Film: Kompetanseheving tospråklige assistenter

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2012
Sophies Hages Barnehage, Oslo
Lengde: 10 min

KOMPASS er et studium initiert av Kunnskapsdepartementet som et kompetansehevingstiltak rettet mot tospråklige assistenter eller assistenter med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagene. Studiet tilbys ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Dronning Mauds Minne Høgskole. KOMPASS kan gjennomføres enten som kurs eller som videreutdanning med 15 studiepoeng

Målet med studiet er at deltakerne skal øke sin bevissthet rundt egne ressurser og sin egen betydningsfulle rolle i barnehagen. På denne måten blir de sentrale i utviklingen av egen barnehage, og de bidrar til et bedre tilbud for alle barn og foreldre.

Kompassmodellen innebærer et nært samarbeid mellom høgskolen, kommunen og barnehagen der studentene er ansatt. Dette betyr blant annet at studentene skal ha en veileder i egen barnehage. Veilederen deltar i kurs på høgskolen knyttet til temaene for kursdeltakerne. Slik vil studiet ikke bare være kompetansegivende for den enkelte student, men også bidra til å løfte fram faglige refleksjoner i barnehagen.

Undervisningen består av samlinger, veiledning på arbeidsplassen og nettverkssamlinger i bydelen eller kommunen.

I filmen får vi se hvordan studenter og lærere reflekterer over hvordan barnehagen kan ta i bruk de ressursene flerspråklige medarbeidere i barnehagen representerer. Videre følger vi en student fra undervisningen på høgskolen til arbeidet i barnehagen. Studentene gis en oppgave som skal gjennomføres i egen barnehage om «foreldresamarbeid i et flerkulturelt perspektiv». Vi får se hvordan veiledningsgruppa reflekterer sammen med veilederen i barnehagen, og hvordan studenten løser oppgaven gjennom å involvere en tospråklig far i et opplegg med barna. Faren inviteres til samlingsstund og synger og danser med barna på sitt eget morsmål.

Spørsmål til diskusjon

  • Hvordan kan flerspråklig ansatte i barnehagen bidra til at alle språkene i barnehagen ses på som en ressurs for både barnehagen og for den enkelte?
  • Hvordan kan flerspråklig ansatte bidra til økt kunnskap og bevissthet i hele personalgruppa om mangfold i barnehagen?
  • Hvordan kan flerspråklig ansatte være en støtte og god samarbeidspart for flerspråklige foreldre?

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord