Tall og forskning

2018

Språkstimulering gjennom samtale : En studie av språklig samhandling, ordforråd og teksttyper i samtaler mellom ansatte og flerspråklige barn. Torild Marie Olsen (UiA) viser at tilsette i barnehage forenklar språket når dei samtaler med fleirspråklege barn.

2017

Veiledningserfaringer Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak. Fafo. Rapporten presenterer funn fra en studie som evaluerer to utprøvninger av foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Programme) i møte med to særskilt definerte grupper av foreldre: foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak.

Når barn stenges ute i barnehagen. Prosjektet «Marginalization in children. Evaluating a multilevel and transactional developmental model» ledes av professor Lars Wichstrøm ved NTNU Samfunnsforskning. Målet med prosjektet har vært å finne prosessene bak, og hvilke konsekvenser tidlig marginalisering av barn har.

2016

Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn: Demografi, utdanning og inntekt. Rapport SSB 2016/23, Minja Tea Dzamarija (red.)
Med denne publikasjonen ønsker Statistisk sentralbyrå (SSB) å bidra til å øke kunnskapen om en del områder som har stor betydning for barn og ungdoms oppvekst og deltakelse i det norske samfunnet.

Barnehagespeilet inneholder aktuell statistikk og forskning om barnehager i Norge. Tall og analyser er hentet fra Utdanningsspeilet.

2015

Marginalisert eller synliggjort. Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. Elena Tkachenko, Katrine Giæver, Kari Bratland og Bushra Fatima Syed. Undersøkelser om hvordan barnehagene bruker flerspråklige ansattes kompetanse.

Lek på to språk. En studie av språkalternering og kodeveksling i tospråklig rollelek på nordsamisk og norsk i en samisk barnehage. Carola Babette Kleemann

Levekår for barn i asylsøkerfasen. Berit Berg og Kristian Rose Tronstad (red). Rapporten har sin bakgrunn i stortingsmeldingen Barn på flukt som kom i 2012. Rapporten, Levekår for barn i asylsøkerfasen, har fokus på å få fram barns egne stemmer.

Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn
En forskningsartikkel med utgangspunkt i en delstudie av forskningsprosjektet «Skoleklar». Studien ser på forskjeller mellom majoritets- og minoritetsspråklige førskolebarns selvregulering, vokabular og relasjon til pedagog. Artikkelen er hentet fra tidsskriftet Spesialpedagogikk 1/2015

Målretting av gratis kjernetid. Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen. FAFO-rapport 2015:39. Beret Bråten og Hanne Borgen.
Rapporten handler om erfaringene med gratis kjernetid – ut fra formålene med tiltaket: Gratis kjernetid skal bidra til å øke andelen barn med minoritetsspråklig bakgrunn som går i barnehage, slik at de skal stå godt rustet til skolestart – både språklig og sosialt. Men gratis kjernetid skal også bidra til bedre integrering av foreldre og til at kunnskapen om språk og flerkulturell pedagogikk øker i barnehagene.

Spørsmål til Barnehage-Norge 2015. Trøndelag Forskning og Utvikling. Trøndelag R & D Institute. TFoU-rapport 2015:19.
I denne spørreundersøkelsen er det spurt spørsmål på ti ulike tematiske områder; informasjon om barnehagefeltet, barnehagens arbeidsmåter, språk, trivsel i barnehagen, tid til samarbeid, vurdering av Fylkesmannens arbeid, kommunenes tilsyn, lokalt arbeid med rammeplan, barnevern, beredskapsarbeid i barnehagen. Målgruppene for undersøkelsen er barnehagestyrere, barnehageeiere og barnehagemyndigheten i kommunene. Undersøkelsen belyser blant annet spørsmål i forbindelse med barn og ansatte med annen språklig bakgrunn enn norsk.

2014

Sluttrapport- Gratis kjernetid i barnehagen
En rapport om evaluering av forsøket med gratis kjernetid i barnehage. Rapporten er utarbeidet av Fafo og Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014
En rapport fra Høgskolen i Oslo og Akershus som undersøker hva skandinavisk forskning og litteratur sier om språk og språkmiljø i barnehagen.

Fafo-rapport; Språklige rollemodeller i barnehagene: Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes
Rapport som undersøker hva ansatte i barnehagene mener om sin egen kompetanse om barns språk og hva de vil lære om.

Rapport om Åpen barnehage i Norge. Organisering, bruk og betydning
Rapporten bringer resultater fra en utredning/kartlegging av åpne barnehager i Norge. Den viser en oversikt over organisering, omfang og type tilbud som gis i åpne barnehager. I tillegg drøfter og besvarer rapporten forhold rundt personalets kompetanse, betydningen tilbudet har for ulike brukergrupper og om åpen barnehage er en rekrutteringsarena for ordinær barnehage.

Evaluering av tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder»
Rambøll Management har evaluert tilskuddsordningen som går til språkstimulering hos minoritetsspråklige barn i førskolealder.

Utdanningsspeilet 2014
Utdanningsspeilet presenterer tall og analyse av barnehager og grunnopplæringen i Norge. Kapittel 3 omhandler barnehagen og omtaler blant annet antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagen (3.1), ansattes kompetansebehov i dagens barnehage (3.3), og evaluering av gratis kjernetid i barnehagen (3.6).

«Alt er viktig for oss å lære» -evalueringsrapport fra prosjektet Norsk barnehagerelatert dagligtale for minortetsspråklige assistenter i barnehagene i Bydel Søndre Nordstrand
Rapporten evaluerer blant annet hvordan barnehagene i prosjektet fungerte som språklæringsarenaer, og hvordan prosjektet bidro til kompetanseutvikling i de involverte barnehagene (Kapittel 4).

Barnehagelæreres oppfatninger om lesing som språkstimulerende aktivitet for minoritetsspråklige barn i barnehagen
En masteroppgave fra Høgskolen i Hedmark som undersøker hvordan litteratur kan bidra til å utvikle minoritetsspråklige barns andrespråk i barnehagen.

2013

Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser. Gunhild Tomter Alstad
I denne kvalitativt orienterte kasusstudien utforskes kjennetegn ved tre norske barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser. Andrespråksdidaktiske praksiser forstås i tråd med sosiokulturelle teorier som situerte, observerbare andrespråksdidaktiske hendelser og barnehagelærernes refleksjoner i tilknytning til arbeidet med andrespråk i disse hendelsene.

Utdanningsspeilet 2013
Utdanningsspeilet presenterer tall og analyse av barnehager og grunnopplæringen i Norge. Kapittel 7.2 omtaler blant annet antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagen, mens 7.4 omtaler ansattes kompetansebehov i dagens barnehage.

2011

Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder: Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene.
Undersøkelsen kartlegger profesjonsutøveres arbeid med minoritetsspråklige barn og deres familier, og skildrer et bilde av en del kontekstuelle forhold for pedagogisk virksomhet. Det er blant annet innhentet kunnskap om hvilke språk som er representert, hvordan barnehagen arbeider med språk og kartlegging av språk, hvilket innhold som presenteres i strukturerte aktiviteter, personalets utdanning og språk, og foreldresamarbeid.
Kulturelt og språklig mangfold – og norskhet – i barnehager med norsk-russiske barn i Finnmark. Rapport nr. 3 i prosjektet «Barnehagen – et inkluderende fellesskap»
Rapporten omhandler kulturelt og språklig mangfold i barnehagen, konkretisert gjennom utsagn om hvordan noen barnehager i fylket arbeider med russisk-norske barns flerspråklige utvikling og formidling av russisk kultur.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord