Bedre utbytte av tospråklig fagopplæring

Kjølberg skole og Fredrikstad internasjonale skole har samarbeidet om prosjektet «Trekantsamarbeid». Hensikten var å organisere tospråklig fagopplæring slik at minoritetsspråklige elever skulle få et mer helhetlig opplæringstilbud.

Bakgrunn for prosjektet

Det var rektorene ved de to prosjektskolene som tok initiativ til prosjektet. De hadde begge erfart at de tospråklige lærerne hadde en arbeidssituasjon som førte til dårlige samarbeidsmuligheter. De tospråklige lærerne var engasjert i så mange klasser og ved så mange skoler, at det var vanskelig å finne tid til samarbeid. Manglende samarbeid bidro igjen til at ressurstildelingen til de minoritetsspråklige elevene ikke ble utnyttet optimalt.

Organisering
I prosjektet «Trekantsamarbeid» har det vært arbeidet spesielt med å utnytte ressursene til tospråklig opplæring, gjennom å tilrettelegge for perioder med økt timeressurs med tospråklige lærere og tett samarbeid mellom tospråklige lærere og øvrige lærere om innhold og gjennomføring av opplæringen. Noen av målsettingene med prosjektet har vært:

  • Bedre utnyttelse av timene med tospråklige lærere
  • Økt grad av deltakelse fra de tospråklige lærerne i planlegging og gjennomføring av opplæringen
  • Større likeverdighet mellom tospråklige lærere og klassenes øvrige lærere
  • Tospråklige lærere som gode rollemodeller for minoritetsspråklige elever
  • Gjennom synlighet i klassene og likeverdig status med øvrige lærere, gi alle elever en forståelse av ulike språklige og kulturelle ressurser både hos lærere og elever

Evaluering
Prosjektet ble gjennomført i perioden 2013 – 2014, og er evaluert av Høgskolen i Østfold. Prosjektet kan vise til høy måloppnåelse, og har bidratt til at elever og lærere kjenner hverandre bedre, samarbeider bedre, har større innsikt og forståelse av ulike behov for tilrettelegging og ulike ressurser og kunnskaper.

Les hele evalueringen her