Tall og forskning

På denne siden finner du lenker til statistikk, artikler og ulike forskningsrapporter som tar for seg opplæringssituasjonen til barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn og andre relevante emner.

2018

Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn? NOVA Rapport 1/18, A. Bakken & C. Hyggen.

2017

Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere – En kunnskapsoversikt
NIFU, Rapport 2017:30, S. Wollscheid, M. Flatø, H.N. Hjetland og I. Smette

Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen? Artikkel SSB, Alice Steinkellner

Veiledningserfaringer Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak. Fafo.
Rapporten presenterer funn fra en studie som evaluerer to utprøvninger av foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Programme) i møte med to særskilt definerte grupper av foreldre: foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak.

Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere. NIFU Arbeidsnotat 2017:3 Håkon Høst og Ingvild Reymert

Prosjektrapport Opplæring for nyankomne elever i ungdomsskole. Organisering, metodikk og tidlig identifisering av oppfølgingsbehov. Statped: Espen Egeberg og Helene Fulland

2016

Assimilering på norsk. Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn.
Fafo-rapport 2016:43, Jon Horgen Friberg

Kasusundersøkelse. Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever.
Rapporten er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet av Rambøll Management Consulting, sluttrapport 21. oktober 2016.

Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud.
Rapporten er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet av Rambøll Management Consulting, sluttrapport februar 2016.

Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn: Demografi, utdanning og inntekt
Rapport SSB 2016/23, Minja Tea Dzamarija (red.)

Jämlikhetsskapande integration – En handlingsplan i tio punkter, Arena idé, Stockholm 2016
Den svenske tankesmia Arena Ide har lagt fram 10 punkter som vil kunne bidra til en likestillende integreringspolitikk i Sverige. Ett av punktene gjelder grunnlaget for en likestillende skole, et annet å motvirke diskriminering.

2015

Grunnskoleopplæring til barn og unge asylsøkere som bor i asylmottak og omsorgssentre.
Rapport nr. 1516. Kari Bachmann, Bjørn G. Bergem og Arild Hervik. Møreforskning Molde A.S.

Rapport SSB 2015/26
Rapporten heter Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse og er produsert av Statistisk sentralbyrå.

2014

Utdanningsspeilet 2014
Utdanningsspeilet presenterer tall og analyse av barnehager og grunnopplæringen i Norge. Kapitel 1.5 omtaler særskilt språkopplæring og innføringstilbud.

Videregående opplæring og annen videregående utdanning, 2013
SSBs statistikker viser at det har vært en viss endring i søkeradferden de siste årene, og at antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i videregående opplæring øker.

Gjennomstrømning i videregående opplæring, 2008-2013
SSBs statistikker viser at andelen elever som oppnådde studie- eller yrkeskompetanse i videregående opplæring i løpet av fem år, økte med 2 prosentpoeng fra 2012 til 2013. Egne statistikker viser hvordan det gikk med innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Ulike perspektiver på skoleresultatene til barn og unge med innvandringsbakgrunn
En artikkel av Anders Bakken tar opp hvorfor minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt oppnår dårligere skoleresultater, samtidig som de er mer opptatt av sosial mobilitet enn andre elevgrupper. Se også filmen Skolens møte med minoritetsspråklige elever – tre perspektiver.

Hva kjennetegner gode skoler for minoritetsspråklige elever?
En helhetlig tilnærming er viktig for å legge til rette for minoritetsspråklige elever. I denne artikkelen gir Anders Bakken en oversikt over hva forskningen sier om skoler som lykkes i dette arbeidet.

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011
SSB gir et bilde av hvordan det har gått med deltakerne i programmet i perioden. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert rapporten.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 kommuner
En rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer demografi og levekår for innvandrerbefolkningen i 13 kommuner der halvparten av innvandrerne i Norge bor. Rapporten er utarbeidet på oppdrag Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Transnasjonal oppvekst
Rapporten «Transnasjonal oppvekst – Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn» er laget av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Rapporten gir kunnskap om hva som skjer med barn og unge med innvandrerbakgrunn som flytter til utlandet i lengre tid for så å komme tilbake.

Utfordringer for nyankomne elever
Det er en rekke utfordringer og svakheter i skoletilbudene til elever som kommer til Norge sent i skoleløpet og som har lite skolebakgrunn fra før. Det viser en rapport NTNU Samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra IMDi

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen
I denne rapporten foretar SSB en analyse med utgangspunkt i karakterdata og resultater fra nasjonale prøver i 2012.

International Migration 2012–2013. IMO Report for Norway
Noreg sin årlege rapport til OECD om migrasjon gjev ei fersk oversikt over utviklingstrekk i innvandrings- og integreringspolitikken. Rapporten gjev også tal for inn- og utvandring og for samansetjinga av innvandrarbefolkninga. Kapittel 11 omhandlar utdanning.

2013

Språket – første skritt mot integrering
I Samfunnsspeilet 5/2013 tar SSB også for seg opplæring av innvandrere i norsk og samfunnskunnskap.

Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark
I Samfunnsspeilet 5/2013 tar SSB for seg skandinavisk komparativ statistikk om integrering og utdanning.

Introduksjonsordningen i kommunene
I denne publikasjonen har SSB forsøkt å måle resultater av norske kommuners introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger på en ny måte ved at de tar høyde for arbeidsmarkedsforhold og flyktninggruppenes sammensetning.

Statistikk over innvandrere i grunnopplæringen 2013
Utdanningsdirektoratet har samlet statistikk som viser hvordan barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn er representert i grunnopplæringen. Notatet viser også hvordan denne elevgruppen klarer seg gjennom utdanningsløpet, målt ved læringsresultater, progresjon og gjennomføring.

Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever
Rambøll har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet undersøkt hvordan enkelte kommuner og fylkeskommuner har organisert opplæringen for elever som nettopp har kommet til Norge.

PISA 2012
Boka presenterer resultatene fra PISA 2012. Den er utarbeidet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Det kommer fram at betydningen av sosial bakgrunn har blitt mindre siden 2003, og at Norge har mindre forskjell mellom minoritetselever og majoritetselever enn i de andre nordiske landene.

Erfaringer med obligatorisk leksehjelp
Forskere på NOVA har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet undersøkt hvilke erfaringer foreldre, skoleledere og skoleeiere har med ordningen med obligatorisk leksehjelp på 1.-4. trinn. Det viser seg bl a at omfanget av leksehjelpdeltakelse er størst på skoler der mange barn har innvandringsbakgrunn.

Norskopplæring for voksne innvandrere, 2012
Statistikk fra SSB viser at antall deltakere i ordningen med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere har ligget stabilt på om lag 37 000 deltakere de tre årene 2010, 2011 og 2012.

Hvem deltar i voksenopplæringen?
I en kartlegging av voksne i grunnopplæringen har NOVA på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet bl a tatt for seg hvem som deltar i grunnopplæring for voksne, hvordan er opplæringen organisert og hva skjer med de som fullfører utdanningen.

En studie av tilpasset opplæring for voksne minoriteter med liten skolebakgrunn
I en masteroppgave fra Høgskolen i Hedmark vurderer Ragnhild Andreassen hvordan en lærer i norsk for voksne innvandrere med liten formell skolebakgrunn kan tilpasse opplæringen ved å relatere den til deltakernes sosiokulturelle bakgrunn.

Eldre publikasjoner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner – Forskjeller og likheter blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn i Oslo
Mange ungdommer med innvandrerbakgrunn er bekymret for om de vil få jobb i framtiden selv om de tar utdanning. Dette kommer fram i en rapport om Oslo-ungdoms forhold til venner, familie og skole som NOVA har laget på oppdrag fra IMDi.

Enslige mindreårige flyktninger i arbeid og utdanning
En SSB-rapport tar for seg situasjonen til enslige mindreårige flyktninger i Norge.

Ungdom i Ny sjanse
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra IMDi gjennomført en kartlegging av åtte Ny sjanse-prosjekter med ungdom som målgruppe. Rapporten ”Ungdom i Ny sjanse. Kvalifisering av ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid – metoder og erfaringer fra åtte prosjekter” oppsummerer resultatene.

Læreplaner for språklige minoriteter – sluttrapport
En rapport Rambøll management har utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet viser at det er det store lokale variasjoner i tilbudet til elever med rett til særskilt språkopplæring. Ved mange skoler gis det kun tilbud om særskilt norskopplæring, og vi ser en nedgang i tilbudet om morsmålsopplæring.

Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne innvandrere
En ny undersøkelse som Senter for økonomisk forskning (SØF) har utført for IMDi viser at fullført videregående opplæring er betydelig viktigere for arbeidsmarkedstilknytningen enn om man har innvandrerbakgrunn.

Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale
En rapport utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt beskriver enslige mindreårige flyktningers situasjon i årene etter at de har fått opphold og har etablert seg i Norge.

Sluttere, slitere og sertifiserte
Nifu Step har laget en rapport om bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse blant minoritetsspråklige ungdommer i videregående opplæring på oppdrag fra IMDi.

 

Integrering i distriktskommunar. Ein kunnskapsstatus om integreringsprosessar og inkluderingstiltak i distriktskommunar
For å nå måla om rask busetjing er IMDi avhengig av godt samarbeid med kommunane. For å oppnå inkludering og mangfald i distriktskommunar, trengs det oppdatert kunnskap. Imdi-rapport 7 2010

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet
Denne offentlige utredningen fra Kunnskapsdepartementet er en helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere utdanning fra 2010.

Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever – en kunnskapsoversikt
Rapporten fra 2007 gir en oversikt over forskning om språklige og faglige effekter av språklig tilpasset opplæring av minoritetsspråklige elever.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord