Involver alle i feiring av Morsmålsdagen

21. februar er Den internasjonale morsmålsdagen. Årets tema er «Bruk av teknologi for flerspråklig læring: utfordringer og muligheter». Du får tips om hvordan du og din institusjon kan bli en del av denne verdensomspennende markeringen i 2022.

21. februar er Den internasjonale morsmålsdagen. Markeringen ble fastsatt av UNESCO i 1999, og feiringen av Morsmålsdagen har funnet sted hvert år siden 2000. Her får du tips om hvordan du og din institusjon kan bli en del av denne verdensomspennende markeringen i 2022.

Det flerspråklige Norge

Visste du at det ifølge ulike kilder brukes mellom 150 og 300 forskjellige språk i Norge hver eneste dag? I tillegg til norsk – med hele dialektmangfoldet og to skriftformer – har man tre språk som tilhører den samiske urbefolkningen, tre regions-/minoritetsspråk som tilhører tre av de fem nasjonale minoritetene i Norge, norsk tegnspråk, og sist, men ikke minst et bredt mangfold av språk som er tatt med til Norge av innvandrergrupper i nyere tid. 

Og visste du at du kanskje er flerspråklig selv? Bruker du andre språk enn norsk, for eksempel engelsk, i noen situasjoner? Snakker du dialekt, men skriver normert bokmål eller nynorsk? Forstår du en del andre dialekter og språk, som du selv ikke snakker flytende? Kan man si at dette også er en form for flerspråklighet?

Det er ikke enkelt å sette grenser for hva flerspråklighet er. Men det vi kan påstå sikkert, er at Norge er et flerspråklig samfunn – på lik linje med de fleste andre samfunn i verden. 

Hvorfor er morsmål viktig?

Selv om flerspråklighet for mange er en naturlig og selvsagt del av livet, har vi alle ulike tanker om og tilknytninger til språkene vi behersker. Morsmål har en særstilling hos de fleste individer, uansett om man har ett morsmål eller flere. 

Morsmål er det språket som knytter oss til våre røtter, som definerer vårt opphav og spiller en uvurderlig rolle i forming av vår identitet. Utvikling av kulturell tilhørighet, overlevering av tradisjoner og forming av selvbevissthet er ikke mulig uten et morsmål. Morsmål gir oss tilgang til vår kulturelle og intellektuelle arv. 

I dagens flerkulturelle Norge har vi med et sammensatt og dynamisk morsmålsbilde å gjøre. Det er avgjørende å tematisere dette og rette oppmerksomheten mot dette for å ivareta hele mangfoldet identiteter og kulturelle ressurser. Det er viktig at majoritetssamfunn sørger for at hvert individ har tilgang til både sitt morsmål og sin opphavskultur, samtidig som man opplever tilhørighet også til majoritetssamfunnet. 

Årets tema og arrangementer for hele personalet

Temaet i årets feiring av morsmålsdagen er «Using technology for multilingual learning: Challenges and opportunities». I din skole eller barnehage kan du også sette på agendaen en diskusjon i personalet om hvordan dere bruker teknologi for å fremme flerspråklighet. Får alle barn og elever tilgang til sine morsmål? Oppfyller man et ønske om å gi alle barn en god utdanning med støtte på et språk eller flere språk som de forstår? Oppfyller deres skole eller barnehage språklig sett målsettingene i FNs bærekraftsmål nr. 4: God utdanning (fn.no)?

Det som også kan være aktuelt både for skoleledelsen og lærerne, er å følge UNESCOs online konferanse (un.org) om lærerens bidrag til å fremme flerspråklig læring og om bruk av teknologi for læring og undervisning. Det kan være nyttig å få til en felles samling med noen påfølgende diskusjoner om arbeidet som din skole eller barnehage gjør. Registreringen til denne konferansen er åpen.

Inspirasjon for lærere og elever

morsmal.no sin temaside om morsmålsdagen kan du få mange tips og inspirasjon til markering av morsmålsdagen fra hele landet.

Det flerspråklige bibliotek har laget en oversikt over institusjoner som man kan samarbeide med, og arrangementer som har funnet sted i forbindelse med morsmålsdagen. Her kan du få inspirasjon, forslag til arrangementer og gode tips om hvem du kan ta kontakt med (dfb.nb.no).

Man kan også feire dagen og sette fokus på morsmål ved å låne bøker på ulike språk eller ta i bruk slike digitale flerspråklige ressurser, som Barnebøker for Norge, Flerspråklige fortellinger og Skolekassa. Man kan lage spennende og motiverende undervisningsopplegg, hvor flerspråklige elevers morsmålskompetanse kommer tydelig frem og blir benyttet for felles læring.

Det flerspråklige bibliotek (dfb.nb.no)
Barnebøker for Norge (barneboker.no)
Flerspråklige fortellinger (morsmal.no)
Lese- og skriveopplæring på morsmål (skolelassa.no)

Involver foreldrene

Hva med å invitere foreldre på et alfabet- og navn-verksted? For å forberede verkstedet kan du laste ned og skrive ut mange Navne-plakater (morsmal.no) og tilpasse dem de ulike språkene i foreldregruppen.

For å ønske alle velkommen til alfabet- og navn-verkstedet eller til feiringen av morsmålsdagen på din skole eller barnehage, kan du skrive ut og henge opp Velkommen-plakater på flere språk (morsmal.no).