Høytidsmarkering i mangfoldige barnehager

Høgskolelektor Kari Krogstad, Høgskolen i Telemark og Førsteamanuensis Kari-Mette Walmann Hidle, Universitet i Agder har skrevet en artikkel med fokus på fagområdet Etikk, religion og filosofi i rammeplanen. Artikkelen ser på hvordan barnehager arbeider med prosessmålet som sier at “alle barn skal utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet”.

Formålet med høytidsmarkering i barnehagen
Markering av høytider i barnehagen er å anse som tilrettelegging for læring. Formålet med høytidsmarkering i barnehagen er verken deltakelse i det religiøse fellesskapet eller oppdragelse til tro. Den er snarere en invitasjon til kunnskap om, interesse og respekt for den andre og hennes livsverden.

Identitetsbekreftelse og sosialisering
I følge Rammeplanen skal ikke høytidsmarkering knyttet til representerte religioner skje kun for å ivareta de minoritetsreligiøse barna i barnehagen, men også for at alle barn gjennom aktiviteter skal kunne utvikle interesse, toleranse og respekt for hverandre. Er barnehagene bevisst dette, hva legges det vekt på når ulike høytider markeres?

Les artikkelen her

Høytidsmarkering i barnehagen er en bok av Geir Winje som viser hvordan religiøse høytider og andre merkedager kan markeres i barnehagen, bl.a. med forslag til fortellinger og momenter til samtale med barn.