Systematisk språkarbeid med nøkkelord

Kirketjernet og Vestsida barnehage i Porsgrunn har som mål å arbeide systematisk med å legge til rette for et godt språkmiljø i barnehagen og har valgt å legge opp til en fast struktur rundt arbeid med nøkkelord i forbindelse med temaarbeid.
 

Sentrale ord i temaarbeid
Barnehagen ønsker at systematisk arbeid med ord og begreper som er sentrale i de ulike temaene barnehagen jobber med, skal tas i bruk og inngå som en del av det daglige samværet. De vil at hele barnehagens innhold skal være med å støtte opp om barns språkutvikling og framhever at det meste og viktigste av språkstimuleringsarbeidet i barnehagen skjer gjennom hverdagsaktiviteter. Barnehagen understreker betydningen av at hele personalet er bevisst dette.
 

20140227_125417Ord på mange språk
I barnehagens språkarbeid tas det utgangspunkt i at barna i barnehagen representerer mange språk, og at det er en styrke å kunne beherske flere språk. De ser det som viktig å bidra til at barna opplever at det å kunne flere språk blir verdsatt, ved blant annet å fokusere på at ordene og begrepene som tas fram, kan sies og leses på alle språkene på avdelingen. Barnehagen framhever at dette bidrar til språklig bevissthet hos barn så vel som hos voksne.
 

Det er et mål at barna gjennom opplegget:
– tilegner seg nye ord
– tilegner seg betydningen av begrepene
– lærer nye ord og får begrepsforståelse ved å erfare og oppleve sammen med andre i ulike situasjoner i hverdagen.
– husker ord og tar dem i bruk
– bruker nye ord i meningsfulle sammenhenger
– undrer seg over og sammenlikner hva ting heter på ulike språk
 

Tiltak i arbeidet
20140227_125504Personalet arbeider med nøkkelordene gjennom å
– samarbeide om å velger ut nøkkelordene, 5 – 10 ord pr eventyr, ut fra alder og forutsetninger
– definere hvordan arbeidet med nøkkelordene henger sammen med fagområdene
– samarbeide med foreldrene for å få nøkkelordene på flere språk, både skriftspråk og uttale
– samarbeide med tospråklige assistenter om å benytte temaene og nøkkelordene på morsmålet
– visualisere nøkkelordene ved hjelp av bilder og filmsnutter på nettbrett, samt skriftbildet på ulike språk
– rekonstruere nøkkelord ved å bruke ordene i ulike sammenhenger
– gjenkalle ordene ved å benytte dem hyppig
– skrive ordene på plakat i garderoben med månedens nøkkelord
– samtale med barna om nøkkelordene i uformelle situasjoner
– benytte nøkkelord i lek, samling og i uformelle situasjoner.
– observere hvilke ord barna trenger i samtale med andre
– bygge på barns egne erfaringer, blant annet gjennom bruk av konkreter, bøker og hånddukker
– synge sanger der nøkkelord forekommer
– dra på «safari» for å oppdage og erfare ordene (hva er egentlig ei bru?)
– legge til rette for språk og språklig samhandling i det fysiske miljøet
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Vurdering av arbeidet
Personalet observerer om det skjer endringer i språklig samhandling ved å stille seg følgende spørsmål:
– benytter barna ordene spontant i lek? / i uformelle situasjoner?
– vises de i samhandling med andre barn og voksne?
– har barna fått bedre språkforståelse?
– bruker barna språkene sine mer?