Idrett og inkludering

Inkluderende oppvekstmiljø
I en ny rapport presenteres resultatene fra prosjektet «Tiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø» som er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning etter oppdrag fra BLD. Rapportens overordnende målsetting har vært å studere hvordan bruken av sosialt
inkluderende tiltak på fritiden og på sosiale møteplasser kan bidra til å løse
utfordringer i barne- og ungdomsmiljøene, samt hva som kjennetegner tiltak som
beskrives som gode praksiser.

Samarbeid med frivillig sektor
Et viktig fokus i prosjektet har vært spørsmål knyttet til samarbeidet mellom
kommuner og frivillige organisasjoner, og hvordan et slikt samarbeid kan bidra til at utsatte barn og ungdommer i større grad kan delta i fritidsaktiviteter. Rapporten viser at om kommunen samarbeider med frivillig sektor oppnår man mer enn om frivillig sektor er et frittstående supplement.

Fritidsaktivitet på skolens arena
I rapporten kan man blant annet lese om Trara-prosjektet. Rektor og ledelse ved Trara skole i Fredrikstad hadde over tid observert et visst antall elever på barne- og mellomtrinnet som var mye i skolegården etter skoletid. Skolens ledelse drøftet dette som et tema i skolens tverrfaglige team, der det ble bestemt at skolen ønsket å prøve ut et tilbud om idrettslige aktiviteter på skolens arena. Fredrikstad Idrettsråd (FRID) ble kontaktet og det ble laget plan for aktiviteter, ansvarsfordeling og økonomi. Det ble satt i gang tiltak med svømmeopplæring, fotballskole, karategruppe, turn, skating, basketball m.m., alt lokalisert på skolens områder.

Foreldresamarbeid
I Trara-prosjektet har man jobbet tett på med rekruttering av elever, og særlig elever man har kategorisert som utsatt eller i faresonen. Involvering av foreldre var et gjennomgående trekk i tankegangen bak Trara-prosjektet. En ekstra gevinst har vært at alle typer foreldre i stor grad har møtt opp på foreldremøtene og deltatt i diskusjoner. I evalueringen av prosjektet uttrykker foreldrene at den lokale forankringen er en trygghetsskapende faktor.

Les hele rapporten

Les artikkel i Fredrikstad blad