Film: Kartlegging av norskferdigheter

Lærer: Borghild Woie Ellingsen
Stinta skole, Arendal
Lengde: 8.74

 
I denne filmen ser vi hvordan norskferdighetene til minoritetsspråklige elever på en barneskole kartlegges ved hjelp av kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. Filmen viser klipp fra undervisning i særskilt norsk, elevsamtaler og lærerutsagn om hvordan kartleggingsverktøyet kan brukes.

Kartleggingsverktøyet har sin basis i læreplanen i grunnleggende norsk og bygger på kjente prinsipper for læring og undervisning av fremmedspråk. Med hjelp av kartleggingsverktøyet er det mulig å si om eleven har ferdigheter på nivå 1, 2 eller 3 i grunnleggende norsk.

Å kjenne elevens ferdighetsnivå er en forutsetning for å kunne tilpasse opplæringen slik at eleven har utbytte av undervisningen. Det er også nødvendig å kartlegge norskferdigheter for at eleven kan få vedtak om rett til særskilt norsk og for at skolen skal kunne organisere opplæringen i særskilt norsk på best mulig måte.

I filmen reflekterer læreren over hvordan kartleggingsverktøyet fokuserer på konkrete og praktiske ferdigheter som elevene bør mestre på ulike nivåer av opplæringen. Kartleggingsverktøyet består for en stor del av «Eleven-kan-utsagn», som kan inspirere planlegging av undervisningen, og deretter brukes til å evaluere om læringsmålene er nådd.

Læreren sier også at kartleggingsverktøyet kan være et godt utgangspunkt for lærersamarbeid. På teammøter med klasselærer, lærer i særskilt norsk og faglærere kan man med utgangspunkt i kartleggingsverktøyet diskutere elevens språkferdigheter i ulike fag og hvordan man kan tilrettelegge undervisningen.

Det er nyttig og viktig både for lærer, elev og foresatte å vite hvor eleven står og hvilke opplæringsbehov eleven har. Kartleggingsverktøyet i grunnleggende norsk kan fungere som hjelp for læreren når det gjelder den enkelte elevs progresjon og kan sikre sammenheng i opplæringen.


Spørsmål til diskusjon

  • Hvorfor er det viktig å vite hvilket språknivå eleven er på?
  • Hvordan kan kartleggingsverktøyet virke motiverende for elever?
  • Hvilke bruksområder kan kartleggingsverktøyet ha i forhold til lærere, elever og foresatte?
  • Hvordan kan kartleggingsverktøyet bidra til bedre samarbeid omkring språkopplæringen for minoritetsspråklige elever?


Ressurser

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord