Flerspråklighet neglisjeres i skolen

Språkrådet og Multiling har gjennomført en landsdekkende undersøkelse blant elever og lærere i grunnskolen som viser at flerspråklighet neglisjeres, på tross av at det fremheves som en ressurs i styringsdokumenter. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan elever og lærere i den norske grunnskolen forholder seg til elevenes flerspråklige praksis og flerspråklige kompetanse i skolehverdagen.

Flerspråklige elever har en unik kompetanse
Undersøkelsen viser at to av tre lærere ikke har hatt undervisning der det å kunne flere språk har vært tema. Flertallet av lærerne har heller ikke planer om slik undervisning. Dette står i kontrast til det språklige mangfoldet blant elevene som dokumenteres i undersøkelsen. Her går det fram at en av tre elever har et flerspråklig hjemmemiljø. Resultatene viser at det også er mye bruk av andre språk enn norsk i friminuttene. Engelsk dominerer, men elevene rapporterer også språk som arabisk, fransk, kurdisk, somalisk, spansk, tysk og vietnamesisk. Elevers flerspråklighet kan være en kilde til kunnskap for alle elever i skole og barnehage, men det krever en bevissthet blant lærere.

Flerspråklighet som ressurs
NAFO fremmer språklig og kulturelt mangfold som en ressurs, og har forslag til hvordan man kan arbeide med språklig mangfold i barnehage og skole. Idéheftet «Språklig og kulturelt mangfold. En ressurs i opplæringen» gir mange idéer til hvordan mangfoldet kan brukes som en ressurs knyttet til konkrete kompetansemål i mange fag på alle trinn. På barnehagesidene til NAFO finner man mange tips til flerspråklig arbeid i barnehagen, sortert etter flerspråklige bøker og fortellinger, arbeid med ord og begreper og tospråklig assistanse. NAFOs læringsressurser for grunnskole og videregående har eksempler på språkutviklende arbeid i alle fag, mangfold og flerkulturelle perspektiver med mer.

NAFOs nettressurser

Lenke til rapporten «Rom for språk»