Innføringstilbud – grunnskole

Opplæringsloven §2-8 gir mulighet for å organisere særskilt språkopplæring i egne innføringstilbud. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder som gir oversikt over regelverket og ulike former for organisering av innføringstilbud.

Veilederen finner du her: Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever – veileder og eksempelsamling.

Kommunestørrelse, geografi, antall nyankomne elever, fordeling på skoler i kommunen og kompetanse er faktorer som virker inn på hvordan innføringstilbud organiseres. Nedenfor gis det eksempler på ulik organisering av innføringstilbud fra skoler og kommuner over hele landet.

Innføringsskole

I Stavanger er innføringsskolen 1.-7. en del av Johannes Læringssenter. De gir et fulltids grunnskoletilbud med hovedfokus på norskopplæring til alle barn i 1. – 7. klasse som ennå ikke kan mye norsk språk. Mer enn 200 barn får hvert år opplæring på Johannes, og de kommer fra omtrent 30 forskjellige land.
Les om Innføringsskolen

I Kristiansand er tilbudet for nyankomne elever fra 1.- 10.klasse sentralisert ved en egen skole i kommunen. På Mottaksskolen får elevene den første intensive opplæringen i noen uker før de plasseres i grupper etter alder. Skolen har en egen gruppe for førstetrinnselevene og en egen alfagruppe for elever som lærer å lese og skrive.
Les om Mottaksskolen

Innføringsklasse – barnetrinn

I Kristiansund har Allanengen skole innføringsklasse for alle nyankomne elever fra 1. -7. trinn. Innføringsklassen er delt i tre grupper, en for førstetrinnslever, en gruppe med elever fra 2.-4. trinn og en for 5.-7. trinn. For 1. trinnselevene er tilbudet et delvis integrert tilbud. Det vil si at elevene går tre timer hver dag i innføringsklassen og to timer pr. dag i ordinær klasse.

I Asker har Hagaløkka skole har en egen velkomstgruppe for nyankomne elever. Velkomstgruppen har elever fra 4.-7. trinn, og er den eneste velkomstgruppen for mellomtrinnselever i kommunen.
Les en beskrivelse av velkomstgruppa på Hagaløkka skole
Se intervju med undervisningsinspektør Trond Arne Zweidorf

Innføringsklasse – ungdomstrinn

Haugjordet ungdomsskole gir et innføringstilbud for nyankomne elever på ungdomstrinnet i Ski kommune. Innføringsklassen tar i mot elever gjennom hele skoleåret og har plass til 12 elever. Tilbudet er nært knyttet til det ordinære tilbudet ved skolen.

I Sarpsborg har Hafslund ungdomsskole en innføringsklasse de kaller Verdensklassen. Skolen jobber med et inkluderende fellesskap, fadderordninger og gode overganger for å lykkes med opplæringen for nyankomne elever.

Delvis integrert tilbud

I en del kommuner organiseres innføringstilbudet som et delvis integrert tilbud, der eleven får noe av opplæringen i en egen gruppe og resten av tiden i ordinær klasse. En slik organisering krever at flere lærere har andrespråkskompetanse og kjennskap til flerkulturell pedagogikk, og den bidrar til å involvere og ansvarliggjøre flere lærere i opplæringen av nyankomne elever.

Bankgata ungdomsskole i Bodø tilbyr nyankomne elever halv dag i innføringsklasse og halv dag integrert i ordinære klasser. Dette gir alle lærere et ansvar for integrering av nyankomne elever, det gir nyankomne elever kontakt med norskspråklige elever samtidig som man ivaretar behovet for intensiv språkopplæring i egen gruppe.

Se film om organiseringen av innføringstilbud på Bankgata.

Halsen skole har innføringsklasse for alle nyankomne elever i Stjørdal kommune. Elevene er i innføringsklassen cirka 3/4 av undervisningstiden. Der undervises det i grunnleggende norsk, grunnleggende matematikk, enkel engelsk, samfunnsfag og naturfag. Resten av tiden går disse elevene i ordinær klasse der de får undervisning i praktisk-estetiske fag, samt engelsk for de som har nytte av det. Elever i innføringsklassen har derfor to klassetilhørigheter og to kontaktlærere.
Les mer om Halsen skole.

Filmer om innføringstilbud

Overgang_barnetrinnOvergang mottaksklasse til ordinær klasse, barnetrinn
Undervisningsinspektør Trond Zweidorff ved Hagaløkka skole i Asker snakker om hvordan innføringstilbudet for nyankomne elever i Asker er organisert.
Les mer og se intervjuet her.
 
 
 
Bankgata_overgangerOvergang fra innføringsklasse til ordinær klasse, ungdomstrinn
Filmen viser hvordan det delvis integrerte innføringstilbudet på Bankgata ungdomsskole i Bodø er organisert.
Les mer og se filmen her.
 
 
 
arbeid_i_mottakArbeid i mottak
Ila skole i Trondheim er både en ordinær barneskole og en mottaksskole for Trondheim kommune. Dette utnytter skolen i sin organisering ved at elevene som går i mottaksklassen, får anledning til å tilhøre skolen i to år. Det vil si at mottakseleven det andre skoleåret går i en vanlig klasse. Etter dette blir de elevene som ikke tilhører skolekretsen, overført til sin nærskole.
Les mer og se filmen her.
 
 
Undervisning i innføringstilbud_ungdomstrinn.2PNGFilmer fra klasserommet
NAFO har også laget filmer som viser eksempler på undervisning i innføringstilbud på ulike trinn. Filmene inneholder noen prinsipper for undervisning av nyankomne elever som vil være de samme uavhengig av hvordan undervisningen er organisert.
Les mer og se filmene her

Nettverk

Utdanningsetaten i Oslo kommune leder nettverk for lærere som underviser i mottaks- og alfabetiseringsklasser. Det kan av og til føles ensomt for den ene eller de få lærerne som arbeider med nyankomne elever ved en skole. Da er det verdifullt å kunne delta i nettverk og møte lærere som er opptatt av den samme elevgruppa. Les mer om innhold og organisering av nettverket i Oslo kommune.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord