Kartlegging av flerspråklige barns ordforråd

Pernille Hansen har skrevet doktorgradsavhandling om kartlegging av ordforråd hos flerspråklige barn. Gjennom arbeidet har hun vært med å utvikle et verktøy som tar høyde for språklige og kulturelle forskjeller i barns ordforråd, og skal gi sammenliknbare resultater på tvers av språk.

Ny doktorgrad om ordforråd hos flerspråklige barn

Pernille Hansen har disputert ved Universitetet i Oslo med avhandlingen “In the beginning was the word A study of monolingual and bilingual children’s lexicons“. Hun peker på at det er nødvendig å se på alle språk barnet kan for å få et riktig bilde av ordforrådet. Når man bare kartlegger ett av språkene, ofte majoritetsspråket, er det risiko for at barnet feildiagnostiseres med språkvansker, eller at språkvansker ikke avdekkes.

Barns ordtilegnelse i ulike språk

Hansen påpeker at ordenes egenskaper knyttet til form, bruksmønster og betydning påvirker i hvilken alder barnet lærer dem. Ord med samme betydning kan derfor læres i ulik alder for ulike språk. Om ordet er høyfrekvent eller lavfrekvent i språket, om det er langt eller kort, vil for eksempel påvirke dette.

Kartleggingsverktøy

Gjennom arbeidet har Hansen i samarbeid med forskere i 20 land utviklet et kartleggingsverktøy som kartlegger ordforrådet hos flerspråklige 4 – 6 åringer. Dette verktøyet, “Cross-linguistic Lexical Tasks” tar høyde for språklige og kulturelle forskjeller i barns ordforråd, og skal gi sammenliknbare resultater på tvers av språk og landegrenser. Verktøyet er tilgjengelig for bruk i forskningprosjekter. Det kreves mer utprøving og forskning før det kan markedsføres.

Lenker

Les avhandlingen: In the beginning was the word A study of monolingual and bilingual children’s lexicons

Nytt verktøy kan avdekke barns språkvansker på flere språk, Barnehage.no

Cross-linguistic Lexical Tasks