe friluftsbarnehage har laget ordbøker på norsk og de morsmålene som barna i barnehagen snakker. Ordbøkene bidrar til å støtte opp om og anerkjenne barnas morsmål og er en hjelp til å kunne kommunisere med barn og foreldre som snakker lite norsk. Se barnehagens oppskrift på å lage ordbok på nettstedet Min Stemme.

Film: Bruk av konkreter. Barnely barnehage

Barnely 3Barnely barnehage, Harstad kommune, har laget en film om å benytte konkreter i samtaler med barn som er underveis i å lære seg norsk. Barnehagepersonalet fikk selv føle på kroppen hvordan det oppleves å ikke forstå det som blir sagt, og hvor forvirrende det er når det forventes at de skal svare på spørsmål de ikke har mulighet til å forstå. Personalet fikk også erfare hvordan dette ble langt lettere når pedagogen viser konkreter som støtter samtalen.

Se filmen «Concreto/konkreter- Barnely barnehage».

Film: Flerspråklig arbeid gjennom rollelek. Lundedalen barnehage

Skal vi leke butikk 3I denne filmen får vi se hvordan barnehagen benytter rollelek som innfallsvinkel til å styrke barnas morsmål. Barnehagen har lagt opp til lek i butikk og tar utgangspunkt i barnas egne erfaringer i leken. Foreldrene kjenner godt til opplegget, de har vært med å lage plakater til butikken og bidrar også med varer og utstyr barna tar med seg hjemmefra.

Se filmen «flerspråklig arbeid: skal vi leke butikk?».

Systematisk språkarbeid med nøkkelord. Vestsiden og Kirketjernet barnehage

Barnehagen ønsker at systematisk arbeid med ord og begreper som er sentrale i de ulike temaene barnehagen jobber med, skal tas i bruk og inngå som en del av det daglige samværet. De vil at hele barnehagens innhold skal være med å støtte opp om barns språkutvikling og framhever at det meste og viktigste av språkstimuleringsarbeidet i barnehagen skjer gjennom hverdagsaktiviteter.

Les mer om systematisk språkarbeid med nøkkelord.

Å gi ordene innhold. Bikuben barnehage

Bikuben bhg to barn leserBikuben barnehage i Sunndal kommune har skrevet en artikkel i Barnehagefolk (Barnehageforum 2013/3 med tittelen, «Au, jeg slo meg i hodet!» Artikkelen handler om hvordan barnehagen kan gi innhold og mening til ordene vi omgir oss med. Bikuben barnehage gjør dette gjennom visualisering og strukturert arbeid med å styrke barnas begrepsapparat. Les artikkelen «Au. Jeg slo meg i hodet!».

Skoggruppemetoden. Olsgård barnehage

Olsgård. Ved bekken.Olsgård barnehage i Tromsø arbeider systematisk med språk og lekerelasjoner knyttet til natur og naturopplevelser. Barnehagen har sett at barn som er i startfasen med å lære seg norsk, kan gi uttrykk for frustrasjon over ikke å få bli med i lek og ikke kunne gjøre seg forstått. Barnehagen ønsket å gjørenoe med dette og valgte å bryte opp de vanlige samværsmønstrene fra barnehagehverdagen ved å ta i bruk uterommet som et sted for barnas lek og læring. Kanskje de voksne også ville kunne se barna på nye måter her? Skoggruppemetoden og lekegrupper er utgangspunkt for dette arbeidet. Les artikkel i tidsskriftet Naturfag 1/12.

Arbeid med ord og begreper. Kjølstad barnehage


I Kjølstad barnehage i Fredrikstad har de jobbet med nettressursen sanger og musikk på arabisk på morsmal.no.
Les om barnehagens arbeid med farger og frukt på arabisk.

Tospråklig assistanse

Film: Kompetanseheving for tospråklige assistenter – KOMPASS

KOMPASS 5I denne filmen får vi se hvordan studenter og lærere reflekterer over hvordan barnehagen kan ta i bruk de ressursene flerspråklige medarbeidere i barnehagen representerer. Videre følger vi en student fra undervisningen på høgskolen til arbeidet i barnehagen. Studentene gis en oppgave som skal gjennomføres i egen barnehage om «foreldresamarbeid i et flerkulturelt perspektiv». Vi får se hvordan veiledningsgruppa reflekterer sammen med veilederen i barnehagen, og hvordan studenten løser oppgaven gjennom å involvere en tospråklig far i et opplegg med barna. Faren inviteres til samlingsstund og synger og danser med barna på sitt eget morsmål.

Se filmen «kompetanseheving tospråklige assistenter».

Eventyr på to språk, Kyrkjevegen barnehage

GåsefablerHer kan du se et eksempel på hvordan pedagogisk leder og tospråklig assistent gjennomfører en tospråklig lesestund. Alle barna får mulighet til å høre eventyr på to språk; de som har persisk som morsmål får bli kjent med eventyret på et språk de kjenner godt, og de får oppleve at det gis rom for deres morsmål når en fortelling skal leses. De andre barna får høre og bli kjent med lyder og skrift på et annet språk. De to voksnes formidling inspirerer til samtale og undring over språk og skrift. Det språklige mangfoldet som finnes blant barn og voksne i barnehagen blir en berikelse for den enkelte og for fellesskapet.

Les om «En eventyrstund i kyrkjevegen barnehage».

Tospråklige assistenter – rolle og arbeidsområder i barnehagen

LEKNAFO1 vannrett v2Når barnehagen eller barnehageeier velger å ansette tospråklige assistenter, vil dette være en god hjelp og støtte for det enkelte tospråklige barnet og til berikelse for barnehagen som helhet. Den tospråklige assistenten vil kunne ha mange funksjoner i en barnehage. I NAFOs ressurshefte «Flerspråklig arbeid i barnehagen» belyses noen av disse.

Hefte: Hør på maken. Tospråklig assistanse i barnehagen

KOMPASS barn og voksen i lek 3«Hør på maken» er et hefte om tilrettelegging for tospråklig assistanse i barnehagen. Forfatter Astrid Mjelve skriver bl.a. i forordet: «Et kulturelt mangfold medfører nye utfordringer, bl. a. blir organisering og tilrettelegging av tospråklig assistanse en viktig oppgave for det pedagogiske personalet. Hvordan kan dette best gjøres? Hva med barnehager som har tilgang på tospråklig assistent bare noen få timer pr. uke? Og hva med barnehager som har mange forskjellige          språkgrupper representert?»

Last ned heftet «Hør på maken. Tospråklig assistanse i barnehagen».

Artikkel: Marginalisert eller synliggjort

Forfatterne av denne artikkelen har analysert intervjuer og spørreskjema fra to undersøkelser. Funnene viser at barnehagene i materialet i ulik grad og på ulik måte bruker flerspråklige ansattes kompetanse. Fokus på flerspråklighet fra ledelsens side ser ut til å ha betydning for hvordan assistentene oppfatter sin egen rolle i flerspråklig arbeid.

Les artikkelen «Marginalisert eller synliggjort» på nettsida Idunn.

Språklæring og relasjon til pedagogen
Heilskapleg læring i barnehage3
lesestund
Barn på bibliotek

Barn og litteratur
pappa som leser

undring
Butikklek

Høstløv og barn
Sandkasselek

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord