Betydningen av en god lærer-elev-relasjon

En ny gjennomgang av forskning viser at et godt forhold til læreren i videregående skole kan beskytte mot frafall og påvirke elevenes fremtidige psykiske helse.

Forholdet til læreren har stor betydning

Tidligere forskning har vist at en god relasjon mellom lærer og elev er avgjørende for elevers motivasjon og læring uansett alder. En ny gjennomgang av forskning på feltet viser nå at et godt forhold til læreren i videregående skole også kan beskytte mot frafall og påvirke elevenes fremtidige psykiske helse. I litteraturgjennomgangen publisert i Scandinavian Psychologist melder forskerne Ottar Ness, Vibeke Krane og Bengt Karlsson fra Høgskolen i Sørøst-Norge om to hovedfunn:

  • Når lærer–elev-relasjonen er god, er det lavere risiko for at eleven dropper ut av skolen.
  • Når elever forteller at de har et positivt forhold til læreren, melder de også om bedre selvfølelse og færre depressive symptomer.

Spesielt viktig for elever som har det vanskelig

Forskerne finner videre at de som har mest å tjene på en sterk lærer–elev-relasjon, er de som allerede er i faresonen for å falle ut av skolen, eller som er emosjonelt sårbare. I slike tilfeller kan en negativ relasjon mellom lærer og elev øke risikoen for utvikling av psykiske problemer.

Vibeke Krane sier til Psykologisk.no at det «er viktig at lærere i videregående skole er oppmerksomme på rollen de har, og da særlig overfor de som har det vanskelig. I tillegg må skoleledelse og de rette myndigheter skape rammevilkår som gjør det mulig for lærerne å utvikle positive relasjoner til elevene sine».

Nyankomne ungdommer

Ungdom generelt er i en sårbar periode i livet. Nyankomne elever som av ulike grunner har forlatt hjemlandet, kan oppleve en usikkerhet og utrygghet i møte med et nytt land, språk og nye mennesker. For elever som er på flukt og kanskje har mistet sine nærmeste, vil læreren ha en helt avgjørende rolle for deres opplevelse av normalitet og trygghet i hverdagen. Læreren er ofte en av de få som møter eleven til daglig og representerer stabilitet og forutsigbarhet i elevens liv.

Les mer:

En god relasjon mellom lærer og elev kan få uante følger

«Teacher–student relationship, student mental health, and dropout from upper secondary school: A literature review» i Scandinavian Psychologist

Årsaker til frafall i videregående

Lærer–elev-relasjonen – betydning for elevenes motivasjon og læring