Organisering i kommunen

Her finner du tips og ideer til hvordan kommunen kan organisere arbeid med flerspråklig og flerkulturelt arbeid i barnehagen, både når det gjelder andrespråkslæring og tospråklig assistanse. Du finner også eksempler på hvordan kommuner arbeider med kompetanseutvikling innen flerspråklig og flerkulturelt arbeid.

Overgang barnehage – skole

Film: Overgang fra barnehage til skole. Hagaløkka skole

HagaløkkaBilde 4 skoleklubbI filmen ser du intervju med undervisningsinspektør Heidi Holter om hvordan Hagaløkka skole samarbeider med barnehagen om overgang fra barnehage til skole. Hagaløkka skole ønsker å lage gode overganger for alle barn og har satt i gang flere tiltak i dette arbeidet.

Overgangslærer
Det er ansatt en overgangslærer som jobber både i barnehagen og på skolen, to dager på hvert sted. Barna blir godt kjent med læreren før skolestart, og læreren kjenner til hvordan barna har vært involvert i lek og aktiviteter i barnehagen.

Språkverksted
Skolen har sammen med barnehagen funnet fram til noen sentrale ord og begreper som benyttes mye i forbindelse med opplæringen i 1. klasse. Skolestarterne blir kjent med dette vokabularet på ulike måter i barnehagen og får mulighet til bedre å forstå sammenhenger i skolefagene.

Skoleklubb
Hagaløkka skole inviterer alle skolestartere med foreldre til klubb en kveld i måneden det siste halvåret før oppstart. Klubben er ment som en møteplass der foreldre og elever kan bli kjent med skoleaktige aktiviteter. SFO er en viktig og naturlig del av skoleklubben. SFO er gjerne barnas første møte med skolen. Noen av aktivitetene er lagt opp for barn og foreldre sammen, og noen av aktivitetene er for foreldre og barn hver for seg. Blant annet får foreldre veiledning om hvordan de kan hjelpe barna med skolearbeidet hjemme.

Les en artikkel i Utdanningsnytt om skoleklubben her.

Se filmen her.

Kurspakke: Språkløyper – overgang fra barnehage til skole

I forbindelse med prosjektet Språkløyper er det laget en kompetansehevingspakke om overgang mellom barnehage og skole. Kompetansehevingspakken er delt i syv økter og del nummer seks handler om flerspråklige barn. Økten gir innsikt i andrespråksinnlæring, språkaktiviteter og kartlegging knyttet til minoritetsspråklige barns språkutvikling.
Gå til kurspakken Overgang fra barnehage til skole (uis.no).

Prosjekt: Språkløftet – Overgang fra barnehage til første klasse i skolen

Sammen om språkFor å få til en god sammenheng mellom barnehage og skole er det nødvendig at personalet samarbeider om overgangen. De første årene i skolen kan være avgjørende for trivsel og lærelyst i mange år framover. Derfor er det viktig at barn får en positiv opplevelse av å begynne på skolen.

Språkløftet
Ni kommuner deltok i NAFO-prosjektet Språkløftet fra 2007 til 2011. Et av målene i prosjektet dreide seg om god sammenheng mellom barnehage og skole.

Rapporten, Sammen om språk
Det ble laget en samlerapport fra prosjektene «Sammen om språk» der et av kapitlene handler om overgang mellom barnehage og skole. I rapporten refereres til at samarbeid mellom personalet i barnehage og skole bidrar til å sikre en sammenheng i opplæringsløpet. Her finner du eksempler på samarbeidsmøter der personalet utveksler erfaringer, samtaler om metoder og innhold. Videre er det en beskrivelse av hospiteringsordning knyttet til overgangen. Det er skrevet om planer og rutiner ved overgangen, om eksempler på overgangssamtaler med foreldre og foreldremøter med flerspråklige foreldre. I rapporten gis det også eksempler på overføringsmateriell som følger barnet fra barnehage og over til skole. Det er i tillegg flere gode eksempler på hva som gjøres for at skolestarterne blir kjent med skolen i løpet av det siste året de går i barnehagen.

Last ned rapporten «Sammen om språk».

Tospråklig assistanse

Porsgrunn kommune: Base for tospråklige assistenter og lærere

porsgrunn-logo
Tospråklig avdeling ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter koordinerer arbeidet med tospråklig assistanse i private og kommunale barnehager og tospråklig opplæring i skolene i kommunen.

Les mer om organiseringen her.

Hefte: Hør på maken.Tospråklig assistanse i barnehagen

KOMPASS barn og voksen i lek 3«Hør på maken» er et hefte om tilrettelegging for tospråklig assistanse i barnehagen. Forfatter Astrid Mjelve skriver bl.a. i forordet: «Et kulturelt mangfold medfører nye utfordringer, bl. a. blir organisering og tilrettelegging av tospråklig assistanse en viktig oppgave for det pedagogiske personalet. Hvordan kan dette best gjøres? Hva med barnehager som har tilgang på tospråklig assistent bare noen få timer pr. uke? Og hva med barnehager som har mange forskjellige språkgrupper representert?»

Last ned heftet «Hør på maken. Tospråklig assistanse i barnehagen».

Prosjekt: Tospråklig assistanse i barnehagen

Bhg Tospråklig arbSkal vi leke butikkNAFO hadde i perioden 2011 – 2012 ansvaret for å gjennomføre et pilotprosjekt om tospråklig assistanse i barnehagen, etter tildelingsmidler fra Kunnskapsdepartementet (KD). Prosjektet var et ledd i å følge opp NOU:7 2010 Mangfold og mestring, der det foreslås flere tiltak for å styrke språkutviklingen, herunder morsmålet, til flerspråklige barn i barnehagen. Ett av forslagene i utredningen er å øke tilskuddet til barnehager som benytter midler fra den statlige tilskuddsordningen til tospråklig assistanse i barnehagen.

Mål for prosjektet:

Å vise hvordan tospråklig assistanse kan bidra til å styrke flerspråklige barns norskspråklige ferdigheter i barnehagen, og styrke barnehagens språkmiljø.

Prosjektet har omfattet fem barnehager i Østlandsområdet: Åkeberg barnehage i Oslo (bydel Gamle Oslo), Fjeldlund barnehage i Oslo (bydel Søndre Nordstrand), Prestenga barnehage i Askim kommune, Vestsiden og Kirketjernet barnehage i Porsgrunn kommune og Lundedalen barnehage i Skien kommune.

Se filmen Flerspråklig arbeid i rollelek som ble laget i forbindelse med prosjektet.

Her kan du lese NAFOs prosjektrapport, Tospråklig assistanse i barnehagen 2011-2012.
Prosjektet ble dokumentert av Høgskolen i Oslo og Akershus. Les rapporten, Hvilken betydning har tospråklig assistanse for barns flerspråklige utvikling?

Artikkel: Marginalisert eller synliggjort?

Forfatterne av denne artikkelen har analysert intervjuer og spørreskjema fra to
undersøkelser. Funnene viser at barnehagene i materialet i ulik grad og på ulik måte bruker flerspråklige ansattes kompetanse. Fokus på flerspråklighet fra ledelsens side ser ut til å ha betydning for hvordan assistentene oppfatter sin egen rolle i flerspråklig arbeid.

Les artikkelen «Marginalisert eller synliggjort» fra nettsida idunn..

Kompetanseutvikling

Bærum kommune: Nyhetsbrev til barnehagene

Språksenteret i Bærum kommune har sammen med Belset barnehage etablert en rutine med å lage et nyhetsbrev til alle barnehagene i kommunen. Belset barnehage har samarbeidet med NAFO i mange år. Nyhetsbrevet gir aktuell informasjon og nyttig kunnskap om flerspråklighet og flerspråklig arbeid i barnehagen. Både kommunens og barnehagenes arbeid på dette feltet vil få fokus i brevene. Nyhetsbrevet sendes ut to ganger i året.
Les Nyhetsbrev juni 2016.
Les mer på nettsidene til Språksenteret i Bærum

Bergen kommune: Veileder- språkmiljø og språkstimulering for ett- og flerspråklige barn i barnehagen

Bergen veilederBergen kommune startet i 2008 et prosjekt kalt «Bergen språkstimuleringsprogram». Formålet med prosjektet var å bidra til både økt kompetanse og bevissthet på det migrasjonspedagogiske fagfeltet. Målet var å utarbeide gode metoder for språkstimulering. Prosjektet «Bergen språkstimuleringsprogram» var en del av kommunens arbeid med å skreddersy lokale tiltak med utgangspunktet i nasjonale føringer for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Resultatet av dette arbeidet er en veileder.

Formålet med veilederen er å sette søkelys på og styrke systematisk og målrettet arbeid med språkmiljø og språkstimulering i barnehagen ved å:
• si noe om viktigheten av å arbeide systematisk med språk i barnehagen
• bidra til kunnskap om barns språk- og flerspråklige utvikling
• sette søkelys på andrespråkperspektivet.

Last ned veilederen «Bergen språkstimuleringsprogram».

Trondheim kommune: Flerkulturell praksis og språkstimulering

Prosjekt: Flerkulturell praksis og språkstimulering i trondheimsbarnehagene 2011-2014. Du finner mer informasjon om prosjektet på nettsidene til Trondheim kommune under fanen, Flerkulturell praksis og språkstimulering. Der finner du også annen informasjon som kan være nyttig i det daglige arbeidet med flerspråklighet i barnehagen. Les mer om flerkulturell praksis og språkstimulering.

Røyken kommune. Ressurshefte for flerkulturelt og flerspråklig arbeid i barnehagene.

Røyken kommune har i 2013-2014 deltatt NAFOs kompetansetiltak for barnehagemyndigheter, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Tiltaket har vært et samarbeid mellom NAFO, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Østfold. Formålet har vært å styrke kompetansen om flerspråklig- og flerkulturelt arbeid i barnehagen hos kommunen som barnehagemyndighet.
Som en del av tiltaket har Røyken kommune gjennomført et endringsarbeid. Målet var å utarbeide en kompetanseplan for flerspråklighet og flerkulturelt arbeid for barnehagene. På bakgrunn av kartlegging av kompetansebehov i barnehagene, er det iverksatt kompetansetiltak for å styrke barnehagepersonalets arbeid med flerspråklige barn. Dette ressursheftet er et av tiltakene.

Last ned heftet «Flerspråklige barn i barnehagen».

Sola kommune: Organisering av flerkulturelt felt i barnehagene

Sola kommune har etablert et nettsted om flerkultur i barnehagen med ulike ressurser i arbeidet med flerspråklighet og flerkultur.

Se nettstedet her.

Kommunen har laget en beskrivelse av hvordan flerkulturelt arbeid er knyttet til kommunens Kvalitetsplan 2014 – 2018 og hvordan det jobbes med en kompetanseheving for de ansatte. Blant annet er det etablert en videreutdanning med 30 stp i samarbeid med en høgskole.

Les mer om «Flerkulturelt arbeid i solabarnehagene».

Lenvik kommune har utarbeidet en plan for flerspråklig arbeid for barnehagene i kommunen. Planen skal være til hjelp for barnehagens arbeid med å legge til rette for tiltak for flerspråklige barn og tiltak for det flerkulturelle fellesskapet.

Se planen her.

Vadsø kommune: Introduksjonsprogram for førskolebarn

Barnehagene i Vadsø kommune har, gjennom et prosjektarbeid, utviklet et introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn. Alle kommunale og private barnehager har deltatt i prosjektet og alle har forpliktet seg til å arbeide med utgangspunkt i de føringer som dette programmet gir. Introduksjonsprogrammet ble vedtatt i bystyret for Vadsø i 2010.

Last ned introduksjonsprogrammet her.

Harstad kommune: Plan og ressurshefte

Harstad kommune har utarbeidet en plan og ressurshefte om Pedagogisk arbeid med barn og familier fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagen.

Formålet med denne planen er å sørge for at alle flerspråklige barn og foresatte i Harstad kommune skal få et godt og likeverdig barnehagetilbud tilpasset deres forutsetninger, uavhengig av hvilken barnehage de går i. Planen skal gi personale kunnskap om og retningslinjer for arbeid med flerspråklige barn og foresatte i tråd med barnehageloven.

Last ned ressursheftet: Pedagogisk arbeid med barn og foresatte fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagen. Plan og ressurhefte. Pdf (002)