Engelsk som tredjespråk

I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?

– I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?

Nasjonal undersøkelse

Anne Dahl og Anna Krulatz (2016) har undersøkt norske engelsklæreres kompetanse i å undervise engelsk som fremmedspråk for barn med andre morsmål enn norsk. I en nasjonal spørreundersøkelse der 176 engelsklærere deltok, ble følgende problemstillinger undersøkt:

  • Hva slags utdanning og kunnskap innen flerspråklighet har engelsklærere i Norge?
  • I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?
  • Hvilken type kunnskap, ferdigheter og ressurser føler de behov for?

Mangler relevant utdanning

Svært få av engelsklærerne i undersøkelsen oppgir at de har relevant utdanning for å støtte flerspråklig utvikling. På spørsmål om i hvilken grad de føler seg forberedt til å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom svarer 33 % at de ikke føler seg forberedt, flertallet føler seg ganske forberedt. Til tross for at mange engelsklærere til en viss grad opplever at de er forberedt på å arbeide med elever med andre morsmål enn norsk, viser resultatene fra både spørreundersøkelsen og dybdeintervjuer at engelsklærerne ønsker mer kompetanse på dette området. Nesten alle deltakerne svarte at de ville eller kanskje ville være interessert i å motta mer utdanning i eller kurs i flerspråklighet og flerspråklige elevers behov i engelskklasserommet.

Hvilken type kunnskap og ressurser er det behov for?

På spørsmål om hvilken type kunnskap, ferdigheter og ressurser de føler behov for, skiller følgende momenter seg ut:

  • Kjennskap til undervisningsstrategier for det flerspråklige klasserommet (84,7%)
  • Tilgang til ressurser for tilpasset opplæring (83,5%)
  • Kjennskap til andrespråkslæringsteorier (69,9%)
  • Teoretisk kunnskap om ulike aspekter av flerspråklighet (68,1%)

Engelsklærere oppgir altså et behov for teoretisk og praktisk kompetanse i hvordan de skal undervise engelsk som fremmedspråk i et flerspråklig klasserom. I tillegg oppgir svært mange at de savner tilgang til tilpassede ressurser for å undervise elever med andre morsmål enn norsk og engelsk.

Les hele undersøkelsen her:

Dahl, Anne og Anna Krulatz, 2016, «Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?», Acta Didactica 1/2016