Modell for utredning

Når det gjelder modeller for utredning av flerspråklige elever, er det alltid viktig å vurdere elevenes bakgrunn og opplæringstilbud. Pedagoger med innsikt i migrasjons- eller flerkulturell pedagogikk er ofte skeptiske til å definere spesialpedagogiske behov hos tospråklige elever, fordi det er lett å feilvurdere behov. De råder derfor generelt til språktilpassete og ikke spesialpedagogiske tiltak.

Det er viktig at også PP-rådgivere og spesialpedagoger i førstelinjetjenesten bidrar til å sikre at eleven får et tospråklig opplæringstilbud ut fra Opplæringslovens §2.8 eller §3.12, og ikke uten videre anta at en flerspråklig elev har et spesialpedagogisk behov. Måten en rådgiver utformer sin rolle og hvilke informasjonsbiter han eller hun ser som relevante, kan bidra til å sikre elevenes rettigheter. Det gjelder både språktilpasset opplæring eller, der det også er behov for slikt, spesialpedagogisk hjelp. Her presenteres en modell for kartlegging og utredning av flerspråklige elever:

Modell for utredning

Viktige informasjonsbiter
Delene i denne modellen er viktige informasjonsbiter som belyser hverandre, vurderes ut fra hypoteser og samordnes i beslutninger om tiltak. Den inneholder biter som bør være på plass i et flerspråklig perspektiv.

Modell for utredning med sjekkliste